Přijímací řízení

Krok 1 – podání online přihlášky – termínyOnline přihláška

 • bakalářské a magisterské studium 2024/2025: 
  nejpozději do 30. 9. 2024
 • doktorské studium:
  do 31. 5. 2024 pro konání zkoušky 20. 6. 2024, resp. 25. 6. 2024
  do 2. 9. 2024 pro konání zkoušky 19. 9. 2024
 • rigorózní řízení:
  do 30. 4. pro konání zkoušky nejdříve v lednu následujícího kalendářního roku,
  do 30. 9. pro konání zkoušky nejdříve v září následujícího kalendářního roku.

Online přihláška umožňuje nahrát dokumenty podle požadavků jednotlivých oborů (životopis, motivační dotazník apod.).

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářský stupeň studia) nebo bakalářského diplomu (pro magisterský stupeň studia) nebo magisterského diplomu (pro doktorské studium a rigorózní řízení) doručte poštou nebo osobně na studijní oddělení MUP v Praze 10 – Strašnicích, Dubečská 900/10, nejpozději k podpisu smlouvy o studiu (případně smlouvy o konání rigorózního řízení). Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).

Krok 2 – složení přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky probíhají formou online testu z angličtiny kontinuálně v období od 2. 1. 2024 do 31. 10. 2024 a to:

a) do všech bakalářských studijních programů v prezenční formě studia,
b) do bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině v kombinované formě studia (Anglophone Studies),
c) do magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia vyučovaných v angličtině.

Uchazeči, kteří doloží úspěšné absolvování národní či mezinárodní zkoušky či certifikátu, dokládajícího znalost anglického jazyka na úrovni B2, budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky. Seznam uznávaných zkoušek a certifikátů je zde. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu nebo zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

Do bakalářských studijních programů v kombinované formě studia vyučovaných v češtině a do všech magisterských studijních programů vyučovaných v češtině jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor 12. 9. 2024.

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studium:
20. 6. 2024 (programy Mediální studia a Politologie/Political Science) a 25. 6. 2024 (programy Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies) – přihlášky se podávají do 31. 5. 2024,
19. 9. 2024 – přihlášky se podávají do 2. 9. 2024
(posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé programy)

Termín pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení: 30. 4., 30. 9. 2024
(posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jednotlivé programy)

Krok 3 – zaplacení školného, uzavření Smlouvy o studiu, zápis a imatrikulace

Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický rok a uzavření Smlouvy o studiu. Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví studenti dozvědí potřebné informace o organizaci studia a složí imatrikulační slib.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

(programy Mediální studia a Politologie/Political Science) a 25. 6. 2024 (programy Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies)