Aktuální informace k opatřením na MUP

Kontakt na studijní oddělení:
725 044 123

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STUDENTY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

VSTUP DO BUDOV MUP

Student může vstoupit do budovy MUP pouze při splnění následujících podmínek:

 1. je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 2. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Upozorňujeme studenty na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které upravuje povinnost nošení zakrytí úst a nosu.

VÝUKA a zkouškové období

 1. Rámcová pravidla hybridní a online výuky jsou obsažena v Rozhodnutí rektora č. 11/2021 Organizace a pravidla hybridní a online výuky a zkoušení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.. Manuály jsou k dispozici rovněž v SIS.
 2. Výuka na MUP probíhá do konce zimního semestru (22.1.2022) následovně:
  a) Výuka v kombinované formě studia (soboty) probíhá pouze ONLINE. 
  b) Výuka v prezenční formě studia probíhá v úterky, středy a pátky hybridně. V tyto dny jsou rozvrhovány ty nejmenší studijní skupiny.
  c) Výuka v prezenční formě studia v pondělky a čtvrtky probíhá pouze ONLINE. V pondělí, čtvrtek a sobotu totiž probíhá výuka největších studijních skupin a také výuka povinně volitelných předmětů, při níž dochází k největšímu mísení studentů různých studijních programů. 
 3. Při online výuce v pondělí, čtvrtek a sobotu studenti nedocházejí do budov MUP a připojují se k výuce přes MS Teams (výuka jazyků v ZOOM). 
 4. Hybridní výuka znamená, že výuka probíhá prezenčně z učeben v budovách MUP a zároveň je živě přenášena na MS Teams a nahrávána (výuka jazyků je přenášena v ZOOM a není nahrávána). Při hybridní výuce v úterky, středy a pátky je na volbě každého studenta, zda přijde do učebny prezenčně, nebo se připojí k výuce online. 
 5. Zkouškové období probíhá od 24.1.2022 do 26.2.2022. Zkouškové termíny budou vypisovány jak fyzicky v budovách MUP, tak online. Nicméně vyučující mohou rozhodnout o tom, že budou všechny atestace zkoušet pouze online. SZZK budou probíhat jak fyzicky, tak v případě odůvodněné žádosti studenta online; každý student, který se přihlásil na SZZK obdrží předem podrobné pokyny.
 6. Budovy MUP budou ve zkouškovém období otevřeny i o některých sobotách, a to v případě, že budou vypsány prezenční termíny zkoušek o následujících sobotách v době od 9:00 do 15:00 hodin:
  v budově Praha Strašnice o sobotách 29.1., 5.2. a 26.2.2022 a
  v budově Praha Jarov o sobotách 29.1. a 26.2.2022.
  Pokud v tyto soboty budou budovy otevřeny, bude ve stejnou dobu otevřeno v dané budově také studijní oddělení.
 7. Výuka v letním semestru bude zahájena od 28.2.2022. O přesném režimu výuky budou studenti informováni v závislosti na vývoji situace předem s tím, že minimálně do konce akademického roku 2021/2022 bude zachována minimálně hybridní výuka.
 8. Nyní platná ochranná opatření ministerstva zdravotnictví nestanoví pro účast na prezenční výuce na vysoké škole žádné omezující podmínky.
 9. Pokud by se změnila pravidla stanovená opatřeními orgánů veřejné moci, budeme studenty o změnách informovat emailem.
 10. Pro jakékoliv připomínky k hybridní a online výuce byla zřízena speciální emailová adresa podnety@mup.cz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2022/2023

 1. Přijímací zkoušky do všech bakalářských a magisterských studijních programů v češtině se mimořádně ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 2. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se mimořádně konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší. 

Studijní oddělení a komunikace s MUP

 1. Veškerou komunikaci lze vyřizovat také emailem či telefonicky, nezbytné listiny lze zasílat datovou schránkou nebo poštou.
 2. O potvrzení o studiu můžete žádat také prostřednictvím Vašich studentských emailů. Budou Vám vyhotovena a zaslána elektronicky.
 3. Všechny žádosti lze posílat elektronicky, ať již přes SIS, nebo pokud to SIS neumožňuje, z Vašeho studentského emailu nebo datovou schránkou. Žádost zaslaná ze studentského emailu je rovnocenná originálu jakékoliv listinné žádosti či podání. Jsme připraveni řešit individuálně i další Vaše potřeby týkající se Vašeho studia, jak jen to bude ve stávající situaci možné. Neváhejte se obrátit na studijní oddělení.
 4. Provoz studijního oddělení Praha Strašnice a Praha Jarov je následující:
  po – čt: 10:00 – 17:00
  pá: 10:00 – 15:00

Odborná knihovna Jiřího Hájka

Otevírací doba:
po - čt: 9:00 - 18:00
pá: 9:00 - 16:00

V knihovně může být přítomno maximálně 13 osob a je nutné dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m. Konzultační záležitosti můžete vyřizovat také e-mailem či telefonicky: knihovna@mup.cz, +420 724 831 985. 

O využití elektronických zdrojů se informujte na webu knihovny nebo na uvedených kontaktech.
Na webu knihovny je také zveřejněna aktuální nabídka dočasně (zdarma nebo za zvýhodněných podmínek) zpřístupněných elektronických zdrojů.

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení můžete kontaktovat také telefonicky a emailem. Můžete používat i uvedená mobilní čísla.

Vyjíždění studentů MUP na partnerské instituce v rámci výměnných studijních pobytů a pracovních stáží v programu Erasmus+ je povoleno, ovšem pouze za splnění následujících podmínek:

a) studenta musí partnerská instituce bezvýhradně přijmout,
b) studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ s čerpáním grantu pouze do země, v níž je aktuálně čerpání grantu možné na základě rozhodnutí poskytovatele grantu (DZS), a to v den podpisu smlouvy a v den před výjezdem a v den výjezdu do dané země. Riziko spojené se změnou kategorie dané země spočívající zejména v neposkytnutí nebo nutnosti vrácení grantu nese student,
c) studenti mohou vyjet pouze do země, jejíž vnitrostátní pravidla umožňují daného studenta přijmout,
d) student bere na vědomí, že riziko spojené se změnou (i náhlou) vládních pravidel v Česku i v zemi pobytu může být značné a podstupuje ho dobrovolně. Veškeré náklady vzniklé změnou jakýchkoliv pravidel orgány veřejné moci Česka i v zemi pobytu nebo poskytovatelem grantu Erasmus+ (DZS), včetně zdravotních rizik, nese student. MUP se pokusí vyvinout činnost k tomu, aby negativní následky pro studenta byly co nejmenší a aby případné vedlejší náklady či riziko neposkytnutí, krácení či odebrání grantu bylo co nejmenší – v tom jí student poskytne nutnou součinnost. Pokud se však nepodaří tyto náklady odvrátit, nese je student,
e) student bere na vědomí, že změny situace mohou vyvolat zrušení jeho cesty, neposkytnutí grantu, jeho zkrácení či odebrání,
f) student při podpisu smlouvy o realizaci předmětného studijního pobytu či pracovní stáže v rámci programu Erasmus+, resp. před zahájením studijního pobytu či pracovní stáže mimo program Erasmus+, podepíše prohlášení, kterým se zaváže respektovat ustanovení uvedená v tomto odstavci, v opačném případě může MUP odepřít uzavření takové smlouvy, resp. realizaci studijního pobytu či pracovní stáže.

Informace pro zahraniční studenty

Od 27. 10. 2021 byla zrušena povinnost předkládat pro potřebu udělení víza potvrzení školy o převzetí odpovědnosti za zdravotní péči, ubytování a repatriaci studentů. Tyto formuláře již ambasády nevyžadují a MUP je nevydává.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Další informace na webu Ministerstva vnitra.

Aktuální informace Ministerstva vnitra jsou k dispozici zde.

Kontakty na pracoviště Ministerstva vnitra,

Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu - pobyty@mvcr.cz.

Další informace

Aktuální informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

5.    Zkouškové období probíhá od 24.1.2022 do 26.2.2022. Zkouškové termíny budou vypisovány jak fyzicky v budovách MUP, tak online. Nicméně vyučující mohou rozhodnout o tom, že budou všechny atestace zkoušet pouze online. SZZK budou probíhat jak fyzicky, tak v případě odůvodněné žádosti studenta online; každý student, který se přihlásil na SZZK obdrží předem podrobné pokyny.
6.    Budovy MUP budou ve zkouškovém období otevřeny i o některých sobotách, a to v případě, že budou vypsány prezenční termíny zkoušek o následujících sobotách v době od 9:00 do 15:00 hodin:
v budově Praha Strašnice o sobotách 29.1., 5.2. a 26.2.2022 a
v budově Praha Jarov o sobotách 29.1. a 26.2.2022.
Pokud v tyto soboty budou budovy otevřeny, bude ve stejnou dobu otevřeno v dané budově také studijní oddělení.
7.    Výuka v letním semestru bude zahájena od 28.2.2022. O přesném režimu výuky budou studenti informováni v závislosti na vývoji situace předem s tím, že minimálně do konce akademického roku 2021/2022 bude zachována minimálně hybridní výuka.