Přípravný rok českého jazyka pro cizince

Metropolitní univerzita Praha nabízí intenzivní dvousemestrální kurz českého jazyka pro cizince, který realizuje Oddělení českého jazyka pro cizince Katedry cizích jazyků MUP v rámci programů celoživotního vzdělávání. Přípravný rok je určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR. Výuka je postavena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy.

PODMÍNKY ÚČASTI

 • Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zdePotvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum. Pro více informací o vízech pište prosím na: study@mup.cz
 • pro uzavření smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání musí uchazeč uhradit školné za studium v rámci programu celoživotního vzdělávání v plné výši v souladu s příslušnými vnitřními předpisy MUP v platném znění
 • docházka 70%
 • postupový pololetní test min. 60%

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ KURZU

 • závěrečná zkouška min. 60% - účastník je schopen porozumět mluvenému i psanému projevu, mluvit a psát na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

NÁPLŇ KURZU

 • gramatika, konverzace, slovní zásoba, reálie (kultura, historie a současná společnost ČR)

Důležité: Studium v rámci programu celoživotního vzdělávání není studiem ve smyslu § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Účel pobytu u případných žádostí o udělení dlouhodobého víza je „ostatní“, specifikace např. „vzdělávání – příprava na další studium v ČR“.

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

základní verze:

 • akademický rok: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023
 • začátek výuky: 17. 10. 2022
 • délka výuky: 30 týdnů

rozšířená verze:

 • akademický rok: 1. 9. 2022 – 30. 9. 2023
 • začátek výuky: 5. 9. 2022
 • délka výuky: 36 týdnů

VÝUKA

 • každý všední den 4 x 40 min., obvykle kombinace dopolední a odpolední blokové výuky
 • individuální přístup

Místo VÝUKY

 • Učňovská 100/1, Praha 9 - Jarov, zastávka MHD "Spojovací", mapagoogle view
 • online přes aplikaci Zoom

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU

 • osvědčení (certifikát) MUP o dosažené jazykové úrovni – nahrazuje zkoušku z českého jazyka při přijímacím řízení na MUP a zlepšuje vyhlídky při přijímacím řízení na jiných vysokých školách nebo při hledání uplatnění na trhu práce, nebo
 • v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky potvrzení o absolvování přípravného roku

KONTAKT

e-mail: study@mup.cz
Zahraniční studijní oddělení MUP

přihláška ke studiu a Motivační dotazník

Řádně vyplněná přihláška ke studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání včetně motivačního dotazníku vyplněného v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština - termín pro podání přihlášky: do 30. 9. příslušného roku, u uchazečů, na něž se vztahuje vízová povinnost, do 30. 6. příslušného roku. Motivační dotazník musí být  odevzdaný spolu s přihláškou ke studiu (v případě elektronické přihlášky soubor nahrajte přímo do aplikace nebo zašlete na e-mail: study@mup.cz).

Není vyžadována počáteční znalost českého jazyka – kurz je určen úplným začátečníkům, tedy uchazečům, kteří se s češtinou setkávají poprvé.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro nástup do kurzu je úspěšně ukončené středoškolské studium (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).