Interní grantový systém MUP – rok 2024

Základní rysy interního grantového systému na MUP v roce 2024:

  • Soutěž je organizována pro návrhy projektů s dobou řešení 12 měsíců.
  • Termín pro předkládání návrhů projektů je 15. 6. 2024 (1. kolo).
  • Počátek řešení projektů je stanoven na 1. 10. 2024.
  • Konec řešení interního grantu je stanoven na 30. 9. 2025.
  • Výše poskytovaných finančních prostředků činí max. 300 tis. Kč na jeden interní grant, v případě odůvodněných nákladnějších výzkumných cest a pobytů lze požádat o navýšení celkové dotace na jeden grant až do výše 325 tis. Kč.
  • Maximální výše stipendia pro jednoho studenta činí 15 tis. Kč/měsíc, tedy 180 tis. Kč/rok.
  • Celková částka na akademického nebo vědeckého pracovníka v rámci jednoho projektu je stanovena na 2 tis. Kč/měsíc, tedy 24 tis. Kč/rok.
  • Cestovné, materiální náklady, resp. služby – a náklady na ně tvoří max. 36 tis. Kč, v případě požadavku na navýšení nákladů projektu o nadstandardní prostředky na cestovné max. 56 tis. Kč. Prostředky na tyto aktivity lze zpravidla čerpat až od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce zahájení řešení projektu.
  • Každý interní grant musí generovat nejméně jeden publikační výstup uplatnitelný v RIV, přičemž preferovány jsou výstupy s mezinárodním přesahem. Výjimkou jsou projekty řešené v prvním ročníku studia, kdy je možno ukončit řešení projektu publikací ve Working Papers series.

Vyhlášení 1. kola Interní studentské grantové soutěže na roky 2024 a 2025

Zásady interní studentské grantové soutěže

Interní grantový systém MUP 2024 - návrh projektu

Internal grant system MUP in 2024 - project proposal

Formulář průběžné zprávy IGS

Formulář závěrečné zprávy IGS

Nástroj pro výpočet režijních nákladů