Politologie

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium se zaměřuje na vzdělávání vysoce specializovaných odborníků v oblasti výzkumu politiky a politických procesů. Struktura studia zohledňuje základní politologická paradigmata, metody a podobory, přičemž se dominantně zaměřuje na studium politiky ve střední, resp. středovýchodní Evropě. Současně studium zdůrazňuje transdisciplinární přístupy, zejména s ohledem na prolínání mezi politickou vědou a komunikačními studii, moderní a soudobou historií, politickou sociologií a politickou antropologií. Vedle vědecké práce bude absolvent kvalifikován také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost.

STUDIUM JE ROZČLENĚNO DO BLOKŮ


Blok I (povinné předměty 1. ročníku studia)

 • Moderní a soudobá teoretická reflexe politiky
 • Metodologie výzkumu v politické vědě
 • Politická komunikace a politický marketing

Studenti si vedle povinných předmětů prvního bloku zvolí ve 2. ročníku studia ještě tři předměty specializace, a to vždy alespoň jeden předmět z každého bloku:

Blok II (Obecná studia střední Evropy)

 • Geopolitika a politická geografie střední Evropy
 • Politická kultura a postkomunismus
 • Teorie a praxe politiky ve střední Evropě

Blok III (Aplikovaná politologie)

 • Vlády, koalice a koaliční vládnutí v teorii a praxi 
 • Soudobé přístupy k výzkumu politických stran
 • Pokročilé metody analýzy voleb

Anotace kurzů

Studijní program: Politologie
Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certificate of English for Specific Purposes

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • veřejné i soukromé výzkumné instituce
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • mezinárodní organizace 
 • politické instituce
 • média
 • veřejná správa
 • nevládní organizace

OBOROVÁ RADA

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (předseda)
PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo 
doc. PhDr. Hana Horáková, Ph.D. 
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Petr Just, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
prof. Dr. Miroslav Novák
PhDr. Jan Outlý, Ph.D. 
doc. Mgr. Marek Rybář, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Online přihláškaŽádost o přijetí do doktorského studia může podat každý, kdo řádně ukončil studium v magisterském studijním programu, u zahraničních studentů pak v programu analogickém s podmínkou nostrifikace (není-li bilaterální mezivládní dohodou upraveno jinak). Studium je přístupné všem absolventům magisterských oborů v rámci studijního programu Politologie, případně studijních programů podobného sociálně-vědního či humanitního zaměření, pokud splní požadavky přijímacího řízení a prokáží odpovídající odborné znalosti a předpoklady pro vědeckou práci.

Přílohy přihlášky

Přijímací řízení probíhá na základě písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu. Mezi tyto písemné podklady patří:

 1. strukturovaný životopis uchazeče,
 2. projekt dizertační práce, včetně:
  a) vymezení tématu práce,
  b) stanovení výzkumných otázek,
  c) teoretického rámce práce, 
  d) použité metodologie,
  e) předběžné bibliografie,
 3. seznam prostudované literatury zaměřené na oblast uchazečova odborného zájmu,
 4. soupis dosavadních odborných aktivit uchazeče, zejména:
  a) publikačních aktivit, 
  b) účasti na výzkumných projektech,

U elektronické přihlášky nahrajte prosím výše uvedené přílohy do aplikace, v případě "papírové" přihlášky zašlete též elektronicky na adresu: phd@mup.cz.

Více o termínu pro podání příhlášky a další podrobnosti najdete v pokynech pro podávání přihlášek.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí: 

 1. z odborné zkoušky před přijímací komisí formou rozpravy k problematice studijního oboru Politologie na základě příloh předložených k přihlášce. Posuzuje se projekt dizertace, odborný zájem, znalost studijního oboru a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Odborná zkouška se koná v českém jazyce;
 2. ze zkoušky z anglického jazyka; zkouška z anglického jazyka sestává z motivačního pohovoru v anglickém jazyce o vztahu uchazeče k doktorskému studijnímu oboru a tématu projektu dizertační práce, z přečtení zadaného odborného textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace.

Přijati mohou být pouze uchazeči, pro něž v daném studijním oboru existuje kapacita školitelů. V případě nepřijetí z důvodu nedostatku školitelů se může uchazeč přihlásit ke studiu v následujícím akademickém roce a spolu s přihláškou podat žádost o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky; tato zkouška mu bude uznána.

Uchazeči, kteří prošli 1. kolem přijímacího řízení, budou písemně pozváni na přijímací zkoušku nejpozději dva týdny před konáním přijímací zkoušky.