Stipendia

Doktorandské stipendium

Dle Stipendijního řádu MUP se doktorandské stipendium přiznává studentům studujícím v prezenční formě doktorských studijních programů. Doktorské stipendium lze přiznat v závislosti na pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení ve formě prominutí celého školného.

Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost

Dle Stipendijního řádu MUP se stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost přiznává studentům magisterských nebo doktorských studijních programů, kteří jsou zapojeni do řešení interních grantových projektů v rámci IGS MUP.

Stipendium pro studenty s pohybovým postižením

Dle Stipendijního řádu MUP mohou o Stipendium pro studenty s pohybovým postižením žádat studenti v rámci programu Škola bez bariér.

Sociální stipendium a stipendium na podporu ubytování

Stipendijní řád MUP umožňuje studentům požádat o sociální stipendium a stipendium na podporu ubytování. Jejich vyplácení je závislé na výši poskytnutého příspěvku Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Sociální stipendium

  1. Sociální stipendium se podle ustanovení § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách přiznává studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.
  2. Sociální stipendium se přiznává na základě písemné žádosti, která se podává na studijní oddělení na předepsaném formuláři. Pro každý semestr se podává nová žádost. Žádost je student povinen podat nejpozději do 31.10. příslušného akademického roku pro zimní semestr a nejpozději do 31.3. příslušného akademického roku pro letní semestr.
  3. Sociální stipendium ve výši stanovené ustanovením § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách se přiznává v rámci standardní doby studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.
  4. Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.

Po splnění zákonných podmínek a předepsaných podmínek Stipendijního řádu MUP se stipendium přiznává na standardní dobu studia v příslušném semestru akademického roku. Výše stipendia se bude odvíjet od výše příspěvku, který bude MUP poskytnut Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V případě nároku bude stipendium vyplaceno formou jednorázové semestrální úhrady na bankovní účet vedený v CZK v bance v České republice.

stipendium na podporu ubytování

Po splnění předepsaných podmínek Stipendijního řádu MUP může student získat ubytovací stipendium, pokud splní tato kritéria:

  1. Stipendium na podporu ubytování se přiznává studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční formě studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 6.
  2. Stipendium na podporu ubytování se přiznává na základě elektronické žádosti, která se podává prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Pro každý akademický rok se podává nová žádost. Žádost je student povinen podat nejpozději do 10.11. příslušného akademického roku, žádá-li o přiznání stipendia na celý akademický rok, a nejpozději do 31.3. příslušného akademického roku, žádá-li o přiznání stipendia pouze na letní semestr.
  3. Stipendium na podporu ubytování se přiznává v rámci standardní doby studia nejvýše na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na stipendium na podporu ubytování nevzniká za měsíce červenec a srpen.
  4. Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu byt toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.

Stipendium se přiznává na standardní dobu studia v příslušném akademickém roce. Výše stipendia se bude odvíjet od výše příspěvku, který bude MUP poskytnut Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V případě schválení bude stipendium vyplaceno formou jednorázové semestrální úhrady na bankovní účet vedený v CZK v bance v České republice.