Interní grantový systém MUP – rok 2015

Údaje o čerpání Institucionální podpory specifického vysokoškolského výzkumu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. za rok 2015

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2015 (SVVŠ) 2 678 434,- Kč
z toho využito na:  
Studentské projekty 2 656 434,- Kč
Organizaci studentské grantové soutěže 22 000,- Kč

Seznam studentských projektů

Hlavní řešitel Název projektu Podpora v daném roce (v Kč)
PhDr. Petra Andělová, Ph.D.  Percepce přeshraničních konfliktů o vodu: nový přístup kritické politické ekologie 225 000,-
Mitchell Belfer, Ph.D. Vývoj lidské bezpečnosti v jihovýchodní Asii: vliv a praktické dopady socializace národů ASEAN 270 309,-
Mgr. et Mgr. Jan Blažek Post-anarchismus, světový řád a hnutí "No Border" 228 750,-
Mats Rickard Braun, Ph.D. The diffusion of EU norms: minority rights, democracy and good governance in the EU and beyond 135 000,-
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  Analýza vybraných aspektů politiky v jihovýchodní Evropě 208 750,-
Jakub Charvát, Ph.D. Krize politického stranictví v České republice 220 000,-
Ladislav Jakl, Prof. Ing., CSc. Právní a ekonomické aspekty patentu s jednotným účinkem 230 000,-
Mgr. Klára Kolinská, M.A., Ph.D. Recepce překladů „ostatních literatur“ v angličtině“ v českém kulturním prostředí 162 500,-
Mgr. David Kožíšek  Construction of National Identity in the Discourse of Contemporary Japanese Media 168 625,-
Mgr. Matěj Machů  Izraelský obchodněprávní systém s důrazem na ochranu duševního vlastnictví 187 500,-
JUDr. Jana Odehnalová, Ph.D.  Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu 250 000,-
Gerald Power, Ph.D. Recepce Margaret Thatcherové a thatcherismu v českém prostředí 207 500,-
Mgr. Vít Svejkovský, LL.M.  Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek 162 500,-