Mediální studia

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium zohledňuje základní tematické okruhy a metodologické přístupy mediálních studií a metody a techniky empirických analýz médií a mediální komunikace a obsahové i metodologické vazby na další (zvláště zdrojové) disciplíny. Dominantně se zaměřuje na studium vztahu médií a kultury a kulturní dějiny mediální komunikace chápané jako dějiny a současnost. Stejně tak neopomíjí ani ostatní oblasti, jako je např. vztah médií a politiky, a aplikovanou rovinu mediálních studií, především problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy.

STUDIUM JE ROZČLENĚNO DO BLOKŮ


Blok I (povinné předměty 1. ročníku studia)

 • Teoretická reflexe médií a mediální komunikace
 • Média jako téma kulturních a politických dějin
 • Média a vizuální komunikace
 • Média a narativita

Studenti si vedle povinných předmětů prvního bloku zvolí ve 2. ročníku studia ještě dva předměty z Bloku II:

Blok II Povinně volitelné předměty (doktorand musí během prvních dvou let studia absolvovat celkem 2 předměty z aktuální nabídky)

 • Mediální realita a nová média
 • Mediální studia v pedagogické praxi
 • Média a jazyk
 • Komunikace ve filozofické perspektivě

Blok III Doktorská konzultace 1–4 (atestace udělovaná školitelem)

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • veřejné i soukromé výzkumné instituce
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • mezinárodní organizace 
 • politické instituce
 • média
 • veřejná správa
 • nevládní organizace

OBOROVÁ RADA

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (předseda)
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D.
Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
prof. PhDr. Martin Štoll, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Vojtěchovský

Online přihláškaPodmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním oboru Mediální studia je úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního či sociálněvědního zaměření v magisterském stupni studia doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu (případně úspěšné ukončení jinak zaměřeného oboru, pokud uchazeč obhájil diplomovou práci s humanitním či sociálněvědním zaměřením).

Uchazeč má možnost již s podáním přihlášky požádat o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost v rámci řešení projektů IGS a dosáhnout na stipendium ve výši 10.000,- Kč měsíčně.

Přílohy přihlášky

 1. strukturovaný životopis uchazeče,
 2. projekt dizertační práce, včetně:
  a) vymezení tématu projektu,
  b) stav dosavadního zpracování tématu,
  c) návrh metodologie řešení projektu, 
  d) návrh předběžné struktury práce,
  e) orientační časový rámec zpracování projektu,
 3. seznam prostudované literatury zaměřené na oblast uchazečova odborného zájmu (7 titulů),
 4. soupis dosavadních odborných aktivit uchazeče, zejména:
  a) publikačních aktivit, 
  b) účasti na výzkumných projektech,
  c) účasti na vědeckých konferencích apod.,

Výše uvedené přílohy prosím nahrajte do aplikace, v případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phd@mup.cz.

Více o termínu pro podání příhlášky a další podrobnosti najdete v pokynech pro podávání přihlášek.

Uchazeči mohou projekty dizertačních prací před odevzdáním konzultovat s doc. Barbarou Köpplovou (barbara.kopplova@mup.cz).

Přijímací zkouška se skládá z: 

 1. rozpravy nad písemnými podklady, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu; posuzuje se uchazečova orientace v problematice spojené s navrženým projektem, odborný zájem a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Rozprava se koná v českém jazyce;
 2. z ověření uchazečovy orientace v oboru Mediální studia. Tato část zkoušky může být prominuta, jedná-li se o absolventa oboru Mediální studia s výsledkem SZZK „výborně“ nebo „velmi dobře“. V takovém případě je za tuto část přijímací zkoušky uchazeči uděleno 20 bodů („výborně“), resp. 15 bodů („velmi dobře“);
 3. ze zkoušky z anglického jazyka; zkouška z anglického jazyka ve formě přečtení zadaného odborného textu v cizím jazyce a jeho písemný překlad do českého jazyka.

Přijati mohou být pouze uchazeči, pro něž v daném studijním oboru existuje kapacita školitelů. V případě nepřijetí z důvodu nedostatku školitelů se může uchazeč přihlásit ke studiu v následujícím akademickém roce a spolu s přihláškou podat žádost o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky; tato zkouška mu bude uznána.