Aktuální informace k opatřením na MUP

Kontakty na studijní oddělení:
725 044 123 - Praha
602 655 323 - Plzeň
725 036 013 - Liberec
724 700 852 - Hradec Králové

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

Aktuality

Od 6. 1. 2021 dochází k úpravě platných opatření:

Detailní informace obsahují tyto předpisy:

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STUDENTY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

VSTUP DO BUDOV MUP

Student může vstoupit do budovy MUP pouze při splnění následujících podmínek:

 1. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 2. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
 3. Upozorňujeme studenty na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které upravuje povinnost nošení zakrytí úst a nosu.

VÝUKA a zkouškové období

 1. Výuka v zimním semestru bude dokončena v plném rozsahu online, tak jak probíhá celý semestr.
 2. Zkouškové období proběhne od 1. 2. do 6. 3. 2021 online; atestace mohou výjimečně proběhnout také prezenčně a to za účasti max. 10 osob v jedné místnosti.
 3. Státní závěrečné zkoušky (SZZK) proběhnou prezenčně; ve zdůvodněných případech mohou studenti žádat o konání SZZK online. Více informací poskytne studijní oddělení.
 4. O formách výuky v letním semestru (od 8. 3. 2021) bude rozhodnuto v závislosti na aktuální situaci cca 14 – 7 dní před začátkem letního semestru. Rozvrhy hodin pro letní semestr v Praze zůstávají v platnosti beze změny; rozhodnuto bude pouze o formě výuky (online / hybridní). Rozvrhy hodin pro letní semestr v univerzitních střediscích Plzeň, Liberec a Hradec Králové jsou prozatím plánovány pro prezenční výuku; o případné změně bude rozhodnuto v závislosti na vývoji situace cca 14 – 7 dní před začátkem letního semestru.
 5. Na základě Usnesení vlády ČR je prozatím zakázána prezenční výuka v plném rozsahu. Výuka byla 26. 10. 2020 zahájena online.
  Vláda představila tzv. PES (protiepidemický systém), který zavádí celkem 5 stupňů platnosti vládních opatření, mezi něž patří i opatření související s prezenční výukou na vysokých školách. Konkrétní opatření při změně stupně v rámci PES jsou však vždy vydávána vládou, nebo ministerstvem zdravotnictví a jsou vydávána až po změně konkrétního stupně. Na základě nyní známých informací a nyní platných opatření jsme proto přistoupili k následujícímu modelu výuky na MUP:
  Stupně 5 a 4 PES neumožňují prezenční výuku na MUP a že stupeň 3 by ji podle nyní dostupných informací měl umožnit pouze pro některé ročníky ve skupinkách do 20 lidí, což de facto znemožňuje sestavení funkčních rozvrhů pro reálnou prezenční výuku na MUP.
  Všichni studenti obdrželi před zahájením výuky manuály k online výuce na studentské emaily. Manuály jsou k dispozici rovněž v SIS.
 6. Rámcová pravidla hybridní a online výuky jsou obsažena v Rozhodnutí rektora č. 33/2020 Organizace a pravidla hybridní a online výuky na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s..
 7. Pro jakékoliv připomínky k hybridní a online výuce byla zřízena speciální emailová adresa podnety@mup.cz
 8. MUP pozorně sleduje aktuální vývoj vydávaných státních opatření a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národního akreditačního úřadu a na základě toho připravuje jak plnou online výuku, tak i tzv. hybridní výuku, což znamená standardní prezenční formou spolu s online přenosy výuky na internet, takže ti, kdo se z jakýchkoliv důvodů nebudou moci výuky účastnit, ji budou mít k dispozici online. Všichni studenti zároveň dostanou přístup k záznamům přednášek. V případě, že bude orgány veřejné moci standardní výuka bez omezení povolena, přejdeme operativně na hybridní výuku. Pokud bude realizována hybridní výuka, v souladu s doporučeními MŠMT plánujeme u přednášek největších skupin a u předmětů, které jsou nabízeny jako celouniverzitní anebo sdílené pro více studijních programů, online výuku, aby nedocházelo k setkávání velkého počtu studentů různých skupin.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akedemický rok 2021/2022

 1. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v češtině se mimořádně ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 2. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se mimořádně konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší.

Studijní oddělení a komunikace s MUP

 1. Prosíme studenty, aby omezili zbytné návštěvy budov MUP a veškerou komunikaci vyřizovali přednostně emailem či telefonicky, nezbytné listiny lze zasílat poštou.
 2. Studijní oddělení kontaktujte přednostně emailem a telefonicky, a to jak studijní oddělení v Praze Strašnicích, tak i studijní oddělení v Plzni, Liberci a Hradci Králové.
 3. Pevná linka 274 815 044 je v provozu, stejně jako číslo 725 044 123. Pevné linky na univerzitní střediska jsou v provozu.
 4. O potvrzení o studiu žádejte prostřednictvím Vašich studentských emailů. Budou Vám vyhotovena a zaslána elektronicky.
 5. Všechny žádosti posílejte elektronicky, ať již přes SIS, nebo pokud to SIS neumožňuje, z Vašeho studentského emailu. Žádost zaslaná ze studentského emailu je rovnocenná originálu jakékoliv listinné žádosti či podání.

Jsme připraveni řešit individuálně i další Vaše potřeby týkající se Vašeho studia, jak jen to bude ve stávající situaci možné. Neváhejte se obrátit na studijní oddělení.

Odborná knihovna Jiřího Hájka

Knihovna je na základě usnesení vlády ČR č. 1376 uzavřena pro osobní návštěvy studentů a veřejnosti. Konzultační záležitosti můžete vyřizovat e-mailem či telefonicky: knihovna@mup.cz, +420 724 831 985. Knihy lze vracet do boxu umístěného na stolku u recepce MUP. Výpůjční doby jsou automaticky prodlužovány a zpozdné nebude po dobu uzavírky účtováno.

O využití elektronických zdrojů se informujte na webu knihovny nebo na uvedených kontaktech.

Na webu knihovny je také zveřejněna aktuální nabídka dočasně (zdarma nebo za zvýhodněných podmínek) zpřístupněných elektronických zdrojů.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří 13. 1. 2021 je zrušen. Pro všechny zájemce o studium jsme připravili online den otevřených dveří na adrese dod.mup.cz. Ostatní termíny dnů otevřených dveří prozatím zůstávají v platnosti. Aktuální změny budou vždy zveřejňovány na webu MUP.

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení funguje jak na pevné lince, stejně tak můžete používat i uvedená mobilní čísla.

 1. V období od 7.7.2020 do konce akademického roku 2020/2021 (30. 9. 2021) se dočasně ruší:
  a)   výměnné studijní pobyty mimo program Erasmus+ pro přijíždějící studenty,
  b)   výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro přijíždějící studenty s výjimkou studijních pobytů, při nichž je výuka realizována pouze online,
  c)   výměnné pobyty i mobility akademických pracovníků i administrativních zaměstnanců pro veškeré přijíždějící osoby, včetně všech hostujících profesorů a jakýchkoliv jiných pracovních návštěv, s výjimkou mobilit akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+ realizovaných pouze online a předem odsouhlasených rektorem MUP.
 2. Vyjíždění studentů MUP na partnerské instituce v rámci výměnných studijních pobytů a pracovních stáží v programu Erasmus+ je povoleno, ovšem pouze za splnění následujících podmínek:
  a)   studenta musí partnerská instituce bezvýhradně přijmout,
  b)   studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ s čerpáním grantu pouze do země, v níž je aktuálně čerpání grantu možné na základě rozhodnutí poskytovatele grantu (DZS), a to v den podpisu smlouvy a v den před výjezdem a v den výjezdu do dané země. Riziko spojené se změnou kategorie dané země spočívající zejména v neposkytnutí nebo nutnosti vrácení grantu nese student,
  c)   studenti mohou vyjet pouze do země, jejíž vnitrostátní pravidla umožňují daného studenta přijmout,
  d)   student bere na vědomí, že riziko spojené se změnou (i náhlou) vládních pravidel v Česku i v zemi pobytu může být značné a podstupuje ho dobrovolně. Veškeré náklady vzniklé změnou jakýchkoliv pravidel orgány veřejné moci Česka i v zemi pobytu nebo poskytovatelem grantu Erasmus+ (DZS), včetně zdravotních rizik, nese student. MUP se pokusí vyvinout činnost k tomu, aby negativní následky pro studenta byly co nejmenší a aby případné vedlejší náklady či riziko neposkytnutí, krácení či odebrání grantu bylo co nejmenší – v tom jí student poskytne nutnou součinnost. Pokud se však nepodaří tyto náklady odvrátit, nese je student,
  e)   student bere na vědomí, že změny situace mohou vyvolat zrušení jeho cesty, neposkytnutí grantu, jeho zkrácení či odebrání,
  f)   student při podpisu smlouvy o realizaci předmětného studijního pobytu či pracovní stáže v rámci programu Erasmus+,resp. před zahájením studijního pobytu či pracovní stáže mimo program Erasmus+, podepíše prohlášení, kterým se zaváže respektovat ustanovení uvedená v tomto odstavci, v opačném případě může MUP odepřít uzavření takové smlouvy, resp. realizaci studijního pobytu či pracovní stáže.

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Další informace na webu Ministerstva vnitra.

Aktuální informace Ministerstva vnitra jsou k dispozici zde.

Kontakty na pracoviště Ministerstva vnitra,

Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu - pobyty@mvcr.cz.

Další informace

Aktuální informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.