Bezpečnostní studia

Bezpečnostní studia představují unikátní program v českém i evropském kontextu. V koncepci programu se podařilo efektivně propojit dvě klíčové složky související s chápáním současných bezpečnostních hrozeb – sociálně vědní a technologickou.

Bezpečnostní studia posluchačům zprostředkují plné porozumění bezpečnostní problematice. V tomto ohledu reflektují zvýšenou poptávku po odbornících, kteří mají ucelené chápání soudobých bezpečnostních rizik a hrozeb, včetně jejich možných řešení.

Absolvent programu je schopen identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby, jejich souvislosti a příčiny, orientuje se v bezpečnostní politice státu nebo firemního prostředí. Dále je také schopen vyhledávat a zpracovávat informace z otevřených zdrojů a aplikovat nástroje zpravodajské analýzy. Tyto schopnosti jsou zasazeny do aktuálních mezinárodních reálií a absolventům otevírají exkluzivní příležitosti na pracovním trhu v oblasti bezpečnostního managementu firem či národních a mezinárodních institucí.

Pro vybrané studenty jsou v rámci studia k dispozici výzkumné stáže na Ministerstvu vnitra ČR.

Pravidelně pořádáme pro studenty středních škol interaktivní hru "Zpravodajcem na vlastní kůži", prohlédněte si krátké video:

Studijní program: Bezpečnostní studia
Oblast vzdělávání: Bezpečnostní obory
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční 
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra bezpečnostních studií

Katedra bezpečnostních studií má partnerství se střední odbornou školou EDUCA Pardubice, kde MUP garantuje obor s názvem Bezpečnost v informačních a komunikačních technologiích.

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat certifikáty:

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • střední a velké domácí i nadnárodní firmy
  • konzultační společnosti
  • orgány státní správy včetně zpravodajských služeb
  • instituce EU (ENISA) a NATO (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence)
  • mezinárodní organizace
  • výzkumné instituce
  • vytvoření vlastní firmy - „Start-Up“

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z anglického jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

  • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
  • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje