Právní ochrana duševního vlastnictví (v ČR i v zahraničí)

Garant: Katedra průmyslového vlastnictví

Co jsou to autorská a průmyslová práva (v obchodu, průmyslu a výzkumu)?

Předměty chráněné právem duševního vlastnictví patří mezi nejcennější majetek firmy v 21. století. Současně ale tyto nehmotné předměty a jejich právní režimy jsou často mezi podnikateli nepochopeny, podceňovány či dokonce přehlíženy, což může mít negativní, či přímo katastrofické důsledky. Seminář podává základní přehled o nehmotných předmětech a práv k nim - zabývá se autorskými díly a autorským právem, stejně tak i vynálezeckými a značícími instituty a tzv. průmyslovými právy. V rámci semináře budou tato práva porovnána, probrány možnosti jejich souběhu a učiněna praktická doporučení pro podnikatelskou, průmyslovou a výzkumnou sféru.

Jak ochránit a dále rozvinout značku firmy nebo produktu?

Seminář rozvíjí myšlenku, zda a jak správně značku firmy nebo produktu právně chránit. Diskutuje tak otázky, zda ji registrovat či neregistrovat, zda jen jednu nebo všechny, zda v ČR, v EU nebo dokonce celosvětově, nebo jak značku aktivně (a to i proaktivně) chránit? Řeší ale i další otázky, jako např. zda ochranná známka, název a internetové doménové jméno mají být stejné, či odlišné, a proč? Moderní podnikání se bez péče o značku neobejde. Péče o ní ale není zcela intuitivní. Prohloubení  povědomí o této tématice je tak klíčové pro informovaná rozhodnutí strategického managementu každé firmy. Veškeré informace budou demonstrovány na případech z praxe, o kterých účastníci jistě již okrajově slyšeli. 

Co jsou to ochranné známky a ostatní práva na označování výrobků a služeb? 

Ochranné známky hrají velmi důležitou úlohu při označování a ochraně výrobků a služeb nejen v tuzemsku, ale i ve vztahu k zahraničí. Seminář podává přehled o označeních, která jsou schopná zápisu do rejstříků ochranných známek, o možnostech označení původu a o zeměpisných označeních. Pozornost bude věnována i tak zvaným nezapsaným označením, jako jsou firemní označení, firemní jména a doménová jména. Seminář hojně využívá praktické příklady a názorně demonstruje, jak optimálně vybrat a chránit označení, a jak strategicky budovat příslušné portfolio.

Jak sdílet duševní vlastnictví a nebýt okraden? 

Předměty duševního vlastnictví mají ohromný ekonomický potenciál. Jejich majitelé mají možnost buď udržovat si výhradní monopol na jejich držení, či umožnit jejich užívání druhým, a to na základě licenční smlouvy. Může se dokonce přistoupit i k jejich převodu. Poskytování licencí a převody práv k duševnímu vlastnictví patří mezi práva, která vedle výlučného práva získává vlastník autorských a průmyslových práv a dalších práv souvisejících. Režim licencí a převodu práv z duševního vlastnictví je upraven v novém občanském zákoníku i v řadě speciálních zákonů. Seminář napomáhá se v tomto orientovat, přináší praktické rady a celkově pomáhá ke správnému pochopení možností využití portfolia duševního vlastnictví.

Jak získat průmyslově právní ochranu v zahraničí? 

Předměty duševního vlastnictví mohou být v případě nedostatečné právní ochrany zneužity po celém světě. Získávání práv k předmětům práv průmyslových, jako jsou vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a označení původu, patří mezi specifické práce, které vyžadují mimořádné znalosti a praxi v této oblasti. Seminář se zabývá národními, mezinárodními a regionálními cestami přihlašování k průmyslově právní ochraně. Pozornost bude věnována i celosvětovému systému přihlašování vynálezů a užitných vzorů na základě Smlouvy o patentové spolupráci PCT.  Předkládá výhody a nevýhody, nastiňuje náklady a celkově napomáhá s rozhodováním, kde, co a jak chránit.

Panství na internetu aneb Kdo a jak vládne světu domén? 

Tento seminář přehledně vysvětluje, co je internet, DNS a doménová jména, jak vznikla a jaký je jejich režim. Probírají se veškeré klíčové organizace a instituce a zdůrazňuje se, že internet není prostředím mimo dosah práva. Účastníci se dozvědí praktické rady ohledně struktury DSN, fungování ICANN i samotné registrace doménového jména a zřizování internetových stránek. Nebude opominuta ani otázka ochrany a odpovědnosti.

Lektoři

prof. Ing. Jaroslav Jakl, CSc.
Patří mezi zakladatele studijního oboru průmyslového vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha, kde přednáší zejména otázky právní ochrany vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek a uplatňování práv z duševního vlastnictví na podkladě licenčních smluv. Pracoval jako zástupce na celoškolském patentovém středisku ČVUT, v Patentservisu Praha a zejména pak na Úřadu průmyslového vlastnictví. Je autorem řady publikací z oblasti práv k duševnímu vlastnictví.  

Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.
Zaměřuje se na oblast práv k průmyslovému vlastnictví, zejména na právní ochranu vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, na prosazování práv z průmyslového vlastnictví a na oceňování práv z duševního vlastnictví. Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha a na Vysoké škole ekonomické v Praze a působí i jako specialista v Advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Zastával i funkci předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Je autorem celé řady hodnotných publikací.

Ing. Marta Hošková
Ing. Marta Hošková pracovala řadu let na Úřadu průmyslového vlastnictví jako specialistka na právní ochranu vynálezů. Na Metropolitní univerzitě Praha přednáší otázky právní ochrany vynálezů a užitných vzorů, se zaměřením na jejich ochranu v tuzemsku i v zahraničí. Je autorkou publikací, které se zaměřují na celosvětový systém přihlašování vynálezů na podkladě mezinárodní Smlouvy o patentové spolupráci. Nyní působí i na katedře průmyslového vlastnictví MUP a je redaktorkou časopisu Acta MUP-Duševní vlastnictví.  

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Specializuje se na celou oblast práv k duševnímu vlastnictví. Zaměřuje se i na právní otázky v oblasti soutěžního práva, včetně nekalé soutěže, kartelového práva a počítačového a internetového práva. Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha a na Vysoké škole ekonomické Praha. Je autorem celé řady publikací. Patří mezi naše nejvýznamnější odborníky z oblasti práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví.

JUDr. Vladimír Zamrzla
Patří mezi české specialisty, kteří se zabývají právy na označení, zejména právy k ochranným známkám, označením původu a zeměpisným označením. Má bohatou sbírku rozhodnutí o ochranných známkách, týkající se rozhodnutí českého Úřadu průmyslového vlastnictví, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante a soudních rozhodnutí z této oblasti. V minulých letech vykonával funkci náměstka předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a nyní působí jako poradce předsedy tohoto úřadu. Patří mezi dlouholeté přednášející na Metropolitní univerzitě Praha o ochranných známkách a ostatních označeních.

JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA
Specializuje se na právo duševního vlastnictví, na právo na ochranu hospodářské soutěže a na smluvní a korporátní právo. Vystudovala právnickou fakultu v Praze, ve studiu pokračovala i v zahraničí (USA). Působila jako podnikový právník pro region střední a východní Evropy v PriceWaterhouseCoopers jako senior manažer. Je nositelem výzkumného projektu GAČR pro doménová jména a jejich význam pro podnikání (2013-15). Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha.