Semestrální kurz českého jazyka pro cizince

Metropolitní univerzita Praha nabízí intenzivní semestrální kurz českého jazyka pro cizince, který realizuje Oddělení českého jazyka pro cizince Katedry cizích jazyků MUP v rámci programů celoživotního vzdělávání. Semestrální je určen pro mírně pokročilé uživatele českého jazyka (úroveň A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR. Výuka je postavena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy.

PODMÍNKY ÚČASTI

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ KURZU

  • závěrečná zkouška min. 60% - účastník je schopen porozumět mluvenému i psanému projevu, mluvit a psát na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

NÁPLŇ KURZU

  • gramatika, konverzace, slovní zásoba, reálie (kultura, historie a současná společnost ČR)
  • kulturně zaměřené exkurze, během nichž mají účastníci možnost vyzkoušet si nabyté jazykové dovednosti v reálném prostředí
  • možnost navštěvovat dle vlastního výběru 1 kurz druhého cizího jazyka (angličtina, francouzština, němčina nebo španělština) a 2 odborné kurzy v češtině nebo angličtině z aktuální nabídky MUP

Důležité: Studium v rámci programu celoživotního vzdělávání není studiem ve smyslu § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Účel pobytu u případných žádostí o udělení dlouhodobého víza je „ostatní“, specifikace např. „vzdělávání – příprava na další studium v ČR“.

VÝUKA

  • 15 týdnů
  • každý všední den 4 x 40 min., obvykle kombinace dopolední a odpolední blokové výuky (rozvrh bude upřesněn po zápisu do kurzu)
  • individuální přístup

Místo VÝUKY

  • Učňovská 100/1, Praha 9 - Jarov, zastávka MHD "Spojovací", mapagoogle view

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU

  • osvědčení (certifikát) MUP o dosažené jazykové úrovni – nahrazuje zkoušku z českého jazyka při přijímacím řízení na MUP a zlepšuje vyhlídky při přijímacím řízení na jiných vysokých školách nebo při hledání uplatnění na trhu práce, nebo
  • v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky potvrzení o absolvování přípravného roku

KONTAKT

e-mail: study@mup.cz
Zahraniční studijní oddělení MUP

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO KURZU

přihláška ke studiu a Motivační dotazník

Řádně vyplněná přihláška ke studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání včetně motivačního dotazníku vyplněného v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština - termín pro podání přihlášky: do 22. 2. příslušného roku (u uchazečů, na něž se vztahuje vízová povinnost, do 30. 11. roku předcházejícího začátku kurzu). Motivační dotazník musí být  odevzdaný spolu s přihláškou ke studiu (v případě elektronické přihlášky soubor nahrajte přímo do aplikace nebo zašlete na e-mail: study@mup.cz).

Online test z českého jazyka

Po registraci přihlášky a přidělení přístupové kombinace budou uchazeči vyzváni ke složení rozřazovacího testu na příslušné úrovni (neplatí pro uchazeče, kteří neuspěli u příjímacích zkoušek do bakalářských a magisterských programů na MUP v testu z anglického jazyka).

Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro nástup do kurzu je úspěšně ukončené středoškolské studium (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).