Školné a poplatky

Bakalářské a magisterské studium

 

Opatření pro akademický rok 2020/2021

Naším cílem je odstranit co nejvíce bariér pro další akademický rok, jak pro stávající, tak pro nové studenty. Proto jsme přijali následující pravidla:

Školné na akademický rok 2020/2021 lze uhradit s odloženou splatností. To platí jak pro stávající studenty, tak pro nově podepsané smlouvy o studiu (např. i pro studenty 1. ročníků Mgr. studia, kteří přejdou z Bc. studia).

Podmínky pro odloženou splatnost:

 • První splátka školného k 19. 10. 2020 nebo ke dni podpisu smlouvy je nově snížena na 25 % školného.
 • Během akademického roku, tedy až do 30. 9. 2021, student zaplatí dalších 50 % školného, a to najednou, nebo ve splátkách dle jeho vlastní volby.
 • Zbylých 25 % školného student zaplatí do 31. 3. 2022.
 • O odloženou splatnost studenti mohou požádat. Žádost se podává prostým emailem studijnímu oddělení odeslaným ze studentského emailu; uchazeči žádají při podpisu smlouvy o studiu.
 • Celé školné je však zapotřebí uhradit do dne konání SZZK.

Nadále platí možnost zaplatit celé školné vcelku za sníženou částku 57.000,- Kč ročně za prezenční formu a 52.000,- Kč ročně za kombinovanou formu.

V případě placení ve splátkách se uplatní zvýšená výše školného 60.000,- Kč ročně za prezenční formu a 54.000,- Kč za kombinovanou formu. Student může v tomto případě platit školné standardně ve dvou splátkách (do 19. 10. 2020 a do 10. 1. 2021) anebo požádat o odklad splatnosti dle výše uvedeného modelu.

Na základě žádosti umožňujeme i jiné individuální modely splátek a termínů splatnosti.

 • poplatek za přihlášku ke studiu 
  550,- Kč/ 22,- EUR

  Studium na MUP není drahé. Naše školné vychází pouze na 4.750,- Kč / 188,50 EUR u prezenční formy a 4.333,- Kč / 172,- EUR u kombinované formy měsíčně. Školné se platí za celý akademický rok a můžete si ho rozložit do splátek:
 • prezenční forma
  57.000,- Kč/ 2.262,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  52.000,- Kč/ 2.064,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  27.000,- Kč/ 1.072,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky

  Nestačí Vám rozložení plateb školného na dvě splátky?
  MUP umožňuje rozložení plateb do více splátek na základě individuálních potřeb.
  Rádi vám pomůžeme. Napište nám na info@mup.cz.
 • kombinovaná forma – studium se slevou
  46.000,- Kč/ 1.827,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  24.000,- Kč/ 953,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
  Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských programů uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště, profesní asociace, svazu, komory nebo sdružení. Více viz Ceník poplatků MUP.

  Studovat můžete i dva studijní programy najednou. Například jeden v kombinované a jeden v prezenční formě studia. Za druhý studijní program platíte podstatně méně:
 • současné studium druhého programu
  12 000 Kč / 477 EUR za jeden akademický rok

Doktorské studium

 • prezenční forma se stipendiem
  Uchazeči mají dle pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení možnost žádat o Doktorandské stipendium ve formě prominutí celého školného dle Stipendijního řádu MUP. Maximální počet přiznaných stipendií určuje pro každý akademický rok Ceník poplatků MUP.
 • prezenční forma bez stipendia
  25.000,- Kč/ 993,- EUR za jeden akademický rok
 • kombinovaná forma
  25.000,- Kč/ 993,- EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Rigorózní řízení

 • poplatek za rigorózní řízení
  35.000,- Kč/ 1.389,- EUR
 • poplatek za přihlášku k rigoróznímu řízení
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

 • prezenční forma
  57.000,- Kč/ 2.262,- EUR  - platba za jeden akademický rok, nebo
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  52.000,- Kč/ 2.064,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  27.000,- Kč/ 1.072,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR

Semestrální modul

 • prezenční forma
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR

Kurzy českého jazyka pro cizince

 • Přípravný rok - kurz českého jazyka pro cizince
  základní verze: 57.000,- Kč/ 2.262,- EUR za jeden akademický rok
  rozšířená verze: 63.000,- Kč/ 2.500,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz českého jazyka pro cizince - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  30.000,- Kč/ 1.191,- EUR
 • poplatek za přihlášku ke studiu
  550,- Kč/ 22,- EUR

Kurzy asijských jazykŮ

 • poplatek za kurz asijského jazyka pro veřejnost
  3.000,- Kč/ 121,- EUR

Školné a poplatky se hradí formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP nebo u vybraných poplatků také kartou.

Bankovní spojení

Školné a poplatky se hradí formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP nebo u vybraných poplatků také kartou.