Politologie

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Cílem doktorského studijního programu Politologie je vzdělávat vysoce specializované odborníky v oblasti výzkumu politiky a politických procesů. Struktura studia zohledňuje základní politologická paradigmata, metody a podobory, přičemž se dominantně zaměřuje na studium politiky ve střední, resp. středovýchodní Evropě. Současně studium zdůrazňuje transdisciplinární přístupy, zejména s ohledem na prolínání mezi politickou vědou a komunikačními studii, moderní a soudobou historií, politickou sociologií a politickou antropologií. Takové profilaci je přizpůsobena rovněž nabídka témat disertačních prací a skladba oborové rady, týmu pedagogických pracovníků a školitelů. Studium je integrováno do širšího portfolia pedagogicko-výzkumných aktivit garantujícího pracoviště – katedry politologie a humanitních studií – které dlouhodobě rozvíjí výzkumnou spolupráci se středoevropskými politologickými pracovišti.

STUDIUM JE ROZČLENĚNO DO BLOKŮ

Studijní plán doktorského studijního programu v prvním roce studia akcentuje rozšíření a prohloubení znalostí teorií a metod výzkumu v politické vědě. V druhém roce studia si studenti dle tématu disertační práce dále rozšiřují a prohlubují znalosti teorií, metod výzkumu a aktuálních témat v klíčových podoborech, tedy obecných studiích střední Evropy nebo oblasti aplikované politologie. Tyto znalosti jsou následně ověřeny státní doktorskou zkouškou. V posledním ročníku studia se již studenti plně věnují psaní a následné obhajobě disertační práce.

Blok I – povinné předměty

 • Teorie a metodologie v politické vědě
 • Politická antropologie
 • Teorie a praxe politiky ve střední Evropě
 • Doktorský seminář 1–6 (konzultace disertační práce se školitelem)

Blok II – povinně volitelné předměty (student volí dva předměty z nabídky)

 • Geopolitika a politická geografie střední Evropy
 • Politická komunikace a politický marketing
 • Politická kultura a postkomunismus
 • Vlády, koalice a koaliční vládnutí v teorii a praxi
 • Soudobé přístupy k výzkumu politických stran
 • Pokročilé metody analýzy voleb
Studijní program: Politologie 
Oblast vzdělávání: Politické vědy
Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • veřejné i soukromé výzkumné instituce
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • mezinárodní organizace 
 • politické instituce
 • média
 • veřejná správa
 • nevládní organizace

OBOROVÁ RADA

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo 
doc. PhDr. Hana Horáková, Ph.D. 
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Petr Just, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
prof. Dr. Miroslav Novák
doc. Mgr. Marek Rybář, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Online přihláškaŽádost o přijetí do doktorského studia může podat uchazeč, který řádně ukončil studium v magisterském nebo inženýrském studijním programu, u zahraničních studentů pak v programu analogickém s podmínkou nostrifikace (není-li bilaterální mezivládní dohodou upraveno jinak). Studium je přístupné všem absolventům magisterských oborů v rámci studijního programu Politologie, případně studijních programů podobného sociálně-vědního či humanitního zaměření, pokud splní požadavky přijímacího řízení a prokáží odpovídající odborné znalosti a předpoklady pro vědeckou práci.

Uchazeč má možnost již s podáním přihlášky požádat o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost v rámci řešení projektů IGS a dosáhnout na stipendium ve výši 10.000,- Kč měsíčně.

Přílohy přihlášky

Přijímací řízení je ústní a zaměřuje se na projednání a obhajobu písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu. Mezi tyto písemné podklady patří:

 1. Výzkumný projekt doktorské práce, včetně:
  a) vymezení tématu práce,
  b) teoretického rámce,
  c) metodologie projektu,
  d) a také orientačního časového rámce zpracování projektu.
 2. Seznam přečtené literatury zaměřené zejména na oblast uchazečova odborného zájmu.
 3. Soupis dosavadní odborné činnosti uchazeče včetně:
  a) publikačních aktivit,
  b) účasti na výzkumných projektech,
  c) účasti na vědeckých konferencích apod.

Výše uvedené přílohy prosím nahrajte do aplikace, v případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phd@mup.cz.

Více o termínu pro podání příhlášky a další podrobnosti najdete v pokynech pro podávání přihlášek.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí: 

 1. z odborné zkoušky před přijímací komisí formou rozpravy k problematice studijního oboru Politologie na základě příloh předložených k přihlášce. Posuzuje se projekt dizertace, odborný zájem, znalost studijního oboru a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Odborná zkouška se koná v českém jazyce;
 2. ze zkoušky z anglického jazyka; zkouška z anglického jazyka sestává z motivačního pohovoru v anglickém jazyce o vztahu uchazeče k doktorskému studijnímu oboru a tématu projektu dizertační práce, z přečtení zadaného odborného textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace.

O přijetí ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise rektor MUP. Přijati mohou být pouze uchazeči, pro něž v daném studijním oboru existuje kapacita školitelů. V případě nepřijetí z důvodu nedostatku školitelů se může uchazeč přihlásit ke studiu v následujícím akademickém roce a spolu s přihláškou podat žádost o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky; tato zkouška mu bude uznána.