Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě – základní stupeň

Základní stupeň modulu „Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě“ je od akademického roku 2015/ 2016 koncipován jako nepovinná součást bakalářského studijního oboru Veřejná správa a magisterského studijního oboru Evropská studia a veřejná správa.

Poskytuje komplexnější znalosti o právních aspektech kontrolních činností správních úřadů a dalších veřejných institucí. Tyto svým konkrétním obsahem velmi různorodé agendy jsou v platném právu označovány jako kontrola, kontrolní činnost, státní kontrola, státní dozor, státní odborný dozor, vrchní dozor, dohled, odborný dohled, inspekce, státní inspekce, audit, přezkoumávání, apod.

Zařazení modulu do studijního plánu reflektuje skutečnost, že s rostoucím množstvím a významem právních předpisů upravujících kontrolní činnosti výrazně narůstá i jejich komplikovanost a systematická orientace v nich i jejich efektivní používání jsou stále méně možné bez hlubších znalostí teoreticko-právního základu kontrolní problematiky i znalostí relevantní soudní judikatury.

KOMU JE MODUL URČEN?

Všem studentům, kteří si chtějí své základní studium oboru Veřejná správa nebo Evropská studia a veřejná správa prohloubit a získat tak další navazující odborné znalosti, které nejsou v nabízené skladbě součástí studijních programů na žádné jiné vysoké škole v České republice a kterých lze přitom univerzálně využít v jakékoliv odborné praxi spojené s činností veřejné správy.

Základní stupeň modulu mohou studovat:

  • studenti kombinované formy studia bakalářského studijního oboru Veřejná správa
  • studenti kombinované i prezenční formy studia magisterského studijního oboru Evropská studia a veřejná správa

CÍL STUDIA

Cílem modulu je poskytnout studentům znalosti potřebné pro velmi dobrou orientaci v celkovém systému právní úpravy kontrolních činností ve veřejné správě, tzn. pro rozlišování jednotlivých druhů kontrol a jejich právního základu a pro hlubší porozumění strukturám hmotněprávní a procesně-právní úpravy těchto druhů kontrol.

Studium poskytne studentům též znalosti zákonných pravidel postupů kontrolního zjišťování uplatňovaných při výkonu jednotlivých druhů kontrolních činností, včetně tvorby výsledných kontrolních dokumentů, jakož i postupů při uplatňovaní opatření navazujících na kontrolní zjištění, tedy nápravných opatření a sankcí.

UPLATNĚNÍ ZNALOSTÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi mohou uplatnit nabyté znalosti nejen jako specializovaní kontrolní pracovníci institucí veřejné správy, ale ve všech pracovních pozicích ve veřejné správě, protože veškeré činnosti veřejné správy, ať již povahy rozhodovací, normotvorné, smluvní, dokumentační, finanční, apod. jsou s kontrolními činnostmi vždy v určitém rozsahu provázány a každá správní instituce je také sama objektem kontrolování ze strany jiných správních úřadů, dalších státních orgánů, apod.

Využití znalostí je také reálné v pracovních pozicích v soukromé sféře u podnikatelů s takovým předmětem činnosti, který je častým objektem kontrolování ze strany státních kontrolních orgánů či jiných veřejných institucí, například u podnikatelů, kteří jsou příjemci veřejné finanční podpory podléhající finanční kontrole, u obchodních a dalších společností podléhajících kontrole státních inspekcí, kontrole institucí působících v oblasti ochrany hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany osobních údajů, apod.

STUPNĚ MODULU

Tento studijní modul je s účinností od počátku akademického roku 2015/2016 uskutečňován jako dvoustupňový. Základem modulu je tento první, tj. základní stupeň, na nějž fakultativně navazuje vyšší stupeň modulu, který mohou studovat pouze absolventi základního stupně.

Předměty základního stupně modulu

  1. Systém kontrolních činností ve veřejné správě – obecná část
  2. Kritéria kontroly a kontrolní zjišťování
  3. Systém kontrolních činností ve veřejné správě – zvláštní část
  4. Správní rozhodování a trestání v oblasti kontroly

V bakalářském studijním oboru Veřejná správa jsou předměty zařazeny jako povinně volitelné v rámci kombinované formy studia jednotlivých za sebou jdoucích semestrů (od druhého do pátého).

V magisterském studijním oboru Evropská studia a veřejná správa jsou předměty zařazeny jako povinně volitelné v rámci kombinované formy studia jednotlivých za sebou jdoucích semestrů (od druhého do čtvrtého).

PEDAGOGICKÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY

Vyučujícím většiny předmětů modulu je JUDr. Květoslav Kramář, PhD., akademický pracovník MUP s dlouholetými zkušenostmi z vysokoškolské výuky správního práva a předmětů zaměřených na právní aspekty kontrolních činností ve veřejné správě, z odborného resortního vzdělávání pro kontrolory a další zaměstnance veřejné správy i z vlastního pracovního působení a řídící činnosti v oblasti vrcholné kontrolní legislativy i kontrolní praxe. 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU O ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO STUPNĚ MODULU

O vydání Certifikátu si mohou požádat studenti, kteří úspěšně absolvovali všechny předměty základního stupně modulu a úspěšně obhájili bakalářskou nebo diplomovou práci

  • na téma právních aspektů kontrolních činností ve veřejné správě, nebo
  • na jiná témata ze správního práva, jiného oboru práva nebo veřejné správy, která alespoň částečně souvisejí s kontrolními činnostmi ve veřejné správě (např. problematiky organizace veřejné správy, normotvorných činností veřejné správy, správního řízení, správního trestání, územní samosprávy, jednotlivých odvětví veřejné správy apod.), nebo
  • na neprávnická témata mající alespoň částečnou souvislost s kontrolními činnostmi ve veřejné správě.

Certifikát bude studentům předán spolu s bakalářským nebo magisterským diplomem během promoce.