Politologie

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Cílem doktorského studijního programu Politologie je vzdělávat vysoce specializované odborníky v oblasti výzkumu politiky a politických procesů. Struktura studia zohledňuje základní politologická paradigmata, metody a podobory, přičemž se dominantně zaměřuje na studium politiky ve střední, resp. středovýchodní Evropě. Současně studium zdůrazňuje transdisciplinární přístupy, zejména s ohledem na prolínání mezi politickou vědou a komunikačními studii, moderní a soudobou historií, politickou sociologií a politickou antropologií. Takové profilaci je přizpůsobena rovněž nabídka témat disertačních prací a skladba oborové rady, týmu pedagogických pracovníků a školitelů. Studium je integrováno do širšího portfolia pedagogicko-výzkumných aktivit garantujícího pracoviště – katedry politologie a anglofonních studií – které dlouhodobě rozvíjí výzkumnou spolupráci se středoevropskými politologickými pracovišti.

STUDIUM JE ROZČLENĚNO DO BLOKŮ

Studijní plán doktorského studijního programu v prvním roce studia akcentuje rozšíření a prohloubení znalostí teorií a metod výzkumu v politické vědě. V druhém roce studia si studenti dle tématu disertační práce dále rozšiřují a prohlubují znalosti teorií, metod výzkumu a aktuálních témat v klíčových podoborech, tedy obecných studiích střední Evropy nebo oblasti aplikované politologie. Tyto znalosti jsou následně ověřeny státní doktorskou zkouškou. V posledním ročníku studia se již studenti plně věnují psaní a následné obhajobě disertační práce.

Blok I – povinné předměty

 • Teorie a metodologie v politické vědě
 • Politická antropologie
 • Doctoral seminar: Teaching, Research, Projects, Publications
 • Doktorský seminář 1–6 (konzultace disertační práce se školitelem)

Blok II – povinně volitelné předměty (student volí tři předměty z nabídky)

 • Teorie a praxe politiky ve střední Evropě
 • Geopolitické a geokulturní koncepty střední Evropy
 • Politická komunikace a politický marketing
 • Vlády, koalice a koaliční vládnutí v teorii a praxi
 • Soudobé přístupy k výzkumu politických stran
 • Vybrané otázky komparativní politické ekonomie
Studijní program: Politologie 
Oblast vzdělávání: Politické vědy
Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • veřejné i soukromé výzkumné instituce
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • mezinárodní organizace 
 • politické instituce
 • média
 • veřejná správa
 • nevládní organizace

OBOROVÁ RADA

prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., předseda
doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
doc. PhDr. Michal Kolmaš, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
prof. Dr. Miroslav Novák

Online přihláškaŽádost o přijetí do doktorského studia může podat uchazeč, který řádně ukončil studium v magisterském nebo inženýrském studijním programu, u zahraničních studentů pak v programu analogickém s podmínkou nostrifikace (není-li bilaterální mezivládní dohodou upraveno jinak). Studium je přístupné všem absolventům magisterských oborů v rámci studijního programu Politologie, případně studijních programů podobného sociálně-vědního či humanitního zaměření, pokud splní požadavky přijímacího řízení a prokáží odpovídající odborné znalosti a předpoklady pro vědeckou práci.

Uchazeč má možnost již s podáním přihlášky požádat o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost v rámci řešení projektů IGS a dosáhnout na stipendium ve výši 15.000,- Kč měsíčně.

Přílohy přihlášky

 1. Strukturovaný životopis uchazeče vč. informace, zda uchazeč studuje či studoval doktorské studium na MUP či jiné vysoké škole, či zda toto studium řádně dokončil.
 2. Výzkumný projekt dizertační práce, včetně:
  a) vymezení tématu projektu;
  b) stav dosavadního zpracování tématu;
  c) návrh metodologie řešení projektu;
  d) návrh předběžné struktury práce;
  e) vymezení teoretického rámce projektu a jeho zdůvodnění;
  f) orientační časový rámec zpracování projektu.
 3. Seznam prostudované literatury zaměřené na oblast uchazečova odborného zájmu.
 4. Soupis dosavadní odborné činnosti uchazeče (pokud uchazeč tyto činnosti vykonával), zejména publikačních aktivit a účasti na výzkumných projektech a na vědeckých konferencích apod.

Výše uvedené přílohy prosím nahrajte do aplikace, v případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phd@mup.cz.

Více o termínu pro podání příhlášky a další podrobnosti najdete v pokynech pro podávání přihlášek.

Přijímací zkouška se skládá z: 

 1. rozpravy nad písemnými podklady, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu; posuzuje se uchazečova orientace v teoretických aspektech problematiky spojené s navrženým projektem, odborný zájem a celková připravenost a potenciál uchazeče pro samostatnou vědeckou činnost. Rozprava se koná v českém jazyce;
 2. zkoušky z anglického jazyka, která se sestává z motivačního pohovoru v anglickém jazyce o vztahu uchazeče k doktorskému studijnímu programu a tématu projektu dizertační práce, z přečtení zadaného odborného textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace, a v případě potřeby z doplňujících gramatických otázek. Zkoušku z anglického jazyka nevykonávají uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium v anglickém jazyce.

O přijetí ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise rektor MUP. Přijati mohou být pouze uchazeči, pro něž v daném studijním oboru existuje kapacita školitelů. V případě nepřijetí z důvodu nedostatku školitelů se může uchazeč přihlásit ke studiu v následujícím akademickém roce a spolu s přihláškou podat žádost o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky; tato zkouška mu bude uznána.