Interní grantový systém

Interní grantový systém Metropolitní univerzity Praha (IGS MUP) je zřízen za účelem podpory výzkumných projektů, které propojují vědeckou a vědecko-pedagogickou činnost a jsou cílené do oblasti studentské výzkumné a publikační činnosti a mezinárodní vědecké spolupráce. V rámci své činnosti rektor MUP každoročně vyhlašuje interní studentskou grantovou soutěž pro studenty doktorského a magisterského studia a akademické pracovníky MUP.

ZÁSADY INTERNÍHO GRANTOVÉHO SYSTÉMU

MUP se každoročně uchází o prostředky na specifický výzkum* poskytované z rozpočtové kapitoly MŠMT. Zároveň v letech, kdy se podporu specifického výzkumu na MUP nepodaří získat, vkládá na podporu interních grantů v rámci IGS MUP vlastní prostředky, jejichž výše je každoročně aktualizována rozhodnutím správní rady MUP.

* Specifický vysokoškolský výzkum je prováděn studenty při uskutečňování doktorských a magisterských studijních programů a je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním (viz zákon č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)