Přípravný rok českého jazyka pro cizince

Metropolitní univerzita Praha nabízí intenzivní dvousemestrální kurz českého jazyka pro cizince, který realizuje Oddělení českého jazyka pro cizince Katedry cizích jazyků MUP v rámci programů celoživotního vzdělávání. Přípravný rok je určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR. Výuka je postavena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy.

PODMÍNKY ÚČASTI

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ KURZU

 • závěrečná zkouška min. 60% - účastník je schopen porozumět mluvenému i psanému projevu, mluvit a psát na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

NÁPLŇ KURZU

 • gramatika, konverzace, slovní zásoba, reálie (kultura, historie a současná společnost ČR)

Důležité: Studium v rámci programu celoživotního vzdělávání není studiem ve smyslu § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Účel pobytu u případných žádostí o udělení dlouhodobého víza je „ostatní“, specifikace např. „vzdělávání – příprava na další studium v ČR“.

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024

 • akademický rok: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2024
 • začátek výuky: 16. 10. 2023
 • délka výuky: 30 týdnů

VÝUKA

 • každý všední den 4 x 40 min., obvykle kombinace dopolední a odpolední blokové výuky
 • individuální přístup

Místo VÝUKY

 • Učňovská 100/1, Praha 9 - Jarov, zastávka MHD "Spojovací", mapagoogle view
 • online přes aplikaci Zoom

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU

 • osvědčení (certifikát) MUP o dosažené jazykové úrovni – nahrazuje zkoušku z českého jazyka při přijímacím řízení na MUP a zlepšuje vyhlídky při přijímacím řízení na jiných vysokých školách nebo při hledání uplatnění na trhu práce, nebo
 • v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky potvrzení o absolvování přípravného roku

KONTAKT

e-mail: study@mup.cz
Zahraniční studijní oddělení MUP

přihláška ke studiu a Motivační dotazník

Řádně vyplněná přihláška ke studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání včetně motivačního dotazníku vyplněného v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština - termín pro podání přihlášky: do 30. 9. příslušného roku, u uchazečů, na něž se vztahuje vízová povinnost, do 30. 6. příslušného roku. Motivační dotazník musí být  odevzdaný spolu s přihláškou ke studiu (v případě elektronické přihlášky soubor nahrajte přímo do aplikace nebo zašlete na e-mail: study@mup.cz).

Není vyžadována počáteční znalost českého jazyka – kurz je určen úplným začátečníkům, tedy uchazečům, kteří se s češtinou setkávají poprvé.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro nástup do kurzu je úspěšně ukončené středoškolské studium (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).