Politologie

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Struktura programu je vedena snahou nabídnout vysoce kvalitní vzdělání v oblasti obecné politologie. Současně se tento program zaměřuje na problematiku politických systémů a politiky zemí střední Evropy, včetně prohloubeného studia současné české politiky.

Během studia je kladen důraz zejména na teoretické prohloubení znalostí týkajících se fungování politických systémů a režimů, demokracie, mezinárodních vztahů, a to především v kontextu střední Evropy včetně komparativní roviny studia těchto oblastí. Studenti budou zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti katedry, a to prostřednictvím aktivní účasti na odborných konferencích, seminářích či workshopech.

Absolvent získá vedle politologického vzdělání i poměrně hluboký přehled v řadě společenskovědních, zejm. politologických oborů (politické teorie a komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů), respektive komplexní společenskovědní vzdělání vztahující se k prostoru střední Evropy.

Studijní obor: Politologie
Studijní program: Politologie
Standardní doba studia: 
2 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra politologie a humanitních studií

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • vědeckovýzkumní pracovníci a vysokoškolští, příp. středoškolští pedagogové
  • média
  • nadace, spolky, think-tanky, vzdělávací instituce, nevládní organizace
  • instituce státní a veřejné správy
  • politické strany, respektive jejich profesionální aparát na všech úrovních vnitrostranických struktur
  • politické poradenství a poskytování konzultačních a administrativních služeb
  • instituce, organizace, orgány a uskupení vztahující se k institucím EU, NATO, OSN a dalším nadnárodním politickým organizacím

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO