Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Zaměření studia

Absolvent doktorského studia bude schopen uskutečňovat kvalitní základní i aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních a regionálních vztahů v průmyslovém a jiném duševním vlastnictví. Bude schopen samostatně řešit stanovené vědecké úkoly a dosažené výsledky své vědecké činnosti dokáže prezentovat v teoretické i praktické rovině a bude schopen vést i kvalifikovanou diskuzi v tomto oboru na vědecké úrovni. Dosažené výsledky bude schopen publikovat v odborné literatuře. Zároveň bude připraven pro práci v mezinárodních organizacích, zejména mezinárodních obchodních organizacích, v Evropské unii a bude obhajovat zájmy České republiky v oblasti ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Důraz bude kladen na fundovaný teoretický a metodologický přístup ke studované problematice tak, aby kvalita výstupů jeho absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami a vědeckovýzkumnými pracovišti. Vedle vědecké práce budou absolventi kvalifikováni také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost v daném oboru. 

STUDIUM JE ROZČLENĚNO DO BLOKŮ


Blok I 

 • Teorie právní ochrany nehmotných statků sylabus
 • Metodologie vědy a výzkumu sylabus
 • Teorie mezinárodních vztahů sylabus 

Studenti si vedle povinných předmětů prvního bloku zvolí ještě tři předměty specializace z bloku II a III, přičemž z každého bloku musí zvolit alespoň jeden.

Blok II (mezinárodní vztahy)

 • Nekalá soutěž v mezinárodních hospodářských vztazích sylabus
 • Mezinárodní obchodní vztahy sylabus
 • Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví sylabus
 • Komparace amerického a evropského práva k duševnímu vlastnictví sylabus

Blok III (evropská integrace)

 • Současné integrační procesy v EU sylabus
 • Rozhodovací procesy v EU sylabus
 • Nekalá soutěž v právu ES sylabus
Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština, angličtina
Místo studia: Praha

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certificate of English for Specific Purposes

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • podnikatelská průmyslová, obchodní a vědeckovýzkumná oblast
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • veřejná správa, zejména státní správa, včetně policie a celních orgánů
 • mezinárodní instituce a obchodní organizace
 • kanceláře patentových a známkových zástupců, advokátní kanceláře
 • média
 • řada dalších institucí a podnikatelských subjektů

OBOROVÁ RADA

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. (předseda)
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
JUDr. Jan Hák, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA
doc. JUDr. Vladimír Pítra
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
prof. JUDr. Jiří Srstka
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Online přihláškaPřihlášku ke studiu v doktorském studijním oboru může podat uchazeč, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium v magisterském stupni studia. Studenti, kteří absolvovali magisterské studium na vysoké škole v zahraničí, předkládají spolu s přihláškou doklad o nostrifikaci ukončeného zahraničního vzdělání.

Uchazeč má možnost již s podáním přihlášky požádat o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost v rámci řešení projektů IGS a dosáhnout na stipendium ve výši 10.000,- Kč měsíčně.

Přílohy přihlášky

 • strukturovaný životopis uchazeče
 • záměr disertace, včetně vymezení tématu práce, teoretického rámce práce, použité metodologie a orientačního časového rámce zpracování práce
 • seznam prostudované literatury zaměřené na oblast uchazečova odborného zájmu
 • soupis dosavadních odborných aktivit uchazeče, zejména publikační aktivity, účast na výzkumných projektech, účast na vědeckých konferencích apod.

U elektronické přihlášky nahrajte prosím výše uvedené přílohy do aplikace, v případě "papírové" přihlášky zašlete též elektronicky na adresu: phd@mup.cz.

Více o termínu pro podání příhlášky a další podrobnosti najdete v pokynech pro podávání přihlášek.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1. kolo probíhá bez účasti uchazečů. Přijímací komise zhodnotí došlé návrhy disertačních prací, dosavadní vědecké aktivity a seznam přečtené literatury. Návrhy mimo obor MRVPV a nedostatečně rozpracované návrhy disertačních prací komise navrhne vyřadit z dalšího průběhu přijímacího řízení. Vyřazení uchazeči obdrží rozhodnutí rektora spolu se zdůvodněním vyřazení přihlášky. 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle MUP písemně dva týdny před konáním zkoušky všem, kteří podali písemnou i elektronickou přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu a úspěšně prošli 1. kolem přijímacího řízení. 

Před přijímací zkouškou uchazeč prokáže svoji totožnost a občanství (občanským průkazem, popř. cestovním pasem) a předloží další případné náležitosti uvedené v pozvánce k přijímací zkoušce.

ODBORNÁ ZKOUŠKA

Zkouška se koná před přijímací komisí formou rozpravy k problematice studijního oboru, na který se uchazeč hlásí, a na základě písemných materiálů předložených k přihlášce k doktorskému studiu. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního oboru a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

ZKOUŠKA Z ANGLIČTINY

Zkouška sestává z motivačního pohovoru v anglickém jazyce o vztahu uchazeče k doktorskému studijnímu oboru a tématu projektu doktorské práce, z přečtení zadaného odborného textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace a popřípadě z doplňujících gramatických otázek. 

Každá část přijímací zkoušky je hodnocena přijímací komisí zvlášť. Přijímací komise přidělí bodové hodnocení za jednotlivé části přijímací zkoušky a sestaví pořadí uchazečů sestupně od nejvyššího bodového zisku k nejnižšímu. Komise navrhne rektorovi MUP přijetí či nepřijetí uchazeče k doktorskému studiu. Vychází přitom z vypočteného bodového hodnocení přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním oboru.