Political Science

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Cílem doktorského studijního programu Political Science je vzdělávat vysoce specializované odborníky v oblasti výzkumu politiky a politických procesů. Struktura studia zohledňuje základní politologická paradigmata, metody a podobory, přičemž se dominantně zaměřuje na studium politiky ve střední, resp. středovýchodní Evropě. Současně studium zdůrazňuje transdisciplinární přístupy, zejména s ohledem na prolínání mezi politickou vědou a komunikačními studii, moderní a soudobou historií, politickou sociologií a politickou antropologií. Takové profilaci je přizpůsobena rovněž nabídka témat disertačních prací a skladba oborové rady, týmu pedagogických pracovníků a školitelů. Studium je integrováno do širšího portfolia pedagogicko-výzkumných aktivit garantujícího pracoviště – katedry politologie a anglofonních studií – které dlouhodobě rozvíjí výzkumnou spolupráci se středoevropskými politologickými pracovišti. Výuka oboru je výhradně v anglickém jazyce.

STUDIUM JE ROZČLENĚNO DO BLOKŮ

Studijní plán doktorského studijního programu v prvním roce studia akcentuje rozšíření a prohloubení znalostí teorií a metod výzkumu v politické vědě. V druhém roce studia si studenti dle tématu disertační práce dále rozšiřují a prohlubují znalosti teorií, metod výzkumu a aktuálních témat v klíčových podoborech, tedy obecných studiích střední Evropy nebo oblasti aplikované politologie. Tyto znalosti jsou následně ověřeny státní doktorskou zkouškou. V posledním ročníku studia se již studenti plně věnují psaní a následné obhajobě disertační práce.

Blok I – povinné předměty

 • Theory and Methodology in Political Science
 • Political Anthropology
 • Doctoral seminar: Teaching, Research, Projects, Publications
 • Doctoral Thesis 1–6 (Doctoral thesis consultation with supervisor)

Blok II – povinně volitelné předměty (student volí tři předměty z nabídky)

 • Theory and Practice of Central European Politics
 • Geopolitical and Geocultural Concepts of Central Europe
 • Political Communication and Political Marketing
 • Cabinets, Coalitions and Coalition Governance in Theory and Practice
 • Contemporary Study of Political Parties
 • Selected Issues in Comparative Political Economy
Studijní program: Political Science 
Oblast vzdělávání: Political Sciences
Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • veřejné i soukromé výzkumné instituce
 • akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách
 • mezinárodní organizace 
 • politické instituce
 • média
 • veřejná správa
 • nevládní organizace

OBOROVÁ RADA

prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., předseda
doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
doc. PhDr. Michal Kolmaš, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
prof. Dr. Miroslav Novák

Online přihláškaŽádost o přijetí do doktorského studia může podat uchazeč, který řádně ukončil studium v magisterském nebo inženýrském studijním programu, u zahraničních studentů pak v programu analogickém s podmínkou nostrifikace (není-li bilaterální mezivládní dohodou upraveno jinak). Studium je přístupné všem absolventům magisterských oborů v rámci studijního programu Politologie, případně studijních programů podobného sociálně-vědního či humanitního zaměření, pokud splní požadavky přijímacího řízení a prokáží odpovídající odborné znalosti a předpoklady pro vědeckou práci.

Uchazeč má možnost již s podáním přihlášky požádat o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost v rámci řešení projektů IGS a dosáhnout na stipendium ve výši 15.000,- Kč měsíčně.

Přílohy přihlášky

 1. Strukturovaný životopis uchazeče vč. informace, zda uchazeč studuje či studoval doktorské studium na MUP či jiné vysoké škole, či zda toto studium řádně dokončil.
 2. Výzkumný projekt dizertační práce, včetně:
  a) vymezení tématu projektu;
  b) stav dosavadního zpracování tématu;
  c) návrh metodologie řešení projektu;
  d) návrh předběžné struktury práce;
  e) vymezení teoretického rámce projektu a jeho zdůvodnění;
  f) orientační časový rámec zpracování projektu.
 3. Seznam prostudované literatury zaměřené na oblast uchazečova odborného zájmu.
 4. Soupis dosavadní odborné činnosti uchazeče (pokud uchazeč tyto činnosti vykonával), zejména publikačních aktivit a účasti na výzkumných projektech a na vědeckých konferencích apod.

Výše uvedené přílohy prosím nahrajte do aplikace, v případě jakýchkoliv dotazů či potíží se prosím obraťte na adresu: phd@mup.cz.

Více o termínu pro podání příhlášky a další podrobnosti najdete v pokynech pro podávání přihlášek.

Přijímací zkouška se skládá z: 

 1. rozpravy nad písemnými podklady, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu; posuzuje se uchazečova orientace v teoretických aspektech problematiky spojené s navrženým projektem, odborný zájem a celková připravenost a potenciál uchazeče pro samostatnou vědeckou činnost. Rozprava se koná v anglickém jazyce;
 2. zkoušky z anglického jazyka, která se sestává z motivačního pohovoru v anglickém jazyce o vztahu uchazeče k doktorskému studijnímu programu a tématu projektu dizertační práce, z přečtení zadaného odborného textu v anglickém jazyce a jeho ústní interpretace, a v případě potřeby z doplňujících gramatických otázek. Zkoušku z anglického jazyka nevykonávají uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium v anglickém jazyce.

O přijetí ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise rektor MUP. Přijati mohou být pouze uchazeči, pro něž v daném studijním oboru existuje kapacita školitelů. V případě nepřijetí z důvodu nedostatku školitelů se může uchazeč přihlásit ke studiu v následujícím akademickém roce a spolu s přihláškou podat žádost o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky; tato zkouška mu bude uznána.