Magisterské studium

  • Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je dva roky.
  • Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium minimálně v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.
  • Přijímací zkouška se koná v případě studijních oborů/programů vyučovaných v anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě studia. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů/programů.
  • Do prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky. 

Ukončení studia:

  • napsání a obhajoba diplomové práce
  • složení státní závěrečné zkoušky
  • absolventi získají titul magistr (Mgr., Ing.).

Studijní programy/obory:

Anglophone Studies

Asijská studia a mezinárodní vztahy

Evropská studia a veřejná správa

International Relations and European Studies

Mediální studia

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Politologie

Regionální studia a mezinárodní obchod

Regional Studies and International Business