Interní grantový systém

Interní grantový systém Metropolitní univerzity Praha (IGS MUP) je zřízen za účelem podpory výzkumných projektů, které propojují vědeckou a vědecko-pedagogickou činnost a jsou cílené do oblasti studentské výzkumné a publikační činnosti a mezinárodní vědecké spolupráce. V rámci své činnosti rektor MUP každoročně vyhlašuje interní studentskou grantovou soutěž pro studenty magisterského studia, doktorandy, akademické pracovníky a vědecké pracovníky Ústavu mezinárodních vztahů.

Řešiteli mohou být doktorandi v prezenční formě studia nebo akademičtí pracovníci MUP. V řešitelských týmech mohou být zapojeni studenti magisterského studia, doktorandi, akademičtí pracovníci a vědečtí pracovníci Ústavu mezinárodních vztahů. Je-li řešitelem doktorand, členem týmu musí být jeho školitel. Počet studentů doktorského nebo magisterských studijních programů vždy musí být větší nebo roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

MUP se každoročně uchází o prostředky na specifický výzkum* poskytované z rozpočtové kapitoly MŠMT. Zároveň v letech, kdy se podporu specifického výzkumu na MUP nepodaří získat, vkládá na podporu interních grantů v rámci IGS MUP vlastní prostředky, jejichž výše je každoročně aktualizována rozhodnutím správní rady MUP.

* Specifický vysokoškolský výzkum je prováděn studenty při uskutečňování doktorských a magisterských studijních programů a je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním (viz zákon č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Základní rysy interního grantového systému na MUP v roce 2018:

  • Soutěž je organizována pro návrhy projektů s dobou řešení 12 měsíců.
  • Termín pro předkládání návrhů projektů je 15. 8. 2018.
  • Počátek řešení projektů je stanoven na 1. 10. 2018.
  • Konec řešení interního grantu je stanoven na 30. 9. 2019.
  • Výše poskytovaných finančních prostředků činí max. 186 tis. Kč na jeden interní grant, v případě odůvodněných nákladnějších výzkumných cest a pobytů lze požádat o navýšení celkové dotace na jeden grant až do výše 250 tis. Kč.
  • Maximální výše stipendia pro jednoho studenta činí 10 tis. Kč/měsíc, tedy 120 tis. Kč/rok.
  • Celková částka na akademického nebo vědeckého pracovníka v rámci jednoho projektu je stanovena na 1,5 tis. Kč/měsíc, tedy 18 tis. Kč/rok.
  • Cestovné, materiální náklady, resp. služby – a náklady na ně tvoří max. 48 tis. Kč, v případě požadavku na navýšení nákladů projektu o nadstandardní prostředky na cestovné max. 112 tis. Kč. Prostředky na tyto aktivity lze zpravidla čerpat až od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce zahájení řešení projektu.
  • Každý interní grant musí generovat nejméně jeden publikační výstup uplatnitelný v RIV, přičemž preferovány jsou výstupy s mezinárodním přesahem.

Vyhlášení 2. kola interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a 2019

Vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2018 a 2019