Bezpečnost a technologie komunikace

Bezpečnost a technologie komunikace představuje unikátní obor v českém i evropském kontextu, který reflektuje rostoucí roli technologií v bezpečnostním prostředí. V koncepci oboru se podařilo efektivně propojit dvě klíčové složky související s chápáním současných bezpečnostních hrozeb. První představuje technologická perspektiva potřebná pro pochopení toho, jak moderní technologie fungují, druhou pak sociálněvědní perspektiva ukazující, jak hrozby vznikají v sociálním kontextu a jak jsou formovány právní a politické nástroje jejich řešení. 

Komunikační technologie nesouvisejí pouze s bezprostředním okolím člověka (telefony, tablety, počítače apod.), ale také s infrastrukturními systémy, na kterých závisí fungování společnosti, a které představují zásadní témata národní i mezinárodní bezpečnosti (rozvodné sítě, informační systémy v ekonomice, dopravní systémy apod.). Proto obor studentům umožní pochopit technologické základy spojené s kybernetickou bezpečností a zároveň jim představí bezpečnostní a strategickou analýzu národních i mezinárodních politických institucí.

Cílem oboru je vychovat odborníky, kteří dokáží přemostit doposud oddělené expertní skupiny – technické experty a absolventy inženýrských oborů na straně jedné a absolventy sociálněvědních programů na straně druhé. Absolventi oboru Bezpečnost a technologie komunikace budou disponovat odbornými technickými, strategickými,  právními a manažerskými znalostmi, které jim umožní efektivně komunikovat s oběma těmito skupinami. Tyto schopnosti jim budou otevírat zajímavé příležitosti na pracovním trhu v oblasti bezpečnostního managementu firem či národních a mezinárodních institucí. Jak ukazují současné trendy, lze důvodně předpokládat, že poptávka po specialistech, kteří budou fungovat mezioborově, bude dlouhodobě narůstat v národním i mezinárodním kontextu.

Na technické části oboru spolupracuje MUP s VUT Brno s týmem prof. Zbyňka Raidy, který je zároveň vedoucí centra SIX. MUP v rámci oboru Bezpečnost a technologie komunikace spolupracuje také se sdružením CZ. NIC. Pro vybrané studenty jsou v rámci studia k dispozici výzkumné stáže na Ministerstu vnitra ČR.

Pravidelně pořádáme pro studenty středních škol interaktivní hru "Zpravodajcem na vlastní kůži", prohlédněte si krátké video:

Studijní program: Politologie
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční 
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra bezpečnostních studií

Na oboru spolupracují

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Výzkumné centrum SIX – zaměřuje se na spolupráci s firmami, které se zabývají komunikačními, informačními a senzorickými systémy
 • CZ.NIC – mezi hlavní činnosti sdružení patří zajištění provozu národní internetové domény .CZ nebo provoz Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, který řeší bezpečnostní incidenty v sítích provozovaných v ČR
 • EDUCA Pardubice – střední odborná škola s novým zaměřením oboru IT s názvem Bezpečnost v informačních a komunikačních technologiích, jehož garantem je MUP

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat certifikáty:

Certifikát MUP: Právní specialista v oblasti kybernetické bezpečnosti

Certifikát MUP: Technická specializace v oblasti kybernetické bezpečnosti

Certificate of English for Specific Purposes

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Stáže

Odborné stáže na ministerstvu vnitra České republiky

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus + 

Mimoevropské studijní stáže

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • Střední a velké domácí i nadnárodní firmy
 • Konzultační společnosti
 • Orgány státní správy včetně zpravodajských služeb
 • Instituce EU (ENISA) a NATO (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence)
 • Mezinárodní organizace
 • Výzkumné instituce
 • Vytvoření vlastní firmy - „Start-Up“

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z anglického jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

 • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
 • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

Kvantitativně logický test

Test se zaměřuje na ověření schopnosti logického a kvantitativního myšlení.

V případě úspěšného absolvování maturitní zkoušky z matematiky, nebo doložení výsledku SCIO testu Matematika, nebo testu Obecné studijní předpoklady může uchazeč požádat o prominutí této části přijímací zkoušky. Přijímací zkouška bude prominuta v případě splnění alespoň jedné z podmínek:

 • výsledek 1 nebo 2 nebo 3 z matematiky v rámci společné, nebo povinné profilové části maturitní zkoušky,
 • úspěšné absolvování nepovinné profilové části maturitní zkoušky Matematika +,
 • absolvování SCIO testu z matematiky (MAT) s percentilem minimálně 40,
 • absolvování SCIO testu z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) s percentilem minimálně 50.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje