Politologie

Zajímá vás, jak fungují politické systémy a režimy, ale také mezinárodní vztahy? Pak je politologie právě pro vás. Program nabízí komplexní společenskovědní vzdělání včetně hlubokého přehledu v oblasti politické teorie, komparativní politologie a teorie mezinárodních vztahů. Studenti jsou zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti katedry, a to prostřednictvím aktivní účasti na odborných konferencích, seminářích či workshopech.

Proč studovat

 • Získáte základy společenskovědních disciplín, především politologie.
 • Prohloubíte si znalost moderních dějin české společnosti.
 • Pochopíte, jak se česká společnost vyvíjí v kontextu současných globálních změn.
 • Seznámíte se s mediálně známými politology

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry politologie a anglofonních studií.

Kam po studiu

 • vědeckovýzkumní pracovníci a vysokoškolští, příp. středoškolští pedagogové
 • média
 • nadace, spolky, think-tanky, vzdělávací instituce, nevládní organizace
 • instituce státní a veřejné správy
 • politické strany, respektive jejich profesionální aparát na všech úrovních vnitrostranických struktur
 • politické poradenství a poskytování konzultačních a administrativních služeb
 • instituce, organizace, orgány a uskupení vztahující se k institucím EU, NATO, OSN a dalším nadnárodním politickým organizacím

Studijní program: Politologie
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • analytik v kanceláří prezidenta
 • redaktor v České televizi
 • Protocol and foreign affairs officer

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus +

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů v akademickém roce 2021/2022 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.