International Relations and European Studies

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Výuka oboru probíhá v anglickém jazyce. Výuku zajišťují zahraniční akademičtí pracovníci a špičkoví čeští odborníci, kteří nepřipravují své studenty jen pro bezprostřední praxi, ale umožňují jim také získat nezbytnou sumu teoretických znalostí a praktických dovedností pro další studium. Posluchači si během studia osvojí znalosti z historických, právních, ekonomických a dalších humanitních oborů. Obor věnuje zvýšenou pozornost teritoriálním aspektům studia mezinárodních vztahů, studenti získají hlubší a aktuálně teoretické poznatky, například o členství České republiky v Evropské unii nebo o konfliktních oblastech v mezinárodních vztazích.

Studijní program: International Territorial Studies
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha
Katedra International Relations and European Studies

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certificate of English for Specific Purposes

Security Studies Certificate

Certifikát Iberoamerických studií

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • vládní i nevládní instituce a organizace
 • úřady státní správy
 • média
 • diplomacie
 • neziskový sektor
 • soukromé firmy

KONTAKT

Email: study@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

ÚSTNÍ POHOVOR O MOTIVACI KE STUDIU

Ústní pohovor se zaměřuje na motivaci uchazeče ke studiu zvoleného oboru.

Uchazeč může na základě doložení ověřené kopie certifikátu (ne staršího dvou let) o složení mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka (např. TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, City&Guilds) odpovídající minimálně úrovni B2, případně státní jazykové zkoušky, požádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části. O prominutí přijímací zkoušky nebo její části mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v anglickém jazyce. Součástí žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebo její části musí být esej v rozsahu 500-1000 slov. Esej musí být sepsána v angličtině na jedno z níže uvedených témat a odevzdaná spolu s přihláškou ke studiu (soubor s esejí ve formátu .doc nebo .pdf nahrajte přímo do elektronické přihlášky nebo zašlete na e-mail: study@mup.cz).

Témata:

 • Discuss where the EU “begins” and “ends” in terms of political, economic, cultural, and security issues. Justify your answer.
 • In which ways has the Euro Crisis affected perceptions of EU integration?
 • Select any environmental crisis and explain its political significance.
 • Select any on-going conflict and comment on possible solutions.
 • Comment on the role of the United Nations in international politics.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.