Aktuální informace k opatřením na MUP

Kontakty na studijní oddělení:
725 044 123 - Praha
602 655 323 - Plzeň
725 036 013 - Liberec
724 700 852 - Hradec Králové

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

Aktuality

Od 12. 10. 2020 dochází k úpravě platných opatření:

Detailní informace obsahují tyto předpisy:

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STUDENTY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

VSTUP DO BUDOV MUP

Student může vstoupit do budovy MUP pouze při splnění následujících podmínek:

 1. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 2. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
  Upozorňujeme studenty na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které upravuje povinnost nošení zakrytí úst a nosu.

VÝUKA

 1. Na základě Usnesení vlády ČR č. 997 je zakázána prozatím do 25.10.2020 prezenční výuka. Pokud bude platnost tohoto opatření prodloužena, bude výuka od 26. 10. 2020 zahájena online. Pokud bude umožněna prezenční výuka, bude výuka zahájena jako tzv. hybridní výuka.
 2. Všichni studenti obdrží před zahájením výuky manuály k online výuce na studentské emaily. Manuály jsou k dispozici rovněž v SIS.
 3. Rámcová pravidla hybridní a online výuky jsou obsažena v Rozhodnutí rektora č. 33/2020 Organizace a pravidla hybridní a online výuky na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s..
 4. Pro jakékoliv připomínky k hybridní a online výuce byla zřízena speciální emailová adresa podnety@mup.cz
 5. MUP pozorně sleduje aktuální vývoj vydávaných státních opatření a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národního akreditačního úřadu a na základě toho připravuje jak plnou online výuku, tak i tzv. hybridní výuku, což znamená standardní prezenční formou spolu s online přenosy výuky na internet, takže ti, kdo se z jakýchkoliv důvodů nebudou moci výuky účastnit, ji budou mít k dispozici online. Všichni studenti zároveň dostanou přístup k záznamům přednášek. V případě, že bude orgány veřejné moci standardní výuka bez omezení povolena, přejdeme operativně na hybridní výuku. Pokud bude realizována hybridní výuka, v souladu s doporučeními MŠMT plánujeme u přednášek největších skupin a u předmětů, které jsou nabízeny jako celouniverzitní anebo sdílené pro více studijních programů, online výuku, aby nedocházelo k setkávání velkého počtu studentů různých skupin.
 6. Vzhledem k tomu, že se opatření státních orgánů neustále mění, což takřka znemožňuje jakékoliv plánování, připravujeme se na všechny varianty výuky od prezenční, přes hybridní až po online výuku; o konkrétní podobě bude rozhodnuto v závislosti na aktuálním vývoji.

Zápisy ke studiu

Zápisy ke studiu pro studenty prvních ročníků se od 12. 10. 2020 konají online.

OPRAVNÉ TERMÍNY ZA UPLYNULÝ AKADEMICKÝ ROK

 1. Bylo prodlouženo období pro skládání atestací v opravných termínech až do 16. 10. 2020: V období od 1. 9. do 16. 10. 2020 má každý student dva opravné termíny z každé nesplněné atestace za zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020; opravné termíny jsou zproštěny poplatku. Toto pravidlo se analogicky uplatní i pro opravné termíny, konané v řádném zkouškovém období letního semestru podle čl. 9, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu MUP. Studenti nemusí podávat žádost o opravný termín, žádost za všechny studenty automaticky podá i schválí MUP. Studenti se pouze musí v SIS přihlásit na vypsané termíny. Od 12. 10. 2020 se opravné termíny konají pouze online.
 2. Nově přináší Rozhodnutí rektora č. 33/2020 právo studenta převést si do dalšího akademického roku více nesplněných předmětů. Student, který ani v rámci opravných termínů ve lhůtě do 16. 10. 2020 nesplnil předměty z akademického roku 2019/2020, si může převést do dalšího ročníku mimořádně až šest takto nesplněných předmětů (dosud to byly 2). Za převedení předmětů student hradí poplatek dle Ceníku poplatků MUP, převedení více předmětů mu však může „ušetřit“ opakování ročníku (a tím rok času a povinnost platit celé roční školné). Žádost o převedení předmětů do dalšího ročníku podává student prorektorovi pro studijní záležitosti nejpozději do 23. 10. 2020. Atestace z těchto předmětů je student povinen splnit v termínech zkouškového období nejpozději do konce akademického roku 2020/2021. Opakovaný převod předmětů do dalšího ročníku není možný.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE A SZZK

Náhradní termín SZZK probíhá od 5. 10. do 16. 10. 2020 Od 12. 10. 2020 se SZZK konají pouze online. Studenti odevzdávají pouze elektronickou verzi kvalifikační práce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akedemický rok 2020/2021

 1. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v češtině se ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 2. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší. Přijímací zkoušky probíhají elektronickou formou kontinuálně v období od 20. 4. 2020 do 26. 10. 2020.

ŠKOLNÉ A POPLATKY

 1. Splatnost školného stávajících studentů na další akademický rok je prodloužena z 30. 6. 2020 na 19. 10. 2020.
 2. Poplatky za opravné termíny v září a říjnu 2020 se ruší. Každý student má navíc místo jednoho opravného termínu k dispozici dva, a to v případě každé nesplněné atestace za zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020.
 3. Školné na akademický rok 2020/2021 lze uhradit s odloženou splatností. To platí jak pro stávající studenty, tak pro nově podepsané smlouvy o studiu (např. i pro studenty 1. ročníků Mgr. studia, kteří přejdou z Bc. studia).
  Podmínky pro odloženou splatnost:

a)    První splátka školného k 19. 10. 2020 nebo ke dni podpisu smlouvy je nově snížena na 25 % školného.

b)    Během akademického roku, tedy až do 30. 9. 2021 student zaplatí dalších 50 % školného, a to najednou nebo ve splátkách, dle jeho vlastní volby.

c)    Zbylých 25 % školného student zaplatí do 31. 3. 2022.

d)   O odloženou splatnost studenti mohou požádat, žádost se podává prostým emailem studijnímu oddělení odeslaným ze studentského emailu.

e)    Celé školné je však zapotřebí uhradit do dne konání SZZK.

Nadále platí možnost zaplatit celé školné vcelku za sníženou částku 57.000,- Kč ročně za prezenční formu a 52.000,- Kč ročně za kombinovanou formu.

V případě placení ve splátkách se uplatní zvýšená výše školného 60.000,- Kč ročně za prezenční formu a 54.000,- Kč za kombinovanou formu. Student může v tomto případě platit školné standardně ve dvou splátkách (do 19. 10. 2020 a do 10. 1. 2021) anebo požádat o odklad splatnosti dle výše uvedeného modelu.

Na základě žádosti umožňujeme i jiné individuální modely splátek a termínů splatnosti.

Studijní oddělení a komunikace s MUP

 1. Prosíme studenty, aby omezili zbytné návštěvy budov MUP a veškerou komunikaci vyřizovali přednostně emailem či telefonicky, nezbytné listiny lze zasílat poštou.
 2. Studijní oddělení kontaktujte přednostně emailem a telefonicky, a to jak studijní oddělení v Praze Strašnicích, tak i studijní oddělení v Plzni, Liberci a Hradci Králové.
 3. Pevná linka 274 815 044 je v provozu, stejně jako číslo 725 044 123. Pevné linky na univerzitní střediska jsou v provozu.
 4. O potvrzení o studiu žádejte prostřednictvím Vašich studentských emailů. Budou Vám vyhotovena a zaslána elektronicky.
 5. Všechny žádosti posílejte elektronicky, ať již přes SIS, nebo pokud to SIS neumožňuje, z Vašeho studentského emailu. Žádost zaslaná ze studentského emailu je rovnocenná originálu jakékoliv listinné žádosti či podání.

Jsme připraveni řešit individuálně i další Vaše potřeby týkající se Vašeho studia, jak jen to bude ve stávající situaci možné. Neváhejte se obrátit na studijní oddělení.

Odborná knihovna Jiřího Hájka

Knihovna je od 22. 10. 2020 na základě usnesení vlády ČR č. 1079 uzavřena pro osobní návštěvy studentů a veřejnosti. Konzultační záležitosti můžete vyřizovat e-mailem či telefonicky: knihovna@mup.cz, +420 724 831 985. Výpůjční doby jsou automaticky prodlužovány a zpozdné nebude po dobu uzavírky účtováno.

O využití elektronických zdrojů se informujte na webu knihovny nebo na uvedených kontaktech.

Na webu knihovny je také zveřejněna aktuální nabídka dočasně (zdarma nebo za zvýhodněných podmínek) zpřístupněných elektronických zdrojů.

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení funguje jak na pevné lince, stejně tak můžete používat i uvedená mobilní čísla.

 1. V období od 7.7.2020 do konce zimního semestru akademického roku 2020/2021 se dočasně ruší:
  a)   výměnné studijní pobyty mimo program Erasmus+ jak pro vyjíždějící, tak pro přijíždějící studenty,
  b)   výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro přijíždějící studenty,
  c)   výměnné pobyty i mobility akademických pracovníků i administrativních zaměstnanců pro veškeré přijíždějící osoby, včetně všech hostujících profesorů a jakýchkoliv jiných pracovních návštěv.
 2. Vyjíždění studentů MUP na partnerské instituce v rámci výměnných studijních pobytů a pracovních stáží v programu Erasmus+ je povoleno, ovšem pouze za splnění následujících podmínek:
  a)   studenta musí partnerská instituce bezvýhradně přijmout,
  b)   studenti mohou vyjet pouze do země, která je na tzv. vládním semaforu označena jako zelená. Vyjíždění do zemí označených oranžovou barvou se důrazně nedoporučuje, ale není zakázáno. Vyjíždění do červeně označených zemí není možné. Studenti jsou povinni sledovat pravidelné změny kategorizace zemí na tzv. vládním semaforu a jsou povinni akceptovat nejistotu spojenou s tím, že kategorizace zemí se v čase může rychle proměňovat oběma směry. Pro uskutečnění výjezdu studenta na studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ je nezbytné, aby země nebyla označena červenou barvou ani v den podpisu smlouvy, ani v den před výjezdem a v den výjezdu do dané země. Riziko spojené se změnou kategorie dané země nese student,
  c)   studenti mohou vyjet pouze do země, jejíž vnitrostátní pravidla umožňují daného studenta přijmout,
  d)   student bere na vědomí, že riziko spojené se změnou (i náhlou) vládních pravidel v Česku i v zemi pobytu může být značné a podstupuje ho dobrovolně. Veškeré náklady vzniklé změnou jakýchkoliv pravidel orgány veřejné moci Česka i v zemi pobytu nebo poskytovatelem grantu Erasmus+ (DZS), včetně zdravotních rizik, nese student. MUP se pokusí vyvinout činnost k tomu, aby negativní následky pro studenta byly co nejmenší a aby případné vedlejší náklady či riziko neposkytnutí, krácení či odebrání grantu bylo co nejmenší – v tom jí student poskytne nutnou součinnost. Pokud se však nepodaří tyto náklady odvrátit, nese je student,
  e)   student bere na vědomí, že změny situace mohou vyvolat zrušení jeho cesty, neposkytnutí grantu, jeho zkrácení či odebrání,
  f)   student při podpisu smlouvy o realizaci předmětného studijního pobytu či pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ podepíše prohlášení, kterým se zaváže respektovat ustanovení uvedená v tomto odstavci, v opačném případě může MUP odepřít uzavření takové smlouvy.

PROMOCE

Z důvodu aktuální situace a nemožnosti zodpovědného dlouhodobého plánování hromadných aktivit jsme se rozhodli, že slavnostní promoce v září a říjnu 2020 se nebudou konat. Promoce Metropolitní univerzity Praha jsou tradičním obřadem a svým způsobem pojetí jako oslavy zakončení studia a důstojného veřejného hromadného obřadu je jejich konání neslučitelné se stávajícími omezeními. I vzhledem k tomu, že jejich plánování a příprava jsou dlouhodobé, rozhodli jsme se je výjimečně pro letošní rok zrušit již nyní. Studenti si mohou přebírat diplomy individuálně na studijním oddělení. Zároveň všem studentům nabízíme, že se mohou slavnostních promocí zúčastnit jakmile to bude reálně možné nebo v příštím roce, a to i pokud se rozhodnou převzít si diplom individuálně již letos.

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 5. 10. 2020 velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.

Pokud se uvedené podmínky nezmění do zahájení výuky v zimním semestru, rádi bychom ujistili také ty z Vás, kteří se nebudete moci vrátit do České republiky na výuku, která začíná 26. 10. 2020, že pro Vás zajistíme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Další informace na webu Ministerstva vnitra.

Aktuální informace Ministerstva vnitra jsou k dispozici zde.

Kontakty na pracoviště Ministerstva vnitra,

Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu - pobyty@mvcr.cz.

Další informace

Aktuální informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.