Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Zaměření studia

Absolvent doktorského studia je schopen uskutečňovat kvalitní základní i aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních a regionálních vztahů v průmyslovém a jiném duševním vlastnictví. Je schopen samostatně řešit stanovené vědecké úkoly a dosažené výsledky své vědecké činnosti dokáže prezentovat v teoretické i praktické rovině a je schopen vést i kvalifikovanou diskuzi v tomto oboru na vědecké úrovni. Dosažené výsledky je schopen publikovat v odborné literatuře. Zároveň je připraven pro práci v mezinárodních organizacích, zejména mezinárodních obchodních organizacích, v Evropské unii a může obhajovat zájmy České republiky v oblasti ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Důraz je kladen na fundovaný teoretický a metodologický přístup ke studované problematice tak, aby kvalita výstupů jeho absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami a vědeckovýzkumnými pracovišti. Vedle vědecké práce jsou absolventi kvalifikováni také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost v daném oboru. 

STUDIUM JE ROZČLENĚNO DO BLOKŮ


Blok I 

 • Teorie právní ochrany nehmotných statků
 • Metodologie vědy a výzkumu
 • Teorie mezinárodních vztahů

Studenti si vedle povinných předmětů prvního bloku zvolí ještě tři předměty specializace z bloku II a III, přičemž z každého bloku musí zvolit alespoň jeden.

Blok II (mezinárodní vztahy)

 • Nekalá soutěž v mezinárodních hospodářských vztazích
 • Mezinárodní obchodní vztahy
 • Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
 • Komparace amerického a evropského práva k duševnímu vlastnictví

Blok III (evropská integrace)

 • Současné integrační procesy v EU
 • Rozhodovací procesy v EU
 • Nekalá soutěž v právu ES
Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština, angličtina
Místo studia: Praha

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • podnikatelská průmyslová, obchodní a vědeckovýzkumná oblast
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • veřejná správa, zejména státní správa, včetně policie a celních orgánů
 • mezinárodní instituce a obchodní organizace
 • kanceláře patentových a známkových zástupců, advokátní kanceláře
 • média
 • řada dalších institucí a podnikatelských subjektů

OBOROVÁ RADA

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. (předseda)
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
JUDr. Jan Hák, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA
doc. JUDr. Vladimír Pítra
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
prof. JUDr. Jiří Srstka
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.