Přijímací řízení

Krok 1 – podání online přihláškyOnline přihláška

Krok 2 – složení přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek pro bakalářské prezenční studium

Přijímací zkoušky se konají pro bakalářské studium – prezenční formu.
Do bakalářského studia – kombinované formy jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek (s výjimkou studijního programu Anglophone Studies).
Do magisterského studia v českém jazyce – prezenční i kombinované formy jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Pro studium programu vyučovaného v angličtině je zapotřebí ověřit znalost anglického jazyka, s výjimkou absolventů MUP jakéhokoli bakalářského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce.
Uchazeči, kteří nemají český nebo slovenský jazyk jako svůj rodný jazyk: Pro studium programu vyučovaného v češtině je zapotřebí ověřit znalost českého jazyka.

Prominutí přijímací zkoušky z angličtiny

Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky z angličtiny, pokud doloží některý z mezinárodních nebo českých uznávaných certifikátů na úrovni B2 nebo vyšší. Typicky jde o zkoušky Cambridge English Certificate, IELTS, TOEIC, TOEFL, City & Guilds Pitman Qualifications, LanguageCert International ESOL, Státní jazyková zkouška, Štátná  jazyková skúška a další. Kompletní seznam uznávaných certifikátů se řídí „Seznamem standardizovaných zkoušek“, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. září 2019, Č.j. MSMT- 24156/2019 (zveřejněný na adrese: http://www.msmt.cz/file/51155/).

Přijímací zkoušky se konají v budově univerzity v Praze-Strašnicích:

 • 3. 6. 2020
 • 24. 6. 2020 
 • 5. 8. 2020
 • 7. 9. 2020
 • 23. 9. 2020
 • 6. 10. 2020

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studium

 • 12. 6. 2020

Termín pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení

 • 30. 4. 2020

Obsah přijímací zkoušky

Prezenční studium

 • Bakalářské studium – test z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka, pro programy vyučované v anglickém jazyce navíc ústní pohovor v anglickém jazyce – viz jednotlivé programy
 • Magisterské studium – bez přijímacích zkoušek, programy vyučované v anglickém jazyce test a ústní pohovor v anglickém jazyce – viz jednotlivé programy

Kombinované studium

 • bez přijímacích zkoušek (kromě programu Anglophone Studies, test a ústní pohovor v anglickém jazyce)

Uchazeči cizinci, kteří nemají český (případně slovenský) jazyk jako svůj rodný a hlásí se ke studiu v českém jazyce, musí prokázat svou znalost českého jazyka jak pro studium v prezenční, tak i v kombinované formě (s výjimkou absolventů středoškolského studia v českém, případně slovenském jazyce).

Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor.

Doktorské studium

 • posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé programy 

Rigorózní řízení

 • posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jednotlivé programy

Krok 3 – zaplacení školného, uzavření Smlouvy o studiu, zápis a imatrikulace

Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický rok a uzavření Smlouvy o studiu. Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví studenti dozvědí potřebné informace o organizaci studia a složí imatrikulační slib.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

12. 6. 2020