MUP a umělá inteligence

Prohlášení Metropolitní univerzity Praha k nástrojům umělé inteligence

Metropolitní univerzita Praha (MUP) sleduje vývoj na poli nástrojů označovaných jako „umělá inteligence“, případně jako „AI“. Tyto nástroje mohou ovlivnit a již i ovlivňují rovněž akademické prostředí. MUP si je vědoma toho, že:

  • AI může být technologickou revolucí a může mít zásadní společenská pozitiva, jakož i zásadní společenská negativa, jejichž šíři a povahu nelze dosud spolehlivě posoudit;
  • AI se neustále vyvíjí a rychlost vývoje je extrémní;
  • orgány veřejné moci na vnitrostátní i evropské úrovni hledají a diskutují způsoby, jak k AI přistoupit z hlediska případných regulací;
  • ve všech oblastech společnosti jsou hledány a diskutovány role AI a způsoby jejího optimálního využití a minimalizace rizik, což se vztahuje také na akademické prostředí.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné nadále vést na úrovni MUP diskuzi o případných vnitřních normách či jakékoliv závazné regulaci, nicméně vzhledem k závažnosti změn, které široce dostupné AI přináší do akademického prostředí, zejména pokud jde o schopnost AI produkovat texty, se MUP rozhodla přijmout toto prohlášení a apelovat na členy akademické obce, aby:

  • nástroje AI využívali vždy pouze tak, aby neporušovali obecně závazné předpisy a vnitřní předpisy MUP včetně Etického kodexu členů akademické obce Metropolitní univerzity Praha;
  • měli vždy na paměti, že akademické prostředí je postaveno na zásadách poctivosti, transparentnosti a vzájemné důvěry;
  • měli na paměti, že nástroje AI nejsou tvůrci a že jejich produkce není tvorbou, neboť nástroje AI fungují na principu vytěžování dat, pokročilé kompilace a využívání stávajícího obsahu internetu vytvořeného lidmi;
  • nikdy nenahrazovali vlastní lidskou tvorbu nástroji AI, neboť pokud jde o ověřování schopností a dovedností studentů, je vlastní lidská tvůrčí činnost v akademickém prostředí nenahraditelná; nástroje AI lze při akademické práci využívat maximálně pro podpůrné či vyhledávací práce, resp. korekční práce;
  • jakékoli využití nástrojů AI vždy transparentně přiznali a poctivě uvedli.

Často kladené otázky spojené s využíváním umělé inteligence na MUP

Následující text byl vytvořen s pomocí modelu Chat GPT od Open AI. První návrh byl připraven pracovní skupinou MUP zabývající se pokroky v oblasti umělé inteligence (AI) a jejich vlivem na výuku a vědeckou práci, na základě výňatků z odpovědí generovaných Chat GPT, upravených a doplněných jinými zdroji. Návrh byl projednán s vybranými pedagogy, studenty a vedením MUP. Jejich cenné názory byly zohledněny ve finální verzi tohoto textu.

Pro studenty MUP

Otázka: Mají studenti MUP povoleno používat technologie založené na umělé inteligenci jako Chat GPT při psaní kvalifikačních prací, esejí a dalších textů?

Odpověď: Podobné technologie nemohou nahradit tvůrčí samostatnou práci studenta. V případě, kdy student pro splnění atestace má za úkol vypracovat vlastní tvůrčí text, nelze takovou tvorbu nahradit ani tvorbou jiné osoby, ani generováním textů podobnou technologií. I když Chat GPT může poskytovat informace a pomáhat generovat / vyhledávat nápady, je důležité jej používat zodpovědně a vhodně. Můžete se obrátit na modely založené na umělé inteligenci, abyste porozuměli konceptům či shromažďovali informace, avšak není etické ani legální je používat při psaní vašich prací. Úkoly pro plnění atestací jsou navrženy tak, aby rozvíjely vaše znalosti, kritické myšlení, analytické dovednosti a schopnost formulovat své vlastní myšlenky.

Otázka: Jak mohou studenti eticky a legálně využívat modely založené na umělé inteligenci ve svém studiu?

Výzkum a analýza dat: Modely umělé inteligence mohou pomoci při sběru, analýze a interpretaci dat. Studenti mohou využívat nástroje AI k zpracování velkých datových sad, identifikaci vzorů a získání poznatků, které mohou podpořit jejich výzkumné projekty nebo experimenty.

Jazyková pomoc: Modely umělé inteligence, jako jsou jazykové modely, mohou studentům pomoci s psaním, gramatikou a jazykovou dovedností. Mohou využívat AI-generované návrhy k opravě gramatických chyb, přičemž zároveň zachovávají originalitu a integritu své vlastní tvorby.

Personalizované učení: Vzdělávací platformy podporované umělou inteligencí mohou poskytovat personalizované učební zkušenosti přizpůsobené potřebám jednotlivých studentů a jejich učebním stylům. Studenti mohou využívat adaptivních technologií k posílení svého porozumění a zapamatování si studijní látky.

Otázka: Považuje se za plagiát text generovaný umělou inteligencí?

Odpověď: Ano. I když technologie tzv. umělé inteligence sama o sobě netvoří a pouze generuje obsah získaný z masivního procházení lidmi generovaného obsahu z online dostupných zdrojů, a výsledek její činnosti tak nelze považovat za lidskou tvůrčí činnost, tedy ani za autorské dílo, je vydávání výsledků generování textů za vlastní dílo nepřípustné proto, že není vlastním dílem, tedy výsledkem vlastní tvůrčí činnosti.

Otázka: Jak by měl být text asistovaný umělou inteligencí uznán a citován?

Při odkazování na text asistovaný umělou inteligencí, například při použití textu, který byl prohlédnut modelem umělé inteligence ve vašich pracích, je zásadní použití transparentně přiznat. Jednoznačně uveďte, že text byl korigován s pomocí modelu umělé inteligence. Můžete zahrnout prohlášení jako například: "Následující text byl jazykově editován modelem umělé inteligence." Specifikujte použitý model umělé inteligence, například "GPT-3 od Open AI" nebo "Chat GPT od Open AI,". Tímto způsobem prokazujete akademickou integritu a jasně rozlišujete mezi vlastní tvůrčí prací a použitím cizích zdrojů. Nezapomeňte se poradit se svými vyučujícími, pokud máte konkrétní otázky ohledně citace nebo přiznání zdrojů psaných za pomocí umělé inteligence.

Otázka: Jaký podíl textu může být vygenerován umělou inteligencí?

Žádný. I když můžete využívat umělou inteligenci k uspořádání svých myšlenek, korekturou a revizí vašeho návrhu, neměla by být použita k nahrazení skutečného výzkumu a psaní. Účelem úkolů je hodnotit vaše porozumění a schopnost kriticky se zabývat tématem.

Pro pedagogy MUP

Otázka: Měli by akademici penalizovat studenty za použití nástrojů umělé inteligence ve své práci (například hodnocením „nesplnil“?)

Odpověď: Rozhodnutí o penalizaci studentů, kteří použili umělou inteligenci ve své práci, by mělo být založeno na konkrétním kontextu. Pokud použití nástrojů umělé inteligence nebylo v souladu s pokyny MUP pro studenty (viz výše) a student vědomě a záměrně porušil tyto pokyny, může být přijato adekvátní opatření, včetně hodnocení konkrétního úkolu nebo kurzu jako “nesplněno”.

Pokud použití nástrojů umělé inteligence odpovídá přístupu univerzity, akademici by měli hodnotit práci studentů na základě výsledků učení, kvality analýzy, kritického myšlení a porozumění tématu, aniž by se soustředili pouze na použití nástrojů umělé inteligence.

Především by akademici měli být konzistentní a jednoznační při komunikaci očekávání ohledně použití nástrojů umělé inteligence, aby zajistili spravedlnost, transparentnost a akademickou integritu při hodnocení práce studentů.

Otázka: Jak mohou akademici pomoci studentům porozumět správnému použití umělé inteligence ve vzdělávání?

Odpověď: Akademici mohou studenty seznámit s koncepty a principy umělé inteligence, vysvětlit, co je umělá inteligence, jak funguje a jaké jsou její potenciální výhody a omezení v kontextu vzdělávání. Toto základní porozumění umožní studentům učinit informovaná rozhodnutí při používání nástrojů umělé inteligence. Akademici mohou studenty vést při výběru a vhodném použití nástrojů umělé inteligence a zapojit studenty do diskuzí o etických důsledcích umělé inteligence. Diskuse témat, jako jsou ochrana soukromí, zabezpečení dat, zkreslení a předpojatost v umělé inteligenci, pomůže studentům rozvíjet dovednosti kritického myšlení a porozumět důležitosti odpovědného a etického používání umělé inteligence. Nakonec je důležité zdůraznit rozdíl mezi textem asistovaným umělou inteligencí (např. korekturou) a textem generovaným umělou inteligencí.

Otázka: Jak mohou akademici podporovat transparentnost a akademickou integritu v souvislosti s používáním umělé inteligence?

Odpověď: Akademici mohou zdůraznit důležitost transparentnosti a povzbuzovat studenty, aby otevřeně deklarovali použití nástrojů umělé inteligence, když je to vhodné. Posilování principů akademické integrity, jako je správné citování a uznání nástrojů umělé inteligence, pomáhá studentům porozumět etickým principům akademické práce.

Otázka: Jak mohou akademici těžit z umělé inteligence ve vzdělávání?

Odpověď: Za prvé, umělá inteligence může pomoci akademikům vytvářet a upravovat vzdělávací obsah. Může navrhovat relevantní zdroje nebo pomoci akademikům najít vhodné materiály pro konkrétní témata nebo potřeby studentů. Tím se zjednodušuje vývoj obsahu a zajišťuje přístup k různorodým a kvalitním zdrojům.

Za druhé, platformy a nástroje využívající podpory umělé inteligence mohou nabízet příležitosti k profesnímu rozvoji akademiků. Mohou doporučit relevantní kurzy, zdroje a učební materiály na základě individuálních potřeb a zájmů, usnadňující kontinuální profesní růst.

Za třetí, platformy umělé inteligence a online komunity mohou propojit akademiky, umožnit jim sdílet nejlepší postupy, spolupracovat na výukových materiálech a vyměňovat si nápady. To pomáhá akademikům těžit z kolektivní odbornosti a inovací.

Je důležité poznamenat, že zatímco umělá inteligence může poskytovat cennou podporu, měla by doplňovat a zvyšovat úlohu akademiků, nikoli je nahrazovat. Expertiza, vedení a spolupráce ze strany akademiků zůstávají klíčové pro vytváření smysluplných učebních zkušeností a podporu růstu studentů.

Reference:

„Educator considerations for ChatGPT“, Open AI, Dokumentace, online: https://platform.openai.com/docs/chatgpt-education, otevřeno 18. května 2023

„Using AI to support learning“, Studies Service, University of Helsinky, online: https://studies.helsinki.fi/instructions/article/using-ai-support-learning, otevřeno 18. května 2023

Rozhodnutí rektora č. 12/2022 Pravidla pro administraci a psaní kvalifikačních prací na MUP, Metropolitní univerzita Praha