Politologie

Zajímá vás, jak fungují politické systémy a režimy, ale také mezinárodní vztahy? Pak je politologie právě pro vás. Program nabízí komplexní společenskovědní vzdělání včetně hlubokého přehledu v oblasti politické teorie, komparativní politologie a teorie mezinárodních vztahů. Studenti jsou zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti katedry, a to prostřednictvím aktivní účasti na odborných konferencích, seminářích či workshopech.

Proč studovat

 • Získáte základy společenskovědních disciplín, především politologie.
 • Prohloubíte si znalost moderních dějin české společnosti.
 • Pochopíte, jak se česká společnost vyvíjí v kontextu současných globálních změn.
 • Seznámíte se s mediálně známými politology

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry politologie a anglofonních studií.

Kam po studiu

 • vědeckovýzkumní pracovníci a vysokoškolští, příp. středoškolští pedagogové
 • média
 • nadace, spolky, think-tanky, vzdělávací instituce, nevládní organizace
 • instituce státní a veřejné správy
 • politické strany, respektive jejich profesionální aparát na všech úrovních vnitrostranických struktur
 • politické poradenství a poskytování konzultačních a administrativních služeb
 • instituce, organizace, orgány a uskupení vztahující se k institucím EU, NATO, OSN a dalším nadnárodním politickým organizacím

Studijní program: Politologie
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • analytik v kanceláří prezidenta
 • redaktor v České televizi
 • Protocol and foreign affairs officer

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus +

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaPřijímací zkoušky probíhají formou online testu z angličtiny kontinuálně, a to:

a) do všech bakalářských studijních programů v prezenční formě studia,
b) do bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině v kombinované formě studia (Anglophone Studies),
c) do magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia vyučovaných v angličtině.

Do bakalářských studijních programů v kombinované formě studia vyučovaných v češtině a do všech magisterských studijních programů vyučovaných v češtině jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.