Průmyslové vlastnictví

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium nabízí ucelené vzdělání v oblasti autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany, licencí, mezinárodních vztahů, marketingové komunikace, průmyslověprávní strategie i trestního práva v této oblasti.

Studenti získají znalosti potřebné k pochopení obecných právních disciplín (zejména občanského práva, trestního práva a obchodního práva) i vědomosti v oblasti evropského a celosvětového patentového, vzorového a známkového práva a licencí. Výuka se zaměřuje také na patentovou a známkovou praxi, autorské právo a na práva s tím související, zejména práva výkonných umělců, prosazování práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Studium je doplněno i o výuku ekonomických disciplín. 

Studijní program: Právní specializace
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra průmyslového vlastnictví

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat certifikáty:

Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Certificate of English for Specific Purposes

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • podnikatelská, průmyslová, obchodní a vědeckovýzkumná oblast
  • veřejná správa, zejména státní správa včetně policie a celních orgánů
  • mezinárodní instituce a obchodní organizace
  • kanceláře patentových a známkových zástupců, advokátní kanceláře
  • média
  • řada dalších institucí a podnikatelských subjektů

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTest z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z cizího jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

  • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
  • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

Kombinovaná forma studia je bez přijímacích zkoušek

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.