Přípravný rok anglického jazyka

Metropolitní univerzita Praha nabízí intenzivní dvousemestrální kurz anglického jazyka, který realizuje Oddělení anglického jazyka Katedry cizích jazyků MUP v rámci programů celoživotního vzdělávání. Přípravný rok je určen pro mírně až středně pokročilé zájemce, především pro ty, kteří se ucházejí o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce v České republice (na MUP např. Anglophone StudiesInternational BusinessInternational Relations and European Studies) nebo v zahraničí, nicméně jejich jazykové znalosti nejsou pro takové studium dostačující. Cílem kurzu je podpořit komunikativní kompetence účastníků kurzu, naučit je diskutovat o odborných tématech, porozumět odborným textům a pracovat s nimi. Výuka je založena na komunikativní metodě a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy.

PODMÍNKY ÚČASTI

 • docházka 70%
 • postupový pololetní test min. 60% 

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ KURZU

 • závěrečná zkouška min. 60% - účastník je schopen porozumět mluvenému i psanému projevu, mluvit a psát na úrovni B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

NÁPLŇ KURZU

 • gramatika, konverzace, poslech, slovní zásoba, psaný projev, reálie (kultura, historie a současná společnost anglicky mluvících zemí)
 • kulturně zaměřené akce, během nichž mají účastníci možnost vyzkoušet si nabyté jazykové dovednosti v reálném prostředí
 • možnost navštěvovat dle vlastního výběru 1 kurz druhého cizího jazyka (francouzština, němčina, španělština nebo čeština pro cizince) a v letním semestru 2 odborné kurzy v angličtině z aktuální nabídky MUP

Důležité: Studium v rámci programu celoživotního vzdělávání není studiem ve smyslu § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Účel pobytu u případných žádostí o udělení dlouhodobého víza je „ostatní“, specifikace např. „vzdělávání – příprava na další studium v ČR“.

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

základní verze:

 • akademický rok: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021
 • doporučený příjezd do ČR pro zahraniční uchazeče:
  nejpozději 30. 9. 2020
 • začátek výuky: 12. 10. 2020
 • délka výuky: 30 týdnů

rozšířená verze:

 • akademický rok: 1. 9. 2020 – 30. 9. 2021
 • doporučený příjezd do ČR pro zahraniční uchazeče:
  nejpozději 31. 8. 2020
 • začátek výuky: 1. 9. 2020
 • délka výuky: 36 týdnů

VÝUKA

 • každý všední den 4 x 40 min., obvykle kombinace dopolední a odpolední blokové výuky
 • individuální přístup

ADRESA VÝUKY

 • Učňovská 100/1, Praha 9 - Jarov, zastávka MHD "Spojovací", mapagoogle view

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU

 • osvědčení (certifikát) MUP o dosažené jazykové úrovni – nahrazuje zkoušku z anglického jazyka při přijímacím řízení na MUP a zlepšuje vyhlídky při přijímacím řízení na jiných vysokých školách nebo při hledání uplatnění na trhu práce, nebo
 • v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky potvrzení o absolvování přípravného roku

KONTAKT

e-mail: study@mup.cz
Zahraniční studijní oddělení MUP

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO KURZU

 • řádně vyplněná přihláška ke studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání včetně motivačního dotazníku vyplněného v angličtině - termín pro podání přihlášky: do 30. 9. příslušného roku, u uchazečů, na něž se vztahuje vízová povinnost, do 30. 6. příslušného roku
 • uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu
 • po registraci přihlášky a přidělení přístupové kombinace složení rozřazovacího testu online na příslušné úrovni (neplatí pro uchazeče, kteří neuspěli u příjímacích zkoušek do bakalářských a magisterských programů na MUP v testu z anglického jazyka)

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro nástup do kurzu je úspěšně ukončené středoškolské studium (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).