Zahraničně obchodní aktivity firem

Garant: Katedra mezinárodního obchodu

Jak vstoupit na zahraniční trhy?

Seminář poskytuje praktický návod, jak analyzovat nové příležitosti na zahraničních trzích a jak zvolit optimální formu vstupu. Ukazuje širokou škálu informačních zdrojů a metod jejich zpracování, podává přehled o pronikání na trhy formou prostředníků, zprostředkovatelů, obchodních zástupců a komisionářů. Vysvětluje vztahy se zahraničními partnery na bázi licence, franšízy, manažerské smlouvy a piggibackingu. Dává praktické rady při zakládání kapitálových forem spolupráce jako joint-venture, strategické aliance, fúze a akvizice. Na semináři se též dozvíte o způsobu financování jednotlivých operací a předcházení obchodních a teritoriálních rizik. To vše bude doprovázeno aktuálními informacemi o cílových teritoriích z domácích i zahraničních zdrojů ministerstev, obchodních komor, podnikatelských asociací i soukromých agentur.

Kde získat data o zahraničních trzích?

Za účelem získávání dat o zahraničních teritoriích dnes existují stovky mezinárodních statistických databází, z nichž některé jsou k dispozici bezplatně na internetu. Tento seminář ukáže, jaká data a kde a jak lze získat z rozsáhlých zdrojů renomovaných mezinárodních institucí typu OSN, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace (WTO), Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, ale i například Českého statistického úřadu, Evropského statistického úřadu, či České národní banky. Databáze nabízejí široké využití v mnoha oblastech, jako například při hodnocení vybrané země z hlediska možného vstupu na trh nebo setrvání v obchodování s danou zemí, kdy je třeba zemi hodnotit z mnoha různých hledisek a zároveň odhadnout budoucí vývoj.

Strategické řízení firmy pod tlakem globalizace a "destruktivních technologií"

V rámci tohoto semináře mohou být pokryta tato témata: Strategie řízení firmy dříve a nyní: svět se “smrskl”, “Decoupling”:  původně vysmívaný názor se překvapivě potvrzuje, Dopady nových technologií (”baroni” ze Silicon Valley) na podnikovou strategii:  pomáhají snížit nezaměstnanost? Co jsou destruktivní technologie? “On demand economy” a podniková strategie:  jak dál s outsourcingem? Podceňovaný strategický audit: jak může pomoci a jak jej uplatnit (nové paradigma). Specifikace témat je možná po domluvě. 

Garant: Katedra průmyslového vlastnictví

Jak se vypořádat s úskalími duševního vlastnictví v globálním prostředí?

Úspěšné podnikání se v dnešní době už jen těžko může ve středně a dlouhodobém horizontu  omezit výlučně na vnitrostátní prostředí. Ostatně i podnikání výlučně v českém prostředí je podnikáním na jednotném vnitřním trhu EU a díky virtualitě dnešní společnosti má širší přesah a dosah. Nelze se tak omezit jen na vnitrostátní vnímání duševního vlastnictví, ale je třeba si uvědomit potenciál pro interakci a s oprávněnými i neoprávněnými konflikty k předmětům duševního vlastnictví na základě českého i zahraničního práva. Seminář tak bude reagovat na tyto otázky: Pod jakou značkou mohu nabízet a vyvážet zboží do zahraničí? Jak mohu a musím chránit své duševní vlastnictví v zahraničí? Jak mám  reagovat na oznámení, že porušuji práva duševního vlastnictví? Jak získat informace o právní úpravě duševního vlastnictví a chráněných předmětech v zahraničí? Jaké internetové stránky poskytují kvalitní informace v tomto ohledu? Cílem semináře bude se s těmito otázkami vypořádat srozumitelně a přehledně, s důrazem na praktičnost.

Garant: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Ruská agrese vůči Ukrajině je agresí vůči Západu

Rusko je významným a silným aktérem mezinárodních politických a vojensko-bezpečnostních vztahů v Evropě, kde až dosud působilo v roli konstruktivního, či neutrálně jednajícího člena. V neposlední řadě je i významným trhem pro evropské, resp. české firmy. Od března 2014 se však jeho role prudce změnila a Ruská federace se proměnila do podoby agresivní, revizionistické mocnosti. Proč se tak stalo? Existovaly signály, které jsme špatně interpretovali? Čeho a proč se máme bát v dalších letech?

Západní Afrika - nestabilní region? 

Afrika obecně, zejména pak její západní část, je dlouhodobě považována za jeden z nejméně stabilních regionů světa. V současnosti však skýtá značný ekonomický potenciál (jsou zde nejrychleji rostoucí ekonomiky světa, jako např. Nigérie nebo Ghana). Jsou však ekonomické příležitosti, které tento region nabízí, s ohledem na zmiňovanou politickou nestabilitu, skutečně využitelné? Seminář nejprve přinese stručný historický exkurz do politického a ekonomického vývoje západní Afriky a poté se zaměří na její současnou bezpečnostní situaci a předpokládaný vývoj v blízké budoucnosti. Důraz bude kladen na vývoj v Ghaně, jakožto jedné ze "zájmových zemí ČR" dle platné Exportní strategie ČR pro roky 2012-2020.

Lektoři

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
Specializuje se na oblast mezinárodního managementu a marketingu a na formy vstupu firem na zahraniční trhy. V minulosti působil v několika zahraničních firmách (AIG American International Group, Gewista Werbegesellschaft GmbH) či univerzitách (Rochester Institute of Technology - USA, Shandong University of Finance and Economics - Čína, Moscow Metropolitan Governance University - Rusko). Vlastní poradenskou firmu pro oblast mezinárodního marketingu, jako vysokoškolský pedagog působí na Metropolitní univerzitě Praha a na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Alžběta Zíková, Ph.D.
Specializuje se na statistiku a nevýběrové informace, využití subjektivní statistiky v praxi, či na propojení statistiky a psychologie (na kvalitu lidského úsudku). Část postgraduálního studia strávila v zahraničí (Strathclyde University v Glasgow), kde také několik pracovně působila (např. v callcenteru Abran v Corku, Irsko, nebo ve společnosti Nielsen). Po návratu do ČR se rozhodla pro akademickou půdu. V současnosti přednáší na Metropolitní univerzitě Praha.

Ing. Václav Chvalovský, CSc.
Specializuje se na oblast projektového a strategického řízení firmy. Dlouhá léta působil ve firmách a univerzitách v zahraničí (ICL Ltd. - Velká Británie, University of Nairobi - Keňa, J.D.Edwards - USA), zejména na pozicích programátora, vývojáře software a projektového manažera. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog na University of New York in Prague a na Metropolitní univerzitě Praha.

JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA
Specializuje se na právo duševního vlastnictví, na právo na ochranu hospodářské soutěže a na smluvní a korporátní právo. Vystudovala právnickou fakultu v Praze, ve studiu pokračovala i v zahraničí (USA). Působila jako podnikový právník pro region střední a východní Evropy v PriceWaterhouseCoopers jako senior manažer. Je nositelem výzkumného projektu GAČR pro doménová jména a jejich význam pro podnikání (2013-15). Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha.

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Specializuje se na oblast politické geografie a geopolitiky, se speciálním zaměřením na region Ruska, Blízkého Východu a Afriky. Kromě Metropolitní univerzity Praha působí i na Univerzitě Karlově, je autorem řady zajímavých článků a publikací. Často analyzuje a komentuje aktuální světové dění v českých médiích.

Mgr. Jan Prouza
Vystudoval magisterský obor Politologie – Africká studia na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současnosti dokončuje doktorský program Mezinárodní teritoriální studia, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. Teritoriálně se specializuje na subsaharskou Afriku se zaměřením na západní Afriku a zvláště pak Ghanu, kde studoval na University of Ghana. Tematicky se věnuje zejména otázkám afrických politických systémů, bezpečnosti a konfliktů.