Asijská studia a mezinárodní vztahy

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Obor je zaměřen na studium indo-pacifického regionu, zejména východní a jihovýchodní Asie, a Indického subkontinentu. Svou strukturou navazuje na bakalářský stupeň studia oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia či International Relations and European Studies, ale je otevřen také absolventům všech ostatních bakalářských oborů. Během studia se posluchači seznámí s hlavními aktéry (státy, organizace), politickými systémy, mezinárodními a ekonomickými vztahy a bezpečností studovaného teritoria. Studium je zaměřeno mimo jiné na etnické, náboženské a jazykové aspekty, které povedou k hlubšímu pochopeni fungovaní společnosti jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i regionu jakožto celku a jeho vztahů se zahraničím.

Výuka asijských jazyků

Významnou součástí studijního plánu jsou volitelné dvousemestrální intenzivní kurzy asijských jazyků – čínštiny a japonštiny. V těchto jazycích je možné získat Certifikát z asijského jazyka, který je určen jak pro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak pro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání.

Odborné stáže

Katedra asijských studií nabízí prezenčním studentům možnost odborných stáží ve vybraných firmách zaměřených na Asii, veřejných institucích (ministerstvech) i neziskových organizacích.

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra asijských studií

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština a japonština)

Certificate of English for Specific Purposes

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • diplomacie
  • mezinárodní obchod
  • mezinárodní instituce a organizace
  • instituce veřejné správy
  • zpravodajská média
  • české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace
  • cestovní ruch
  •  vědecko-pedagogická činnost na vysokých školách

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

PÍSEMNÝ TESTOnline přihláška

Test ověřuje znalosti asijských reálií zaměřený na asijské regiony a jejich nejvýznamnější země, politické systémy v těchto zemích, dominantní náboženství, hlavní jazyky, národy a národnosti, základní znalost koloniálních dějin, dekolonizace a studené války v asijském prostoru, základní znalost hospodářské geografie Asie.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.

Kombinovaná forma studia je bez přijímacích zkoušek

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO