Interní grantový systém MUP – rok 2014

Údaje o čerpání Institucionální podpory specifického vysokoškolského výzkumu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. za rok 2014

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2014 (SVVŠ) 2 236 000,- Kč
z toho využito na:  
Studentské projekty 2 212 000,- Kč
Organizaci studentské grantové soutěže 24 000,- Kč

Seznam studentských projektů

Hlavní řešitel Název projektu Podpora v daném roce (v Kč)
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D. Politika rozšiřování EU a země Západního Balkánu 270 000,-
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. Iberoamerické centrum MUP: rozvoj a výzkum 275 000,-
doc. PhDr., PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. Global Challenges and Local Reactions in Two Young Democracies: the Czech Republic and South Africa Revisited 270 000,-
Ing. Marta Hošková Optimalizace přijímání vynálezů do zahraničí 190 000,-
Mgr. Hana Churáčková Rešeršní systémy průmyslově právních informací 175 000,-
PhDr. Petr Just, Ph.D. České politické strany a deset let členství v EU 170 000,-
Mgr. Matěj Machů Izraelský obchodněprávní systém s důrazem na ochranu duševního vlastnictví 225 000,-
Ing. Dagmar Pospíšilová Právní ochrana biotechnologických vynálezů 185 000,-
Gerald Power, Ph.D. Recepce Margaret Thatcherové a thatcherismu v českém prostředí 242 000,-
Mgr. Lukáš Tichý Evropská unie jako autonomní aktér v energetických vztazích 210 000,-