Politologie

Státní rigorózní zkouška

Otázka u Státní rigorózní zkoušky bude účastníkovi rigorózního řízení zadávána komisí losem. Z losování budou vyloučeny otázky tematicky blízké vypracovávané rigorózní práce, aby se zkouška týkala jiné oblasti politologie než rigorózní práce.

ZKUŠEBNÍ OKRUHY

 • Teorie a metodologie politické vědy (metateorie, problém hodnot, nejčastější metody a jejich využití v politické vědě)
 • Politické ideologie – klasické ideologie, nové ideologie
 • Moderní stát a politická moc – legitimita moci, konstitucionalismus, parlamentarismus, rozvoj politických práv občana
 • Proměny státnosti – premoderní, moderní stát a postmoderní stát, jejich charakteristiky, politologická analýza (autoři, přístupy)
 • Politický režim jako normativní subsystém politického systému – diskuse o typologiích politických režimů, ideáltypech a hybridizaci
 • Totalitní a autoritářské režimy – teoretické vymezení, typologie, politická náboženství, totalitní ideologie a kritika totalitního myšlení, příklady.
 • Tranzitologické a konsolidologické teorie a jejich aplikace
 • Typologie politických stran a stranických systémů – klasické a soudobé přístupy
 • Vládnutí v soudobých demokraciích – tvorba koalic, efektivita vládnutí, podoby a role opozice
 • Koncepty politického extrémismu, radikalismu a občanské neposlušnosti
 • Volební studia
 • Reprezentace zájmů v soudobých demokraciích
 • Politická geografie a geopolitika
 • Politická komunikace
 • Migrace v soudobém světě, minority a marginální skupiny v soudobých demokraciích

NÁVRHY MOŽNÝCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ RIGORÓZNÍCH PRACÍ

 • Postmoderní stát a masová politika
 • Ústavní inženýrství ve střední Evropě
 • Transformační a konsolidační procesy ve středovýchodní Evropě
 • Volební reformy a efektivita vládnutí
 • Koaliční vládnutí ve středoevropských evropských zemích
 • Problematika vládních modelů v parlamentních systémech
 • Teorie koalic a její aplikace: konkrétní případové studie středoevropských zemí
 • Nová sociální hnutí – jejich vliv na formu a témata politického  jednání
 • Nedemokratické režimy ve 21. století – případ středovýchodní Evropy a postsovětského prostoru
 • Hybridní demokracie jako produkt přechodu k demokracii
 • Současné teorie přechodů k demokracii
 • Stranická soutěž ve středovýchodní Evropě: role nových politických stran
 • Strany mezery ve stranicko-politických systémech střední Evropy
 • Problematika „vyrovnávání se s dědictvím komunistického režimu“ jako fenomén demokratické transformace
 • Komparace role tzv. hnutí za národní rekonstrukci při utváření stranického systému po roce 1989 ve dvou vybraných zemích střední Evropy
 • Možnosti a limity aplikace teorií totalitarismu při analýze komunistických režimů ve střední Evropě
 • KSČM a teorie antisystémové strany
 • Racionalizovaný parlamentarismus: jeho možnosti a limity v zemích středních Evropy
 • Faktory ovlivňující stabilitu koaličních vlád ve vybraném regionu (např. Visegrád, Pobaltí, býv. Jugoslávie)
 • Vliv fragmentace stranického systému na formování a stabilitu vládních koalic v České republice
 • Vliv a role hlavy státu při formování vlád / koalic v parlamentních režimech (případová studie)
 • Strany národnostních menšin ve vládních koalicích v postkomunistické Evropě po roce 1989

Online přihláška

Přihláška

Uchazeči přiloží k přihlášce návrh zamýšlené rigorózní práce v následujícím rozsahu:

 • název práce
 • vymezení tématu práce
 • teoretický rámec práce
 • použitá metodologie
 • seznam informačních zdrojů
 • orientační časový rámec zpracování práce

Uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium na MUP, přiloží kopii obhájené diplomové práce.

U elektronické přihlášky nahrajte prosím výše uvedené přílohy do aplikace, v případě papírové přihlášky zašlete téz elektronicky na příslušnou e-mailovou adresu phdr.pv@mup.cz.