Asian Studies and International Relations

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Obor je zaměřen na studium indo-pacifického regionu, zejména východní a jihovýchodní Asie, a Indického subkontinentu. Svou strukturou navazuje na bakalářský stupeň studia oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia či International Relations and European Studies, ale je otevřen také absolventům všech ostatních bakalářských oborů. Během studia se posluchači seznámí s hlavními aktéry (státy, organizace), politickými systémy, mezinárodními a ekonomickými vztahy a bezpečností studovaného teritoria. Studium je zaměřeno mimo jiné na etnické, náboženské a jazykové aspekty, které povedou k hlubšímu pochopeni fungovaní společnosti jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i regionu jakožto celku a jeho vztahů se zahraničím.

Výuka asijských jazyků

Významnou součástí studijního plánu jsou volitelné čtyřsemestrální kurzy asijských jazyků – čínštiny a japonštiny. V těchto jazycích je možné získat Certifikát z asijského jazyka, který je určen jak pro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak pro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání.

Odborné stáže

Katedra asijských studií nabízí prezenčním studentům možnost odborných stáží ve vybraných firmách zaměřených na Asii, veřejných institucích (ministerstvech) i neziskových organizacích.

Studijní program: International Territorial Studies
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha
Katedra asijských studií

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština a japonština)

Certificate of English for Specific Purposes

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • diplomacie
 • mezinárodní obchod
 • mezinárodní instituce a organizace
 • instituce veřejné správy
 • zpravodajská média
 • české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace
 • cestovní ruch
 •  vědecko-pedagogická činnost na vysokých školách

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

ÚSTNÍ POHOVOR O MOTIVACI KE STUDIU

Ústní pohovor se zaměřuje na motivaci uchazeče ke studiu zvoleného oboru.

Uchazeč může na základě doložení ověřené kopie certifikátu (ne staršího dvou let) o složení mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka (např. TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, City&Guilds) odpovídající minimálně úrovni B2, případně státní jazykové zkoušky, požádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části. O prominutí přijímací zkoušky nebo její části mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v anglickém jazyce. Součástí žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebo její části musí být esej v rozsahu 500-1000 slov. Esej musí být sepsána v angličtině na jedno z níže uvedených témat a odevzdaná spolu s přihláškou ke studiu (soubor s esejí ve formátu .doc nebo .pdf nahrajte přímo do elektronické přihlášky nebo zašlete na e-mail: study@mup.cz).

Témata:

 • Discuss the relationship of religion and politics in the Indian subcontinent in the 20th century.
 • Select an on-going conflict in South, Southeast or East Asia and comment on possible solutions.
 • Discuss the legacy of colonialism in a selected Asian country.
 • Discuss and compare different population policies and their impacts in different Asian countries (e.g. China, India, Japan).

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.