Aktuální informace k opatřením MUP proti riziku šíření koronaviru

 

Kontakt na studijní oddělení:
725 044 123 - jednotný kontakt pro studenty z Prahy, Plzně, Liberce i Hradce Králové

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

Aktuality

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STUDENTY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

VÝUKA

 1. Výukové období letního semestru skončí 23. 5. 2020
 2. Přímá výuka je přerušena ode dne 11. 3. až do 23. 5. 2020. Zrušeny jsou všechny kontaktní formy přednášek, seminářů, konzultací i konzultačních hodin ve všech studijních programech, studijních oborech v prezenční i kombinované formě studia, všech jazykových kurzů i kurzů celoživotního vzdělávání, a to jak na MUP v Praze, tak i na univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové.
 3. Výuka v prezenční i kombinované formě studia bude až do 23. 5. 2020 probíhat distanční formou.
 4. Zrušuje se rektorský den 7. 5. 2020; v tento den bude probíhat výuka distanční formou.
 5. Byl změněn Harmonogram akademického roku 2020/2021 a začátek výuky byl posunut na 26. 10. 2020.

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

 1. Zkouškové období letního semestru bude probíhat v termínu od 25. 5. do 26. 6. 2020; v případě, že od 23. 5. 2020 budou školy (z rozhodnutí Vlády ČR) opět otevřeny, budou atestace probíhat standardní formou; pokud školy otevřeny nebudou, budou atestace probíhat distanční formou.
 2. V období od 1. 9. do 30. 9. 2020 bude mít každý student dva opravné termíny z každé nesplněné atestace za zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020; opravné termíny budou zproštěny poplatku. Toto pravidlo se analogicky uplatní i pro opravné termíny, konané v řádném zkouškovém období letního semestru podle čl. 9, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu MUP.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE A SZZK

 1. Termín pro odevzdání elektronických verzí kvalifikačních prací pro letní termín obhajob v rámci SZZK se prodlužuje do 29. 5. 2020. Vedoucí a oponenti kvalifikačních prací zpracují a do SIS odevzdají posudky k těmto kvalifikačním pracím nejpozději do 12. 6. 2020. Tištěnou verzi práce odevzdá student až u obhajoby, a to pouze v případě, že SZZK budou probíhat standardní formou; v případě, že SZZK budou probíhat distanční formou, studenti tištěnou verzi práce odevzdávat nebudou.
 2. Letní termín SZZK bude probíhat od 15. 6. do 3. 7. 2020. V případě, že v tomto období budou školy (z rozhodnutí Vlády ČR) otevřeny, budou SZZK probíhat standardní formou; pokud školy otevřeny nebudou, budou SZZK probíhat distanční formou.
 3. Podzimní termín SZZK bude probíhat od 2. 9. do 25. 9. 2020. Studenti, kteří se budou hlásit na podzimní termín SZZK, musí odevzdat kvalifikační práci do 31. 7. 2020.
 4. Náhradní termín SZZK bude probíhat od 5. 10. do 16. 10. 2020, a bude určen pro všechny studenty, kteří neuspějí v letním a podzimním termínu SZZK.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 1. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v češtině se ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 2. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší. Přijímací zkoušky probíhají elektronickou formou kontinuálně v období od 20. 4. 2020 do 26. 10. 2020.
 3. Přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia v rámci programu Škola bez bariér, se konají 17. 9. 2020.
 4. Termín pro podání přihlášek do doktorských studijních programů se prodlužuje do 31.7.2020. Přijímací zkouška se na všechny doktorské programy koná dne 18. 9. 2020.
 5. Termín pro podání přihlášek k rigoróznímu řízení se prodlužuje do 30. 4. 2020. Další termíny byly stanoveny do 31. 7. 2020 a 30. 9. 2020.

ŠKOLNÉ A POPLATKY

 1. Splatnost školného na příští akademický rok je prodloužena z 30. 6. 2020 na 19. 10. 2020.
 2. Poplatky za opravné termíny v září 2020 se ruší. Každý student má navíc místo jednoho opravného termínu k dispozici dva, a to v případě každé nesplněné atestace za zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020.
 3. Školné na akademický rok 2020/2021 lze uhradit s odloženou splatností. To platí jak pro stávající studenty, tak pro nově podepsané smlouvy o studiu (např. i pro studenty 1. ročníků Mgr. studia, kteří přejdou z Bc. studia).
  Podmínky pro odloženou splatnost:

a)    První splátka školného k 19. 10. 2020 nebo ke dni podpisu smlouvy je nově snížena na 25 % školného.

b)    Během akademického roku, tedy až do 30. 9. 2021 student zaplatí dalších 50 % školného, a to najednou nebo ve splátkách, dle jeho vlastní volby.

c)    Zbylých 25 % školného student zaplatí do 31. 3. 2022.

d)    O odloženou splatnost studenti mohou požádat, žádost se podává prostým emailem studijnímu oddělení odeslaným ze studentského emailu.

e)    Celé školné je však zapotřebí uhradit do dne konání SZZK.

Nadále platí možnost zaplatit celé školné vcelku za sníženou částku 57.000,- Kč ročně za prezenční formu a 52.000,- Kč ročně za kombinovanou formu.

V případě placení ve splátkách se uplatní zvýšená výše školného 60.000,- Kč ročně za prezenční formu a 54.000,- Kč za kombinovanou formu. Student může v tomto případě platit školné standardně ve dvou splátkách (do 19. 10. 2020 a do 10. 1. 2021) anebo požádat o odklad splatnosti dle výše uvedeného modelu.

Na základě žádosti umožňujeme i jiné individuální modely splátek a termínů splatnosti.

Studijní oddělení

 1. Studijní oddělení ve všech budovách MUP jsou po celou uvedenou dobu uzavřena. Zaměstnanci vykonávají práci v běžné pracovní době z domova. Kontaktujte nás emailem a telefonicky, a to  jednotně na studijní oddělení v Praze Strašnicích.
 2. Pevná linka 274 815 044 je v provozu pouze omezeně, namísto ní můžete používat číslo 725 044 123. Pevné linky na univerzitní střediska nejsou v provozu, volejte prosím do Prahy na 725 044 123.
 3. O potvrzení o studiu žádejte prostřednictvím Vašich studentských emailů. Budou Vám vyhotovena a zaslána elektronicky.
 4. Všechny žádosti posílejte elektronicky, ať již přes SIS, nebo pokud to SIS neumožňuje, z Vašeho studentského emailu. Žádost zaslaná ze studentského emailu je rovnocenná originálu jakékoliv listinné žádosti či podání.

Jsme připraveni řešit individuálně i další Vaše potřeby týkající se Vašeho studia, jak jen to bude ve stávající situaci možné. Neváhejte se obrátit na studijní oddělení.

Odborná knihovna Jiřího Hájka

Odborná knihovna Jiřího Hájka je po celou uvedenou dobu uzavřena. Zaměstnance knihovny můžete kontaktovat od pondělí do pátku od 9:00 do 17:30 na telefonu 724 831 985 nebo emailem na knihovna@mup.cz. Výpůjční doba všech nevrácených knih, u nichž byl termín vrácení 11. 3. 2020 a později, je automaticky prodloužena do 7 dnů ode dne opětovného uvedení knihovny do provozu.

O využití elektronických zdrojů se informujte na webu knihovny nebo na uvedených kontaktech.

Na webu knihovny je také zveřejněna aktuální nabídka dočasně (zdarma nebo za zvýhodněných podmínek) zpřístupněných elektronických zdrojů.

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení je po celou uvedenou dobu uzavřeno. Pevné linky jsou v provozu pouze omezeně, namísto nich můžete používat i uvedená mobilní čísla. Na základě opatření vydaných vládou není v současné době možné zahájit žádný studijní pobyt v zahraniční. Studenty, kteří v zahraničí nyní jsou, bude zahraniční oddělení průběžně informovat o přijatých opatřeních v rámci programu Erasmus+ i dalších výměnných pobytů.

Sportovní kurzy

Sportovní kurzy v rámci Sportovního klubu MUP jsou po celé uvedené období zrušeny. SK MUP můžete kontaktovat elektronicky.

Informace pro zahraniční studenty

Aktuální informace Ministerstva vnitra k podmínkám podávání žádostí o pobytová oprávnění v době nouzového stavu jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Žádosti je nutné doručit na příslušná pracoviště Ministerstva vnitra poštou s veškerými náležitostmi a s uhrazeným poplatkem (kolkem). Informace jsou dostupné rovněž v anglickém jazyce.

Pokud se jedná o prodloužení dlouhodobých víz, je nutné doručit na příslušná pracoviště Ministerstva vnitra poštou rovněž s veškerými náležitostmi a s uhrazeným poplatkem (kolkem) - bližší informace ohledně náležitostí pro podání jsou k dispozici zde.

Kontakty na pracoviště Ministerstva vnitra, k dispozici jsou rovněž v aktualitách Oznámení o úpravě provozu pracovišť MV ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v pdf.

Všechna uvedená opatření platí pouze po dobu trvání nouzového stavu. Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu - pobyty@mvcr.cz.

Informace k povinnostem pro cizince - prevence rozšíření COVID-19.

Často kladené dotazy

 1. Jak má postupovat student – cizinec, který se nachází na území České republiky v době vyhlášeného nouzového stavu?

  Odpověď: Všichni cizinci (tedy i studenti), kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území České republiky legálně, mohou dále setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti. Nouzový stav na celém území České republiky je vyhlášen od 12. března 2020 od 14:00 hodin na dobu 30 dnů.

 2. Jak mám postupovat student – cizinec, kterému končí platnost dosavadního pobytového oprávnění v ČR chce zůstat v České republice po skončení nouzového stavu?

  Odpověď: Doporučujeme podat žádost o vydání či prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení dlouhodobého víza již v průběhu nouzového stavu, tedy co nejdříve.

 3. Má mi být mi uděleno dlouhodobé vízum, ale v současné době se nemohu dostavit na zastupitelský úřad ČR v zahraničí, jak mám postupovat?

  Odpověď: Dlouhodobé vízum si vyzvednete u zastupitelského úřadu až po ukončení nouzového stavu a otevření hranic.

Další informace

Aktuální informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.