Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Magisterský studijní obor poskytuje studentům znalosti z mezinárodních a regionálních vztahů v průmyslovém vlastnictví v kontextu mezinárodních vztahů. Dále zprostředkuje posluchačům detailní znalosti zejména z oblasti antimonopolního práva, nekalé soutěže, oceňování práv k duševnímu vlastnictví, obchodních závazkových vztahů, reklamního práva, komunitární známkové a vzorové ochrany a nejnovějších poznatků z oblasti průmyslověprávních informací.

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra průmyslového vlastnictví

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certificate of English for Specific Purposes

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • podnikatelská, průmyslová, obchodní a vědeckovýzkumná oblast
  • veřejná správa, zejména státní správa včetně policie a celních orgánů
  • mezinárodní instituce a obchodní organizace
  • kanceláře patentových a známkových zástupců, advokátní kanceláře
  • média
  • řada dalších institucí a podnikatelských subjektů

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

ODborný ústní pohovorOnline přihláška

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.

Kombinovaná forma studia je bez přijímacích zkoušek

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO