Aktuální informace k opatřením MUP proti riziku šíření koronaviru

 

Kontakty na studijní oddělení:
725 044 123 nebo 725 101 558 - Praha
602 655 323 - Plzeň
725 036 013 - Liberec
724 700 852 - Hradec Králové

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

Aktuality

Od 7. 7. 2020 dochází k úpravě platných opatření:

Většina stávajících omezujících opatření je zrušena, stále však platí doporučení dodržovat v budovách MUP vzájemný odstup 1,5 m; omezení platí pro hromadné akce v Praze s účastí nad 100 osob. Detailní informace obsahují nové vnitřní předpisy:

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STUDENTY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

VSTUP DO BUDOV MUP

Student může vstoupit do budovy MUP podle Rozhodnutí rektora 30/2020  pouze při splnění následujících podmínek:

 1. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 2. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

VÝUKA

 1. Byl změněn Harmonogram akademického roku 2020/2021 a začátek výuky byl posunut na 26. 10. 2020.

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

 1. Bylo prodlouženo období pro skládání atestací v opravných termínech až do 16. 10. 2020: V období od 1. 9. do 16. 10. 2020 bude mít každý student dva opravné termíny z každé nesplněné atestace za zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020; opravné termíny budou zproštěny poplatku. Toto pravidlo se analogicky uplatní i pro opravné termíny, konané v řádném zkouškovém období letního semestru podle čl. 9, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu MUP. Studenti nemusí podávat žádost o opravný termín, žádost za všechny studenty automaticky podá i schválí MUP. Studenti se pouze musí v SIS přihlásit na vypsané termíny.
 2. Nově přináší Rozhodnutí rektora č. 30/2020 právo studenta převést si do dalšího akademického roku více nesplněných předmětů. Student, který ani v rámci opravných termínů ve lhůtě do 16. 10. 2020 nesplnil předměty z akademického roku 2019/2020, si může převést do dalšího ročníku mimořádně až šest takto nesplněných předmětů (dosud to byly 2). Za převedení předmětů student hradí poplatek dle Ceníku poplatků MUP, převedení více předmětů mu však může „ušetřit“ opakování ročníku (a tím rok času a povinnost platit celé roční školné). Žádost o převedení předmětů do dalšího ročníku podává student prorektorovi pro studijní záležitosti nejpozději do 23. 10. 2020. Atestace z těchto předmětů je student povinen splnit v termínech zkouškového období nejpozději do konce akademického roku 2020/2021. Opakovaný převod předmětů do dalšího ročníku není možný.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE A SZZK

 1. Podzimní termín SZZK bude probíhat od 2. 9. do 25. 9. 2020. Studenti, kteří se budou hlásit na podzimní termín SZZK, musí odevzdat kvalifikační práci do 31. 7. 2020. Vedoucí a oponenti kvalifikačních prací zpracují a do SIS odevzdají posudky k těmto kvalifikačním pracím nejpozději do 16. 8. 2020. Tištěnou verzi práce odevzdá student až u obhajoby.
 2. Náhradní termín SZZK bude probíhat od 5. 10. do 16. 10. 2020, a bude určen především pro všechny studenty, kteří neuspějí v letním a podzimním termínu SZZK. Studenti, kteří se budou hlásit na náhradní termín SZZK jako na svůj první termín, musí odevzdat kvalifikační práci do 21. 9. 2020. Vedoucí a oponenti kvalifikačních prací zpracují a do SIS odevzdají posudky k těmto kvalifikačním pracím nejpozději do 30. 9. 2020. Tištěnou verzi práce odevzdá student až u obhajoby.
 3. Studentům, kteří se, např. z důvodu pobytu v zahraničí, nemohou k SZZK dostavit osobně, bude na žádost umožněno distanční konání takové zkoušky / obhajoby; žádost o tuto formu atestace musí student zaslat ze svého studentského emailu na adresu info@mup.cz nebo do datové schránky nejpozději do 20. 8. 2020 pro podzimní termín nebo 25. 9. 2020 pro náhradní termín. V takovém případě student odevzdává pouze elektronickou verzi kvalifikační práce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akedemický rok 2020/2021

 1. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v češtině se ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 2. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší. Přijímací zkoušky probíhají elektronickou formou kontinuálně v období od 20. 4. 2020 do 26. 10. 2020.
 3. Přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia v rámci programu Škola bez bariér, se konají 17. 9. 2020.
 4. Termín pro podání přihlášek do doktorských studijních programů se prodlužuje do 31.7.2020. Přijímací zkouška se na všechny doktorské programy koná dne 18. 9. 2020.
 5. Termín pro podání přihlášek k rigoróznímu řízení se prodlužuje do 31. 7. 2020 a 30. 9. 2020.

ŠKOLNÉ A POPLATKY

 1. Splatnost školného na příští akademický rok je prodloužena z 30. 6. 2020 na 19. 10. 2020.
 2. Poplatky za opravné termíny v září 2020 se ruší. Každý student má navíc místo jednoho opravného termínu k dispozici dva, a to v případě každé nesplněné atestace za zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020.
 3. Školné na akademický rok 2020/2021 lze uhradit s odloženou splatností. To platí jak pro stávající studenty, tak pro nově podepsané smlouvy o studiu (např. i pro studenty 1. ročníků Mgr. studia, kteří přejdou z Bc. studia).
  Podmínky pro odloženou splatnost:

a)    První splátka školného k 19. 10. 2020 nebo ke dni podpisu smlouvy je nově snížena na 25 % školného.

b)    Během akademického roku, tedy až do 30. 9. 2021 student zaplatí dalších 50 % školného, a to najednou nebo ve splátkách, dle jeho vlastní volby.

c)    Zbylých 25 % školného student zaplatí do 31. 3. 2022.

d)   O odloženou splatnost studenti mohou požádat, žádost se podává prostým emailem studijnímu oddělení odeslaným ze studentského emailu.

e)    Celé školné je však zapotřebí uhradit do dne konání SZZK.

Nadále platí možnost zaplatit celé školné vcelku za sníženou částku 57.000,- Kč ročně za prezenční formu a 52.000,- Kč ročně za kombinovanou formu.

V případě placení ve splátkách se uplatní zvýšená výše školného 60.000,- Kč ročně za prezenční formu a 54.000,- Kč za kombinovanou formu. Student může v tomto případě platit školné standardně ve dvou splátkách (do 19. 10. 2020 a do 10. 1. 2021) anebo požádat o odklad splatnosti dle výše uvedeného modelu.

Na základě žádosti umožňujeme i jiné individuální modely splátek a termínů splatnosti.

Studijní oddělení

 1. Studijní oddělení kontaktujte přednostně emailem a telefonicky, a to  jednotně na studijní oddělení v Praze Strašnicích.
 2. Pevná linka 274 815 044 je v provozu, stejně jako číslo 725 044 123 nebo 725 101 558. Pevné linky na univerzitní střediska jsou v provozu.
 3. O potvrzení o studiu žádejte prostřednictvím Vašich studentských emailů. Budou Vám vyhotovena a zaslána elektronicky.
 4. Všechny žádosti posílejte elektronicky, ať již přes SIS, nebo pokud to SIS neumožňuje, z Vašeho studentského emailu. Žádost zaslaná ze studentského emailu je rovnocenná originálu jakékoliv listinné žádosti či podání.

Jsme připraveni řešit individuálně i další Vaše potřeby týkající se Vašeho studia, jak jen to bude ve stávající situaci možné. Neváhejte se obrátit na studijní oddělení.

Odborná knihovna Jiřího Hájka

Odborná knihovna Jiřího Hájka v budově MUP (Dubečská 900/10, Praha 10 Strašnice) bude od 7. 7. 2020 otevřena v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin a v pátek od 9:00 do 15:00 hodin. Otevřena bude i studovna. Při vstupu do knihovny si musí student dezinfikovat ruce.

Výpůjční doba je automaticky prodloužena a zpozdné se neúčtuje, a to až do doby 7 dnů od úplného znovuotevření knihovny, zpozdné se tedy opět účtuje od 15. 7. 2020.

Všechny konzultační záležitosti i nadále můžete vyřizovat telefonicky a emailem, využívejte prioritně také zpřístupněné elektronické zdroje. Zaměstnance knihovny můžete kontaktovat od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:00 a v pátek od 9:00 do 15:00 na telefonu 724 831 985 nebo emailem na knihovna@mup.cz.

O využití elektronických zdrojů se informujte na webu knihovny nebo na uvedených kontaktech.

Na webu knihovny je také zveřejněna aktuální nabídka dočasně (zdarma nebo za zvýhodněných podmínek) zpřístupněných elektronických zdrojů.

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení funguje jak na pevné lince, stejně tak můžete používat i uvedená mobilní čísla.

 1. V období od 7.7.2020 do konce zimního semestru akademického roku 2020/2021 se dočasně ruší:
  a)   výměnné studijní pobyty mimo program Erasmus+ jak pro vyjíždějící, tak pro přijíždějící studenty,
  b)   výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro přijíždějící studenty,
  c)   výměnné pobyty i mobility akademických pracovníků i administrativních zaměstnanců pro veškeré přijíždějící osoby, včetně všech hostujících profesorů a jakýchkoliv jiných pracovních návštěv.
 2. Vyjíždění studentů MUP na partnerské instituce v rámci výměnných studijních pobytů a pracovních stáží v programu Erasmus+ je povoleno, ovšem pouze za splnění následujících podmínek:
  a)   studenta musí partnerská instituce bezvýhradně přijmout,
  b)   studenti mohou vyjet pouze do země, která je na tzv. vládním semaforu označena jako zelená. Vyjíždění do zemí označených oranžovou barvou se důrazně nedoporučuje, ale není zakázáno. Vyjíždění do červeně označených zemí není možné. Studenti jsou povinni sledovat pravidelné změny kategorizace zemí na tzv. vládním semaforu a jsou povinni akceptovat nejistotu spojenou s tím, že kategorizace zemí se v čase může rychle proměňovat oběma směry. Pro uskutečnění výjezdu studenta na studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ je nezbytné, aby země nebyla označena červenou barvou ani v den podpisu smlouvy, ani v den před výjezdem a v den výjezdu do dané země. Riziko spojené se změnou kategorie dané země nese student,
  c)   studenti mohou vyjet pouze do země, jejíž vnitrostátní pravidla umožňují daného studenta přijmout,
  d)   student bere na vědomí, že riziko spojené se změnou (i náhlou) vládních pravidel v Česku i v zemi pobytu může být značné a podstupuje ho dobrovolně. Veškeré náklady vzniklé změnou jakýchkoliv pravidel orgány veřejné moci Česka i v zemi pobytu nebo poskytovatelem grantu Erasmus+ (DZS), včetně zdravotních rizik, nese student. MUP se pokusí vyvinout činnost k tomu, aby negativní následky pro studenta byly co nejmenší a aby případné vedlejší náklady či riziko neposkytnutí, krácení či odebrání grantu bylo co nejmenší – v tom jí student poskytne nutnou součinnost. Pokud se však nepodaří tyto náklady odvrátit, nese je student,
  e)   student bere na vědomí, že změny situace mohou vyvolat zrušení jeho cesty, neposkytnutí grantu, jeho zkrácení či odebrání,
  f)   student při podpisu smlouvy o realizaci předmětného studijního pobytu či pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ podepíše prohlášení, kterým se zaváže respektovat ustanovení uvedená v tomto odstavci, v opačném případě může MUP odepřít uzavření takové smlouvy.

PROMOCE

Z důvodu aktuální situace a nemožnosti zodpovědného dlouhodobého plánování hromadných aktivit jsme se rozhodli, že slavnostní promoce v září a říjnu 2020 se nebudou konat. Promoce Metropolitní univerzity Praha jsou tradičním obřadem a svým způsobem pojetí jako oslavy zakončení studia a důstojného veřejného hromadného obřadu je jejich konání neslučitelné se stávajícími omezeními. I vzhledem k tomu, že jejich plánování a příprava jsou dlouhodobé, rozhodli jsme se je výjimečně pro letošní rok zrušit již nyní. Studenti si mohou přebírat diplomy individuálně na studijním oddělení. Zároveň všem studentům nabízíme, že se mohou slavnostních promocí zúčastnit jakmile to bude reálně možné nebo v příštím roce, a to i pokud se rozhodnou převzít si diplom individuálně již letos.

Sportovní kurzy

Sportovní kurzy v rámci Sportovního klubu MUP fungují nyní pouze mimo budovu MUP; od 15. 6. 2020 pak i na zahradě u budovy MUP. SK MUP můžete kontaktovat elektronicky.

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 3. 8. 2020 velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.

Rada vysokých škol i Česká konference rektorů nyní vyjednávají s ministerstvem o případných změnách tohoto rozhodnutí, zejména s ohledem na stávající studenty. Do těchto aktivit se zapojila po boku ostatních vysokých škol i Metropolitní univerzita Praha. Pokud se však uvedené podmínky nezmění do zahájení výuky v zimním semestru, rádi bychom ujistili také ty z Vás, kteří se nebudete moci vrátit do České republiky na prezenční výuku, která začíná 26. 10. 2020, že pro Vás zajistíme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Další informace na webu Ministerstva vnitra.

Aktuální informace Ministerstva vnitra jsou k dispozici zde.

Kontakty na pracoviště Ministerstva vnitra,

Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu - pobyty@mvcr.cz.

Další informace

Aktuální informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

1. V období od 7.7.2020 do konce zimního semestru akademického roku 2020/2021 se dočasně
ruší:
a) výměnné studijní pobyty mimo program Erasmus+ jak pro vyjíždějící, tak pro přijíždějící
studenty,
b) výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro přijíždějící studenty,
c) výměnné pobyty i mobility akademických pracovníků i administrativních zaměstnanců pro
veškeré přijíždějící osoby, včetně všech hostujících profesorů a jakýchkoliv jiných pracovních
návštěv.
2. Vyjíždění studentů MUP na partnerské instituce v rámci výměnných studijních pobytů a
pracovních stáží v programu Erasmus+ je povoleno, ovšem pouze za splnění následujících
podmínek:
a) studenta musí partnerská instituce bezvýhradně přijmout,
b) studenti mohou vyjet pouze do země, která je na tzv. vládním semaforu označena jako
zelená. Vyjíždění do zemí označených oranžovou barvou se důrazně nedoporučuje, ale není
zakázáno. Vyjíždění do červeně označených zemí není možné. Studenti jsou povinni sledovat
pravidelné změny kategorizace zemí na tzv. vládním semaforu a jsou povinni akceptovat
nejistotu spojenou s tím, že kategorizace zemí se v čase může rychle proměňovat oběma
směry. Pro uskutečnění výjezdu studenta na studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci
programu Erasmus+ je nezbytné, aby země nebyla označena červenou barvou ani v den
podpisu smlouvy, ani v den před výjezdem a v den výjezdu do dané země. Riziko spojené se
změnou kategorie dané země nese student,
c) studenti mohou vyjet pouze do země, jejíž vnitrostátní pravidla umožňují daného studenta
přijmout,
d) student bere na vědomí, že riziko spojené se změnou (i náhlou) vládních pravidel v Česku i
v zemi pobytu může být značné a podstupuje ho dobrovolně. Veškeré náklady vzniklé
změnou jakýchkoliv pravidel orgány veřejné moci Česka i v zemi pobytu nebo
poskytovatelem grantu Erasmus+ (DZS), včetně zdravotních rizik, nese student. MUP se
pokusí vyvinout činnost k tomu, aby negativní následky pro studenta byly co nejmenší a aby
případné vedlejší náklady či riziko neposkytnutí, krácení či odebrání grantu bylo co nejmenší
– v tom jí student poskytne nutnou součinnost. Pokud se však nepodaří tyto náklady
odvrátit, nese je student,
e) student bere na vědomí, že změny situace mohou vyvolat zrušení jeho cesty, neposkytnutí
grantu, jeho zkrácení či odebrání,
f) student při podpisu smlouvy o realizaci předmětného studijního pobytu či pracovní stáže
v rámci programu Erasmus+ podepíše prohlášení, kterým se zaváže respektovat ustanovení
uvedená v tomto odstavci, v opačném případě může MUP odepřít uzavření takové smlouvy.