Mediální studia

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Obor nabízí studium současných masových a síťových medii a sociálních teorií, které řeší vztah masových a síťových médií ke společnosti, Studiem je založeno na nabídce solidního historického zakladu spojeného s kulturně a sémioticky orientovanou analýzou historických i současných mediálních produktů jako dokladů minulé i současné mediální kultury. Hlavním posláním oboru je nabídnout porozuměni médiím a jejich roli v soukromém i veřejném životě, dále pak hlubší vhled do pochopení komunikačních procesů, do nichž vstupují masová a síťová média jako jedna z klíčových sociálních institucí současnosti. Studenti oboru si osvojí teoretická a metodologická východiska sociálních teorií, které se s existencí médií vyrovnávají, a získají dovednosti potřebné k samostatné analytické práci v oblasti základního i aplikovaného výzkumu médií a mediální komunikace. 

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra mediálních studií

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certificate of English for Specific Purposes

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • mediální organizace – vydavatelství, televize, rozhlasová stanice, internetové portály
  • komunikační agentury – PR, reklama
  • tiskové odbory na pozicích tiskových mluvčích státních, samosprávních i soukromých institucích
  • PR v soukromém, veřejném i státním sektoru
  • agentury pro průzkum trhu a veřejného mínění

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

PÍSEMNÝ TESTOnline přihláška

Test se zaměřuje na moderní dějiny, gramatiku a pravopis češtiny, porozumění anglickému a českému odbornému textu.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO