Semestrální kurz anglického jazyka

Metropolitní univerzita Praha nabízí intenzivní semestrální kurz anglického jazyka, který realizuje Oddělení anglického jazyka Katedry cizích jazyků MUP v rámci programů celoživotního vzdělávání. Semestrální kurz je určen pro mírně až středně pokročilé zájemce, především pro ty, kteří se ucházejí o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce v České republice (na MUP např. Anglophone StudiesInternational BusinessInternational Relations and European Studies) nebo v zahraničí, nicméně jejich jazykové znalosti nejsou pro takové studium dostačující. Cílem kurzu je podpořit komunikativní kompetence účastníků kurzu, naučit je diskutovat o odborných tématech, porozumět odborným textům a pracovat s nimi. Výuka je založena na komunikativní metodě a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy.

PODMÍNKY ÚČASTI

 • docházka 70%

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ KURZU

 • závěrečná zkouška min. 60% - účastník je schopen porozumět mluvenému i psanému projevu, mluvit a psát na úrovni B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

NÁPLŇ KURZU

 • gramatika, konverzace, poslech, slovní zásoba, psaný projev, odborný jazyk, reálie (kultura, historie a současná společnost anglicky mluvících zemí)
 • kulturně zaměřené akce, během nichž mají účastníci možnost vyzkoušet si nabyté jazykové dovednosti v reálném prostředí
 • možnost navštěvovat dle vlastního výběru 1 kurz druhého cizího jazyka (francouzština, němčina, španělština nebo čeština pro cizince) a 2 odborné kurzy v angličtině (nebo v češtině) z aktuální nabídky bakalářských a magisterských oborů na MUP

Důležité: Studium v rámci programu celoživotního vzdělávání není studiem ve smyslu § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Účel pobytu u případných žádostí o udělení dlouhodobého víza je „ostatní“, specifikace např. „vzdělávání – příprava na další studium v ČR“.

HARMONOGRAM letního semestru AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

 • akademický rok: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2020
 • doporučený příjezd do ČR pro zahraniční uchazeče: nejpozději 10. 2. 2020
 • začátek výuky: 24. 2. 2020
 • konec výuky: 5. 6. 2020
 • opravné termíny: do 30. 9. 2020

VÝUKA

 • 15 týdnů
 • každý všední den 4 x 40 min.  (20 vyučovacích hodin týdně)

ADRESA VÝUKY

 • Učňovská 100/1, Praha 9 - Jarov, zastávka MHD "Spojovací", mapagoogle view

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU

 • osvědčení (certifikát) MUP o dosažené jazykové úrovni – nahrazuje zkoušku z anglického jazyka při přijímacím řízení na MUP a zlepšuje vyhlídky při přijímacím řízení na jiných vysokých školách nebo při hledání uplatnění na trhu práce, nebo
 • v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky potvrzení o absolvování semestrálního kurzu

KONTAKT

e-mail: study@mup.cz
Zahraniční studijní oddělení MUP

Online přihláškaPODMÍNKY PŘIJETÍ DO KURZU

přihláška ke studiu a Motivační dotazník

Řádně vyplněná přihláška ke studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání včetně motivačního dotazníku vyplněného v angličtině - termín pro podání přihlášky: do 22. 2. příslušného roku (u uchazečů, na něž se vztahuje vízová povinnost, do 30. 11. roku předcházejícího začátku kurzu). Motivační dotazník musí být vyplněný v angličtině a odevzdaný spolu s přihláškou ke studiu (v případě elektronické přihlášky soubor nahrajte přímo do aplikace nebo zašlete na e-mail: study@mup.cz).

Online test z anglického jazyka

Po registraci přihlášky a přidělení přístupové kombinace budou uchazeči vyzváni ke složení rozřazovacího testu na příslušné úrovni (neplatí pro uchazeče, kteří neuspěli u příjímacích zkoušek do bakalářských a magisterských programů na MUP v testu z anglického jazyka).

Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro nástup do kurzu je úspěšně ukončené středoškolské studium (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).

 

Motivační dotazník musí být vyplněný v angličtině a odevzdaný spolu s přihláškou ke studiu (v případě elektronické přihlášky soubor s esejí nahrajte přímo do aplikace nebo zašlete na e-mail: study@mup.cz).