Aktuální informace k opatřením na MUP

Kontakty na studijní oddělení:
725 044 123 - Praha
602 655 323 - Plzeň
725 036 013 - Liberec
724 700 852 - Hradec Králové

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

Aktuality

Všechna oddělení, katedry i vyučující kontaktujte primárně z vašich studentských emailů, telefonicky či přes MS Teams.

Od 12. 4. 2021 dochází k úpravě platných opatření:

Detailní informace obsahují tyto předpisy:

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STUDENTY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

VSTUP DO BUDOV MUP

Student může vstoupit do budovy MUP pouze při splnění následujících podmínek:

 1. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 2. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Upozorňujeme studenty na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které upravuje povinnost nošení zakrytí úst a nosu.

VÝUKA a zkouškové období

 1. Výuka v letním semestru probíhá až do odvolání pouze online, stejně jako probíhala celý zimní semestr.
 2. O případné změně formy výuky v letním semestru bude rozhodnuto v závislosti na aktuální situaci. Rozvrhy hodin pro letní semestr v Praze zůstávají v platnosti beze změny. Rozvrhy hodin pro letní semestr v univerzitních střediscích Plzeň, Liberec a Hradec Králové jsou sloučeny s rozvrhy stejných předmětů a oborů v Praze.
 3. Rámcová pravidla hybridní a online výuky jsou obsažena v Rozhodnutí rektora č. 4/2021 Organizace a pravidla hybridní a online výuky a zkoušení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.. Manuály jsou k dispozici rovněž v SIS.
 4. MUP pozorně sleduje aktuální vývoj vydávaných státních opatření a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národního akreditačního úřadu a na základě toho je připravena realizovat jak plnou online výuku, tak i tzv. hybridní výuku, což znamená standardní prezenční formou spolu s online přenosy výuky na internet, takže ti, kdo se z jakýchkoliv důvodů nebudou moci výuky účastnit, ji budou mít k dispozici online. Všichni studenti zároveň dostanou přístup k záznamům přednášek. V případě, že bude orgány veřejné moci standardní výuka bez omezení povolena, přejdeme operativně na hybridní výuku. Pokud bude realizována hybridní výuka, v souladu s doporučeními MŠMT plánujeme u přednášek největších skupin a u předmětů, které jsou nabízeny jako celouniverzitní anebo sdílené pro více studijních programů, online výuku, aby nedocházelo k setkávání velkého počtu studentů různých skupin.
 5. Pro jakékoliv připomínky k hybridní a online výuce byla zřízena speciální emailová adresa podnety@mup.cz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2021/2022

 1. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v češtině se mimořádně ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 2. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se mimořádně konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší.

Studijní oddělení a komunikace s MUP

 1. Prosíme studenty, aby veškerou komunikaci vyřizovali přednostně emailem či telefonicky, nezbytné listiny lze zasílat datovou schránkou nebo poštou.
 2. Studijní oddělení kontaktujte přednostně emailem a telefonicky, a to jak studijní oddělení v Praze Strašnicích, tak i studijní oddělení v Plzni, Liberci a Hradci Králové.
 3. Pevná linka 274 815 044 je v provozu, stejně jako číslo 725 044 123. Pevné linky na univerzitní střediska nejsou v provozu, kontaktujte studijní oddělení na mobilních telefonních číslech (viz odkazy výše).
 4. O potvrzení o studiu žádejte prostřednictvím Vašich studentských emailů. Budou Vám vyhotovena a zaslána elektronicky.
 5. Všechny žádosti posílejte elektronicky, ať již přes SIS, nebo pokud to SIS neumožňuje, z Vašeho studentského emailu nebo datovou schránkou. Žádost zaslaná ze studentského emailu je rovnocenná originálu jakékoliv listinné žádosti či podání.

Jsme připraveni řešit individuálně i další Vaše potřeby týkající se Vašeho studia, jak jen to bude ve stávající situaci možné. Neváhejte se obrátit na studijní oddělení.

Odborná knihovna Jiřího Hájka

Odborná knihovna Jiřího Hájka ve Strašnicích je od 12. 4. 2021 opět otevřena, a to v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 15:00 hodin (v pátek 16.4. výjimečně pouze do 14:00 hodin). V knihovně může být přítomno maximálně 9 osob a je nutné dodržovat rozestupy minimálně 2 m. Konzultační záležitosti můžete vyřizovat e-mailem či telefonicky: knihovna@mup.cz, +420 724 831 985. Výpůjční doby jsou automaticky prodlužovány a zpozdné nebude účtováno, a to až do úplného znovuotevření knihovny.

O využití elektronických zdrojů se informujte na webu knihovny nebo na uvedených kontaktech.

Na webu knihovny je také zveřejněna aktuální nabídka dočasně (zdarma nebo za zvýhodněných podmínek) zpřístupněných elektronických zdrojů.

ŠKOLNÉ A POPLATKY

Splatnost školného na další akademický rok je posunuta z 30. 6. na 30. 9. 2021.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří 14. 4. 2021 bude realizován od 17:00 online na videochatu v MS Teams. Pro všechny zájemce o studium jsme také připravili online den otevřených dveří na adrese dod.mup.cz. Ostatní termíny dnů otevřených dveří prozatím zůstávají v platnosti. Aktuální změny budou vždy zveřejňovány na webu MUP.

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení funguje jak na pevné lince, stejně tak můžete používat i uvedená mobilní čísla.

 1. V období od 7. 7. 2020 do konce akademického roku 2020/2021 (30. 9. 2021) se dočasně ruší:
  a) výměnné studijní pobyty mimo program Erasmus+ pro přijíždějící studenty,
  b) výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro přijíždějící studenty s výjimkou studijních pobytů, při nichž je výuka realizována pouze online,
  c) výměnné pobyty i mobility akademických pracovníků i administrativních zaměstnanců pro veškeré přijíždějící osoby, včetně všech hostujících profesorů a jakýchkoliv jiných pracovních návštěv, s výjimkou mobilit akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+ realizovaných pouze online a předem odsouhlasených rektorem MUP.
 2. Vyjíždění studentů MUP na partnerské instituce v rámci výměnných studijních pobytů a pracovních stáží v programu Erasmus+ je povoleno, ovšem pouze za splnění následujících podmínek:
  a) studenta musí partnerská instituce bezvýhradně přijmout,
  b) studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ s čerpáním grantu pouze do země, v níž je aktuálně čerpání grantu možné na základě rozhodnutí poskytovatele grantu (DZS), a to v den podpisu smlouvy a v den před výjezdem a v den výjezdu do dané země. Riziko spojené se změnou kategorie dané země spočívající zejména v neposkytnutí nebo nutnosti vrácení grantu nese student,
  c) studenti mohou vyjet pouze do země, jejíž vnitrostátní pravidla umožňují daného studenta přijmout,
  d) student bere na vědomí, že riziko spojené se změnou (i náhlou) vládních pravidel v Česku i v zemi pobytu může být značné a podstupuje ho dobrovolně. Veškeré náklady vzniklé změnou jakýchkoliv pravidel orgány veřejné moci Česka i v zemi pobytu nebo poskytovatelem grantu Erasmus+ (DZS), včetně zdravotních rizik, nese student. MUP se pokusí vyvinout činnost k tomu, aby negativní následky pro studenta byly co nejmenší a aby případné vedlejší náklady či riziko neposkytnutí, krácení či odebrání grantu bylo co nejmenší – v tom jí student poskytne nutnou součinnost. Pokud se však nepodaří tyto náklady odvrátit, nese je student,
  e) student bere na vědomí, že změny situace mohou vyvolat zrušení jeho cesty, neposkytnutí grantu, jeho zkrácení či odebrání,
  f) student při podpisu smlouvy o realizaci předmětného studijního pobytu či pracovní stáže v rámci programu Erasmus+, resp. před zahájením studijního pobytu či pracovní stáže mimo program Erasmus+, podepíše prohlášení, kterým se zaváže respektovat ustanovení uvedená v tomto odstavci, v opačném případě může MUP odepřít uzavření takové smlouvy, resp. realizaci studijního pobytu či pracovní stáže.

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Další informace na webu Ministerstva vnitra.

Aktuální informace Ministerstva vnitra jsou k dispozici zde.

Kontakty na pracoviště Ministerstva vnitra,

Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu - pobyty@mvcr.cz.

Další informace

Aktuální informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.