Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě

Modul Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě je koncipován jako nepovinná součást bakalářského studijního programu Veřejná správa.

Poskytuje komplexnější znalosti o právních aspektech kontrolních činností správních úřadů a dalších veřejných institucí. Tyto svým konkrétním obsahem velmi různorodé agendy jsou v platném právu označovány jako kontrola, státní kontrola, kontrolní činnost, státní dozor, státní odborný dozor, vrchní dozor, dohled, odborný dohled, inspekce, státní inspekce, audit, přezkoumávání a podobně.

Zařazení modulu do studijního plánu reflektuje skutečnost, že s rostoucím množstvím a významem právních předpisů upravujících kontrolní činnosti výrazně narůstá i jejich komplikovanost a systematická orientace v nich i jejich efektivní používání jsou stále méně možné bez hlubších znalostí teoreticko-právního základu kontrolní problematiky i znalostí relevantní soudní judikatury.

KOMU JE MODUL URČEN?

Všem studentům, kteří si chtějí své základní studium programu Veřejná správa prohloubit a získat tak další navazující odborné znalosti, které nejsou v nabízené skladbě součástí studijních programů na žádné jiné vysoké škole v České republice a kterých lze přitom univerzálně využít v jakékoliv odborné praxi spojené s činností veřejné správy.

Modul mohou studovat studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu Veřejná správa.

CÍL STUDIA

Cílem modulu je poskytnout studentům znalosti potřebné pro velmi dobrou orientaci v celkovém systému právní úpravy kontrolních činností ve veřejné správě, tzn. pro rozlišování jednotlivých druhů kontrol a jejich právního základu a pro hlubší porozumění strukturám hmotněprávní a procesně-právní úpravy těchto druhů kontrol.

Studium poskytne studentům též znalosti zákonných pravidel postupů kontrolního zjišťování uplatňovaných při výkonu jednotlivých druhů kontrolních činností, včetně tvorby výsledných kontrolních dokumentů, jakož i postupů při uplatňovaní opatření navazujících na kontrolní zjištění, tedy nápravných opatření a sankcí.

UPLATNĚNÍ ZNALOSTÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi mohou uplatnit nabyté znalosti nejen jako specializovaní kontrolní pracovníci institucí veřejné správy, ale ve všech pracovních pozicích ve veřejné správě, protože veškeré činnosti veřejné správy, ať již povahy rozhodovací, normotvorné, smluvní, dokumentační, finanční apod. jsou s kontrolními činnostmi vždy v určitém rozsahu provázány a každá správní instituce je také sama objektem kontrolování ze strany jiných správních úřadů, dalších státních orgánů apod.

Využití znalostí je také reálné v pracovních pozicích v soukromé sféře u podnikatelů s takovým předmětem činnosti, který je častým objektem kontrolování ze strany státních kontrolních orgánů či jiných veřejných institucí, například u podnikatelů, kteří jsou příjemci veřejné finanční podpory podléhající finanční kontrole, u obchodních a dalších společností podléhajících kontrole státních inspekcí, kontrole institucí působících v oblasti ochrany hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany osobních údajů, apod.

PŘEDMĚTY MODULU

  1. Systém kontrolních činností ve veřejné správě - obecná část
  2. Kritéria kontroly a kontrolní zjišťování
  3. System kontrolních činností ve veřejné správě - zvláštní část
  4. Správní rozhodování a trestání v oblasti kontroly

Systém kontrolních činností ve veřejné správě – obecná část

Předmět seznamuje s celkovým systémem kontrolních činností ve veřejné správě, se subsystémy správní kontroly a kontroly veřejné správy a jejich členěním na jednotlivé druhy kontrol a s obecným modelem struktury hmotněprávní a procesněprávní úpravy kontrolních činností ve veřejné správě. S využitím tohoto modelu podrobněji osvětluje výchozí druhy správní kontroly, tj. zejména správní dozor a dále kontrolní činnosti ve vnitřních vztazích veřejné správy a státní dozor nad veřejnými samosprávnými korporacemi, a seznamuje s klíčovými prameny jejich právní úpravy.

Kritéria kontroly a kontrolní zjišťování

První část tohoto předmětu seznamuje s kritérii kontroly jakožto měřítky žádoucího stavu, s nimiž je při kontrolách ve veřejné správě porovnávána činnost kontrolovaných osob, s jejich členěním na kritéria obsažená v normativních, individuálních a smluvních aktech a v aktech hybridní povahy. Zvláštní pozornost je přitom věnována právním normám jakožto kritériím kontroly, jejich vnitřním skladebným částem a jednotlivým druhům právních norem, a to v přímé souvislosti s problematikou tvorby kontrolního zjištění ve výsledném kontrolním dokumentu. Druhá část předmětu je zaměřena na vymezení a legislativní vývoj institutů kontrolního zjišťování a kontrolního zjištění, strukturu obsahu a systematické členění právní úpravy tvořící kontrolní řád zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole, jakož i rozbor nejdůležitějších ustanovení kontrolního řádu.

Systém kontrolních činností ve veřejné správě – zvláštní část

Předmět podrobněji seznamuje s právními aspekty finanční kontroly, tj. s pojmem finanční kontroly v obecnějším teoretickém smyslu i s platnou právní úpravou finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, s platnou úpravou přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle stejnojmenného zákona č. 420/2004 Sb., a rovněž s právní úpravou kontrol hospodaření s veřejnými prostředky, které náleží do oblasti kontroly veřejné správy, zejména s úpravou vrcholné nezávislé finančně ekonomické kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.

Správní rozhodování a trestání v oblasti kontroly

Předmět seznamuje s rozhodovací činností kontrolních orgánů v obou fázích správní kontroly, a to nejen s rozhodováním v důsledně právním slova smyslu, tj. směřujícím k vydávání správních aktů, ale zčásti též i s rozhodováním, které sice k vydávání správních aktů nesměřuje, nicméně je rovněž uskutečňováno na základě zákona a zákonem je i výslovně upraveno (tj. např. s rozhodováním uskutečňovaným v první fázi kontroly při vyřizování podnětů k zahájení kontroly či vyřizování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo postupu kontrolního orgánu). Dále je pozornost věnována nesankční rozhodovací činnosti kontrolních orgánů v první fázi kontroly a nesankční rozhodovací činnosti ve druhé fázi kontroly. Závěrečná část je věnována jednak správnímu trestání kontrolních orgánů uskutečňovanému podle § 15 a 17 kontrolního řádu a § 62 správního řádu v první fázi kontroly, jednak rozboru vybraného reálného příkladu protokolu kontrole a na něj navazujícího rozhodnutí kontrolního orgánu ve druhé fázi kontroly o uložení pokuty za porušení hmotně právní povinnosti kontrolovanou osobou.

V bakalářském studijním programu Veřejná správa jsou předměty zařazeny jako povinně volitelné v rámci kombinované formy studia jednotlivých za sebou jdoucích semestrů (od druhého do pátého).

PEDAGOGICKÉ ZABEZPEČNÍ výuky

Vyučujícím většiny předmětů modulu je JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D., akademický pracovník MUP s dlouholetými zkušenostmi z vysokoškolské výuky správního práva a předmětů zaměřených na právní aspekty kontrolních činností ve veřejné správě, z odborného vzdělávání pro zaměstnance veřejné správy i z vlastního pracovního působení v oblasti kontrolní praxe.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU o absolvování modulu

O vydání Certifikátu si mohou požádat studenti, kteří úspěšně absolvovali všechny předměty základního stupně modulu a úspěšně obhájili bakalářskou práci:

  • na téma právních aspektů kontrolních činností ve veřejné správě, nebo
  • na jiná témata ze správního práva, jiného oboru práva nebo veřejné správy, která alespoň částečně souvisejí s kontrolními činnostmi ve veřejné správě (např. problematiky organizace veřejné správy, normotvorných činností veřejné správy, správního řízení, správního trestání, územní samosprávy, jednotlivých odvětví veřejné správy apod.), nebo
  • na neprávnická témata mající alespoň částečnou souvislost s kontrolními činnostmi ve veřejné správě.

Certifikát bude studentům předán spolu s bakalářským diplomem během promoce.