Interní grantový systém MUP – rok 2016

Údaje o čerpání Institucionální podpory specifického vysokoškolského výzkumu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. za rok 2016

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2016 (SVVŠ) 2 896 384,- Kč
z toho využito na:  
Studentské projekty 2 881 384,- Kč
Organizaci studentské grantové soutěže 15 000,- Kč

Seznam studentských projektů

Hlavní řešitel

Název projektu

Podpora v daném roce (v Kč)

PhDr. Petra Andělová, Ph.D. 

Percepce přeshraničních konfliktů o vodu: nový přístup kritické politické ekologie

190 750

Mitchell Belfer, Ph.D.

Vývoj lidské bezpečnosti v jihovýchodní Asii: vliv a praktické dopady socializace národů ASEAN

156 250

Mgr. et Mgr. Jan Blažek 

Post-anarchismus, světový řád a hnutí "No Border"

143 750

Mats Rickard Braun, Ph.D.

The diffusion of EU norms: minority rights, democracy and good governance in the EU and beyond

313 750

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.  

Analýza vybraných aspektů politiky v jihovýchodní Evropě

241 250

Mgr. Nela Černáková 

Mimoprávní poznatky o lidském soutěžním chování a jejich uplatnění v právu proti nekalé soutěži

125 398

Marta Hošková, Ing. 

Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek Společenství

187 898

Jakub Charvát, Ph.D.

Krize politického stranictví v České republice

162 000

Ladislav Jakl, Prof. Ing., CSc.

Právní a ekonomické aspekty patentu s jednotným účinkem

220 000

Mgr. Klára Kolinská, M.A., Ph.D. 

Recepce překladů „ostatních literatur“ v angličtině“ v českém kulturním prostředí

218 250

Martina Kotyková, Ing.

Ochrana duševního vlastnictví v oblasti informačních technologií

155 397

Michal Kouřil, Mgr.

Proces demokratizace a jeho vliv na ozbrojené konflikty ve Svazové republice Myanmar

64 147

Mgr. David Kožíšek  

Construction of National Identity in the Discourse of Contemporary Japanese Media

140 250

Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. 

Mediální konstrukce vlastenectví ve vybraných ruských médiích

75 397

JUDr. Jana Odehnalová, Ph.D.

Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu

145 750

Mgr. Vít Svejkovský, LL.M.  

Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek

194 500

doc. PhDr. Jan Volín, PhD. 

Systematické redukce strukturních slov v angličtině rodilé a české

146 647

Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:

Odborná monografie (B): 9
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 2

Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:

Diplomové práce: 10
Disertační práce: 2

Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):

Získání prestižního stipendia japonské vlády, koedice monografií s prestižními vědeckými nakladatelstvími (Wolters Kluwer a Libri)

Údaje o studentských vědeckých konferencí konaných s využitím podpory:

V roce 2016 se nekonala žádná studentská vědecká konference s využitím podpory na Specifický vysokoškolský výzkum na Metropolitní univerzitě Praha.