Bezpečnostní pokyny

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO semestrální kurzy

Studenti jsou povinni dbát pokynů instruktorů jednotlivých lekcí a dodržovat bezpečnostní pokyny určené provozovateli sportovišť pro jednotlivé sporty a sportoviště.

Obecná pravidla pro užívání tělocvičny MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10:

  • Vstup do objektu v době stanovené provozním řádem je zásadně vymezen semestrálním rozvrhem tělocvičny a je povolen jen za přítomnosti odpovědného vedoucího – instruktora.
  • Klíče od užívaných prostor jsou uloženy na recepci denního centra a mohou být zapůjčeny pouze vedoucím (instruktorům) seznámeným s provozním řádem a odpovědným za jeho dodržování na základě písemné dohody. Instruktor nesmí klíče zapůjčit jiným osobám.
  • Mimo dobu vyhrazenou rozvrhem se nesmí v tělocvičně nikdo zdržovat.
  • Využívat cvičební prostory lze pouze pro takové činnosti, pro které jsou určeny.

Kompletní provozní řád tělocvičny

Bezpečnostní pokyny pro vícedenní akce v ČR a zahraničí

Zájemci se akcí účastní na vlastní nebezpečí a vlastní náklady a jsou povinni se řídit následujícícmi bezpečnostními pokyny:

  1. dodržovat denní režim a zásady životosprávy (dostatečný odpočinek před sportovními aktivitami, pravidelný pitný a stravovací režim)
  2. zdržet se před i v průběhu sportovních aktivit konzumace alkoholických nápojů a omamných látek
  3. dbát bezpečnostních a organizačních pokynů vedoucího pobytu a dodržovat určená pravidla bezpečnosti, které vyžaduje daná sportovní aktivita (lyžování, cyklistika, lezení, vysokohorská turistika)
  4. používat bezpečné a předem správně seřízené vybavení na danou sportovní aktivitu (kolo, lyže, snowboard)
  5. zajistit si kvalitní pojištění pro případ nemoci, úrazu, odpovědnosti za škodu nebo krádeže či ztráty vybavení

Smluvní podmínky pro účastníky akcí (seznamovací, lyžařská, vysokohorská turistika a rafty, pobyt u moře) pořádaných ve spolupráci s CK Active Guide naleznete na http://www.activeguide.cz/smluvni-podminky.htm

Bezpečnostní pokyny pro turnaje

V průběhu je hráčům zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky. V případě porušení tohoto pravidla je hráč (tým) s okamžitou platností z turnaje vyloučen – o vyloučení rozhodují pořadatelé turnaje.

Všichni hráči jsou odpovědní za rozhodnutí, o svém dobrém zdravotním stavu a odpovídající fyzické připravenosti, že jsou schopni turnaj absolvovat. Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí a jsou pojištěni.

Organizátor není zodpovědný za jakoukoliv škodu na majetku, nebo jinou úhonu vzniklou účastí v turnaji, nebo jeho sledováním.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy. Je povinností vedoucího nebo kapitána seznámit s těmito pravidly všechny hráče družstva. Toto potvrdí kapitán podpisem při registraci.