Interní grantový systém

Interní grantový systém Metropolitní univerzity Praha (IGS MUP) je zřízen za účelem podpory výzkumných projektů, které propojují vědeckou a vědecko-pedagogickou činnost a jsou cílené do oblasti studentské výzkumné a publikační činnosti a mezinárodní vědecké spolupráce. V rámci své činnosti rektor MUP každoročně vyhlašuje interní studentskou grantovou soutěž pro studenty magisterského studia, doktorandy, akademické pracovníky a vědecké pracovníky Ústavu mezinárodních vztahů.

Řešiteli mohou být doktorandi v prezenční formě studia nebo akademičtí pracovníci MUP. V řešitelských týmech mohou být zapojeni studenti magisterského studia, doktorandi, akademičtí pracovníci a vědečtí pracovníci Ústavu mezinárodních vztahů. Je-li řešitelem doktorand, členem týmu musí být jeho školitel. Počet studentů doktorského nebo magisterských studijních programů vždy musí být větší nebo roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

MUP se každoročně uchází o prostředky na specifický výzkum* poskytované z rozpočtové kapitoly MŠMT. Zároveň v letech, kdy se podporu specifického výzkumu na MUP nepodaří získat, vkládá na podporu interních grantů v rámci IGS MUP vlastní prostředky, jejichž výše je každoročně aktualizována rozhodnutím správní rady MUP.

* Specifický vysokoškolský výzkum je prováděn studenty při uskutečňování doktorských a magisterských studijních programů a je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním (viz zákon č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)