Mediální studia

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Doktorský studijní program Mediální studia, v oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia, si klade za cíl poskytnout posluchačům hluboké a systematické znalosti soudobých sociálních teorií médií a mediální komunikace (a relevantních dílčích a příbuzných oborů) a dějin masových a síťových médií a zprostředkovat znalosti a praktické využití výzkumných metod a relevantních kognitivních procedur umožňujících další rozšiřování stávajícího stavu poznání ve výše zmíněných disciplínách. Struktura studia zohledňuje základní tematické okruhy a metodologické přístupy mediálních studií a metody a techniky empirických analýz médií a mediální komunikace a obsahové i metodologické vazby na další (zvláště zdrojové disciplíny), přičemž se dominantně zaměřuje na studium vztahu médií a kultury a kulturní dějiny mediální komunikace do současnosti. Stejně tak neopomíjí ani ostatní oblasti, jako je např. vztah médií a politiky a aplikovanou rovinu mediálních studií, především problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy.

STUDIUM JE ROZČLENĚNO DO BLOKŮ


Blok I: Povinné předměty

1. ročník

 • Doctoral seminar: Teaching, research, projects, publications
 • Teoretická reflexe médií a mediální komunikace
 • Média jako téma kulturních a politických dějin
 • Doktorský seminář 1 (konzultace k dizertační práci)
 • Doktorský seminář 2 (konzultace k dizertační práci)

2. ročník

 • Média a vizuální komunikace
 • Doktorský seminář 3 (konzultace k dizertační práci)
 • Doktorský seminář 4 (konzultace k dizertační práci)

Blok II: Povinně volitelné předměty / garant a vyučující / semestr, kdy se předmět vypisuje
(Doktorand musí během prvních dvou let studia, tedy do složení státní doktorské zkoušky, absolvovat celkem 2 předměty z aktuální nabídky. Nabídka povinně volitelných předmětů se může po schválení garantem a oborovou radou měnit.)

2. ročník

 • Reflexe síťových médií
 • Komunikace ve filozofické perspektivě
 • Mediální studia v pedagogické praxi
Studijní program: Mediální studia 
Oblast vzdělávání: Mediální a komunikační studia
Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • veřejné i soukromé výzkumné instituce
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • mezinárodní organizace 
 • politické instituce
 • média
 • veřejná správa
 • nevládní organizace

OBOROVÁ RADA

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., předseda
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.
prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
doc. PhDr. Martin Charvát, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Online přihláškaPřihlášku do doktorského studia může podat každý, kdo řádně ukončil studium v magisterském studijním programu, u zahraničních studentů pak v programu analogickém s podmínkou nostrifikace, není-li bilaterální mezivládní dohodou upraveno jinak. Studium je přístupné všem absolventům magisterských oborů v rámci studijního programu Mediální a komunikační studia, případně studijních programů podobného sociálněvědního či humanitního zaměření, pokud splní požadavky přijímacího řízení a prokáží odpovídající odborné znalosti a předpoklady pro vědeckou práci.

Uchazeč má možnost již s podáním přihlášky požádat o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost v rámci řešení projektů IGS a dosáhnout na stipendium ve výši 15.000,- Kč měsíčně.

Přílohy přihlášky

 1. Strukturovaný životopis uchazeče vč. informace, zda uchazeč studuje či studoval doktorské studium na MUP či jiné vysoké škole, či zda toto studium řádně dokončil.
 2. Výzkumný projekt dizertační práce, včetně:
  a) vymezení tématu projektu;
  b) stav dosavadního zpracování tématu;
  c) návrh metodologie řešení projektu;
  d) návrh předběžné struktury práce;
  e) vymezení teoretického rámce projektu a jeho zdůvodnění;
  f) orientační časový rámec zpracování projektu.
 3. Seznam prostudované literatury zaměřené na oblast uchazečova odborného zájmu.
 4. Soupis dosavadní odborné činnosti uchazeče (pokud uchazeč tyto činnosti vykonával), zejména publikačních aktivit a účasti na výzkumných projektech a na vědeckých konferencích apod.

Výše uvedené přílohy prosím nahrajte do aplikace, v případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phd@mup.cz.

Více o termínu pro podání příhlášky a další podrobnosti najdete v pokynech pro podávání přihlášek.

Uchazeči mohou projekty dizertačních prací před odevzdáním konzultovat s doc. Barbarou Köpplovou (barbara.kopplova@mup.cz).

Přijímací zkouška se skládá z: 

 1. rozpravy nad písemnými podklady, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu; posuzuje se uchazečova orientace v teoretických aspektech problematiky spojené s navrženým projektem, odborný zájem a celková připravenost a potenciál uchazeče pro samostatnou vědeckou činnost;
 2. ověření orientace uchazeče v programu Mediální studia na úrovni magisterské státní závěrečné zkoušky (SZZK). Tato část zkoušky může být prominuta, jedná-li se o absolventa programu Mediální studia s výsledkem SZZK „výborně“ nebo „velmi dobře“. V takovém případě je za tuto část přijímací zkoušky uchazeči uděleno 20 bodů („výborně“), resp. 15 bodů („velmi dobře“). Rozprava se koná v českém jazyce;
 3. zkoušky z anglického jazyka ve formě přečtení zadaného odborného textu v cizím jazyce a jeho písemná interpretace v českém jazyce. Zkoušku z anglického jazyka nevykonávají uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium v anglickém jazyce.

O přijetí ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise rektor MUP. Přijati mohou být pouze uchazeči, pro něž v daném studijním oboru existuje kapacita školitelů. V případě nepřijetí z důvodu nedostatku školitelů se může uchazeč přihlásit ke studiu v následujícím akademickém roce a spolu s přihláškou podat žádost o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky; tato zkouška mu bude uznána.