Vybrané aspekty podnikání v ČR

Garant: Katedra mezinárodního obchodu

Jak vytvořit marketingový plán firmy? 

Marketingový plán je vedle operačního a finančního plánu páteří každého podniku. Tento seminář poskytuje praktický návod, jak jej připravit. Začíná analýzou současné pozice firmy na trhu, rozpracovává marketingové cíle, strategie a taktiky vůči zacíleným segmentům, definuje produktovou, cenovou, distribuční a komunikační politiku a sestavuje harmonogram plnění úkolů s alokací odpovědnosti, nákladů a časového rozložení. V závěru semináře si účastníci sami vyzkouší řízení tzv. marketingového auditu na vlastních či simulovaných marketingových plánech.  

Jak vytvořit značku firmy nebo produktu?  

Seminář poskytuje praktický návod, jak správně vytvořit značku firmy či produktů za účelem zvýšení počtu zákazníků a míry zisku podniku. Budou vysvětleny moderní komunikační nástroje 21. století, posluchači projdou simulací reklamní kampaně na zvolené téma, pochopí význam kreativního reklamního sdělení a předností jednotlivých typů mediálních archetypů. Budou probrány i otázky budování vztahů s okolím firmy (PR) a nové formy marketingu, jako holistický marketing, WOW marketing, guerilla marketing, ambush marketing, product placement, e-commerce, mobilní marketing, event marketing, apod.

Současnost a budoucnost projektového řízení aneb Každý dobrý manažer musí v prvé řadě umět řídit projekt

V rámci tohoto semináře zaměřeného na dobrou praxi projektového řízení mohou být pokryta tato témata: standardy PMBOK, PRINCE2, Agile (tj. jejich možnosti využívání v praxi), certifikace jako předpoklad profesionálního uplatnění a odborného růstu, rizikový management, Governance of Project Management (GoPM): kam s ním?, nezastupitelná role dobrého plánu projektu, multimediální odborná příprava (web, youtube aj.) ,Motivace a odměňování: nové podněty a náměty, Kde hledat pomoc: užitečné webové stránky. Specifikace témat je možná po domluvě. 

Garant: Katedra právních disciplín a veřejné správy

Firmy a nový občanský zákoník

Seminář se zabývá vybranými otázkami z nového občanského zákoníku. Jde zejména o problematiku spjatou s právní subjektivitou firem, ochranou jména a majetku, smluvními vztahy a taktéž občanskoprávní odpovědností. V rámci semináře lze vybrat bezprostřední občanskoprávní souvislosti dle typu činnosti firmy (zejména v oblasti výroby, služeb ubytování, bankovnictví apod.). Nový občanský zákoník ale rozsáhlejším způsobem dopadá i na pracovně právní a zaměstnanecké vztahy, či řeší ochranu soukromí. Mimořádně důležitou otázkou spjatou se soukromým právem jsou smluvní vztahy, zejména typy smluv a další vybrané otázky nového občanského práva.

Právní dopady trestně právní odpovědnosti právnických osob

Zcela nové veřejnoprávní pododvětví trestního práva se nazývá Trestněprávní odpovědnost právnických osob. Nový zákon vztahuje katalog skutkových podstat trestných činů i na právnické osoby, myšleno takto především firmy ve smyslu zákona o obchodních korporacích. V této souvislosti se seminář zaměří na aplikaci vybraných skutkových podstat na konkrétní druhy činností firem a tudíž potenciální odpovědnost jejich managementu. Zvláštní otázkou je eventuální možná následnost trestně právní odpovědnosti podle tohoto speciálního zákona a trestněprávní odpovědnost fyzických osob podle všeobecného trestního zákoníku.

Právní úprava v oblasti her a loterií 

Seminář představuje vývoj právní úpravy v oblasti her a loterií, podle připravovaného zákona nazývajícího tuto sféru tzv. hazardními hrami. Seminář představí soukromým firmám záměry veřejnoprávní úpravy, které mají a budou mít bezprostřední dopad na podnikatelskou sféru, a to nejen na provozovatele her a loterií, ale i na společenská zařízení, která prostory pro tuto aktivitu nabízejí, či pronajímají nebo hry a loterie organizují. Součástí semináře je otázka s tím související přestupkové a trestně právní odpovědnosti.

Odborná interpretace dopadů záměrů zákonodárce na vybraných tématech

V rámci tohoto semináře nabízíme podnikatelské sféře možnost přeptat se, jaká legislativní problematika je pro ni interpretačně obtížná, a měli by tak zájem o její odborný legislativní výklad. Smysl tohoto druhu seminářů je především odborný, veřejnoprávní a legislativní výklad záměrů zákonodárce. Týká se stávající i případně připravované právní úpravy. Tyto semináře nenahrazují a ani nemohou zastupovat vnitrofiremní instruktáž, případně vnitrofiremní směrnice.

Lektoři

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
Specializuje se na oblast mezinárodního managementu a marketingu a na formy vstupu firem na zahraniční trhy. V minulosti působil v několika zahraničních firmách (AIG American International Group, Gewista Werbegesellschaft GmbH) či univerzitách (Rochester Institute of Technology - USA, Shandong University of Finance and Economics - Čína, Moscow Metropolitan Governance University - Rusko). Vlastní poradenskou firmu pro oblast mezinárodního marketingu, jako vysokoškolský pedagog působí na Metropolitní univerzitě Praha a na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Václav Chvalovský, CSc.
Specializuje se na oblast projektového a strategického řízení firmy. Dlouhá léta působil ve firmách a univerzitách v zahraničí (ICL Ltd. - Velká Británie, University of Nairobi - Keňa, J.D.Edwards - USA), zejména na pozicích programátora, vývojáře software a projektového manažera. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog na University of New York in Prague a na Metropolitní univerzitě Praha.

prof. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.
Je profesorem ústavního práva, specializuje se na oblast veřejné správy a jejích funkcí, ochranu lidských práv a svobod a veškerou evropskou problematiku. Přednášel na řadě univerzit v ČR a taktéž i v jiných zemích Evropy. Je členem Světové asociace právníků (WJA) a prezidentem sekce profesorů práva této organizace. Publikoval řadu monografií a učebnic a taktéž desítky odborných článků v oblasti práva. Je vedoucím Katedry právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity v Praze.

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
Specializuje se na oblast správního a občanského práva (specializace kontrolní činnosti ve veřejné správě a herní právo). V minulosti působil v řadě institucí veřejné správy (např. jako ředitel legislativně právního odboru na Federálním ministerstvu kontroly, nebo jako ředitel legislativně právní sekce na Ministerstvu vnitra ČR). V současné době přednáší na Metropolitní univerzitě Praha.