Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě – vyšší stupeň

Vyšší stupeň modulu Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě je od akademického roku 2015/2016 koncipován jako nepovinná součást magisterského studijního oboru Evropská studia a veřejná správa.

Poskytuje komplexnější znalosti o právních aspektech kontrolních činností správních úřadů a dalších veřejných institucí. Tyto svým konkrétním obsahem velmi různorodé agendy jsou v platném právu označovány jako kontrola, kontrolní činnost, státní kontrola, státní dozor, státní odborný dozor, vrchní dozor, dohled, odborný dohled, inspekce, státní inspekce, audit, přezkoumávání, apod.

Zařazení modulu do studijního plánu reflektuje skutečnost, že s rostoucím množstvím a významem právních předpisů upravujících kontrolní činnosti výrazně narůstá i jejich komplikovanost a systematická orientace v nich i jejich efektivní používání jsou stále méně možné bez hlubších znalostí teoreticko-právního základu kontrolní problematiky i znalostí relevantní soudní judikatury.

KOMU JE MODUL URČEN?

Všem studentům, kteří si chtějí své základní studium oboru Evropská studia a veřejná správa prohloubit a získat tak další navazující odborné znalosti, které nejsou v nabízené skladbě součástí studijních programů na žádné jiné vysoké škole v České republice a kterých lze přitom univerzálně využít v jakékoliv odborné praxi spojené s činností veřejné správy.

Vyšší stupeň modulu mohou studovat studenti kombinovaného a prezenčního studia magisterského studijního oboru Evropská studia a veřejná správa, kteří úspěšně absolvovali základní stupeň modulu a jsou držiteli certifikátu o absolvování základního stupně modulu.

CÍL STUDIA

Cílem modulu je poskytnout studentům znalosti potřebné pro velmi dobrou orientaci v celkovém systému právní úpravy kontrolních činností ve veřejné správě, tzn. pro rozlišování jednotlivých druhů kontrol a jejich právního základu a pro hlubší porozumění strukturám hmotněprávní a procesně-právní úpravy těchto druhů kontrol.

Studium poskytne studentům též znalosti zákonných pravidel postupů kontrolního zjišťování uplatňovaných při výkonu jednotlivých druhů kontrolních činností, včetně tvorby výsledných kontrolních dokumentů, jakož i postupů při uplatňovaní opatření navazujících na kontrolní zjištění, tedy nápravných opatření a sankcí.

UPLATNĚNÍ ZNALOSTÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi mohou uplatnit nabyté znalosti nejen jako specializovaní kontrolní pracovníci institucí veřejné správy, ale ve všech pracovních pozicích ve veřejné správě, protože veškeré činnosti veřejné správy, ať již povahy rozhodovací, normotvorné, smluvní, dokumentační, finanční, apod. jsou s kontrolními činnostmi vždy v určitém rozsahu provázány a každá správní instituce je také sama objektem kontrolování ze strany jiných správních úřadů, dalších státních orgánů, apod.

Využití znalostí je také reálné v pracovních pozicích v soukromé sféře u podnikatelů s takovým předmětem činnosti, který je častým objektem kontrolování ze strany státních kontrolních orgánů či jiných veřejných institucí, například u podnikatelů, kteří jsou příjemci veřejné finanční podpory podléhající finanční kontrole, u obchodních a dalších společností podléhajících kontrole státních inspekcí, kontrole institucí působících v oblasti ochrany hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany osobních údajů, apod.

Předměty vyššího stupně modulu

 1. Kontrolní činnosti ve vybraných oblastech veřejné správy
 2. Soudní judikatura v oblasti kontroly
 3. Odpovědnost veřejné správy

V magisterském studijním oboru Evropská studia a veřejná správa jsou předměty zařazeny jako povinně volitelné v rámci kombinované formy studia jednotlivých za sebou jdoucích semestrů (od druhého do čtvrtého). 

PEDAGOGICKÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY

Vyučujícím většiny předmětů modulu je JUDr. Květoslav Kramář, PhD., akademický pracovník MUP s dlouholetými zkušenostmi z vysokoškolské výuky správního práva a předmětů zaměřených na právní aspekty kontrolních činností ve veřejné správě, z odborného resortního vzdělávání pro kontrolory a další zaměstnance veřejné správy i z vlastního pracovního působení a řídící činnosti v oblasti vrcholné kontrolní legislativy i kontrolní praxe. Předmět Odpovědnost veřejné správy vyučuje Prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab., vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU O ABSOLVOVÁNÍ VYŠŠÍHO STUPNĚ MODULU

O vydání certifikátu mohou požádat studenti, kteří úspěšně absolvovali všechny předměty vyššího stupně modulu a úspěšně obhájili diplomovou práci

 • na téma právních aspektů kontrolních činností ve veřejné správě, nebo
 • na jiná témata ze správního práva, jiného oboru práva nebo veřejné správy, která alespoň částečně souvisejí s kontrolními činnostmi ve veřejné správě (např. problematikou organizace veřejné správy, normotvorných činností veřejné správy, správního řízení, správního trestání, územní samosprávy, jednotlivých odvětví veřejné správy apod.), nebo
 • na neprávnická témata mající alespoň částečnou souvislost s kontrolními činnostmi ve veřejné správě, nebo
 • na téma odpovědnosti veřejné správy. 

Certifikát bude studentům předán spolu s magisterským diplomem během promoce.

MOŽNOST STUDIA VYŠSÍHO STUPNĚ MODULU PRO STUDENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA, KTEŘÍ ABSOLVOVALI MODUL V  DŘÍVĚJŠÍCH AKADEMICKÝCH LETECH (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)

Studenti magisterského studijního oboru Evropská studia a veřejná správa, kteří zahájili studium modulu Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě v rámci svého bakalářského studia v akademických letech 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 (jednostupňový model studia s pěti předměty), mohou v případě úspěšného absolvování tohoto studijního modulu doloženého získaným certifikátem pokračovat ve studiu vyššího stupně modulu Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě v rámci studia magisterského studijního oboru Evropská studia a veřejná správa.

Pro tyto studenty je vyšší stupeň modulu tvořen těmito předměty:

 1. Nový zákon o kontrole veřejných financí
 2. Soudní judikatura v oblasti kontroly
 3. Odpovědnost veřejné správy

Podmínkou pro získání certifikátu o absolvování vyššího stupně modulu je u těchto studentů absolvování všech uvedených předmětů vyššího stupně modulu a úspěšná obhajoba diplomové práce:

 • na téma právních aspektů kontrolních činností ve veřejné správě, nebo
 • na jiná témata ze správního práva, jiného oboru práva nebo veřejné správy, která alespoň částečně souvisejí s kontrolními činnostmi ve veřejné správě (např. problematikou organizace veřejné správy, normotvorných činností veřejné správy, správního řízení, správního trestání, územní samosprávy, jednotlivých odvětví veřejné správy apod.), nebo 
 • na neprávnická témata mající alespoň částečnou souvislost s kontrolními činnostmi ve veřejné správě, nebo
 • na téma odpovědnosti veřejné správy.