Celoživotní vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha nabízí programy celoživotního vzdělávání (CŽV) ve všech akreditovaných vysokoškolských studijních programech.

Podmínky realizace programů celoživotního vzdělávání na MUP upravuje Řád celoživotního vzdělávání MUP, registrovaný MŠMT ČR.
Dále jsou práva a povinnosti účastníka programů CŽV založeny Smlouvou o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání.
Programy CŽV jsou určeny především těm uchazečům, kteří se nemohou přihlásit do řádného vysokoškolského studia v bakalářském či magisterském stupni, protože ke dni přijetí do takového studia nesplňují podmínku nostrifikace středoškolského nebo bakalářského vzdělání v zahraničí. Po doložení splnění této podmínky mohou účastníci programu CŽV podat žádost o uznání splněných atestací a v souladu s pravidly danými zákonem o vysokých školách přijetí do řádného vysokoškolského studia na MUP.

Standardní doba studia v rámci programů celoživotního vzdělávání je jeden akademický rok.
Programy CŽV doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků.
Program CŽV může být uskutečňován v českém nebo anglickém jazyce, formou prezenční, distanční nebo kombinovanou, a to zejména jako:

 • vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu,
 • kvalifikační vzdělávání,
 • doplňující vzdělávání,
 • rekvalifikační vzdělávání,
 • jazykové vzdělávání.

Účastníky programů CŽV jsou ti uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku podle podmínek přijímacího řízení stanovených pro příslušný akreditovaný studijní program, nebo podle podmínek přijímacího řízení stanovených pro příslušný jazykový program CŽV.
Účastník programu CŽV není studentem MUP ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Průběh programu CŽV

 • účastník je povinen absolvovat jednotlivé předměty podle studijního plánu akreditovaného studijního programu, včetně všech předepsaných forem hodnocení a stanoveného způsobu ukončení studia
 • za každý absolvovaný předmět získává účastník kredity, jejichž počet a celkové rozložení stanoví studijní plán programu

Konkrétní výuka v programech CŽV je organizována dle daného harmonogramu akademického roku MUP, zveřejněného v podobě Rozhodnutí rektora MUP na webových stránkách MUP.

Ukončení vzdělávání

 • úspěšným absolventům vydává MUP Osvědčení o absolvování programu CŽV
 • dnem ukončení studia programu CŽV je den, kdy byla splněna poslední povinnost stanovená pro vydání Osvědčení
 • uznávání studijních povinností z programu CŽV v rámci studia bakalářských a magisterských studijních programů upravují vnitřní předpisy MUP, zejména Studijní a zkušební řád MUP, registrovaný MŠMT ČR, a dále Rozhodnutí rektora č. 1/2020 - Kritéria MUP pro uznávání studijních povinností
 • v případě absolvovaných programů CŽV může být studentovi uznáno až 60 % kreditů daného programu potřebných k ukončení programu získaných dříve v rámci CŽV
 • podmínky realizace programů CŽV na MUP jsou každoročně stanovovány rozhodnutím rektora, zveřejněným na úřední desce MUP

Formy předčasného ukončení studia programu CŽV

 • zanechání studia programu CŽV ze strany účastníka
 • nesplnění požadavků vyplývajících z podmínek stanovených pro program CŽV příslušnými předpisy
 • vyloučení z programu CŽV v případech, v nichž tak stanoví Smlouva o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání

Školné, ceny za služby a smlouva

 • podmínkou účasti v programu je uzavření Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, kterou zájemce musí uzavřít před zahájením programu
 • školné za celoživotní vzdělávání a další ceny za služby jsou stanovené Ceníkem poplatků MUP

Ověřování znalostí účastníků CŽV

V programech CŽV, realizovaných v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů, jsou podmínky ověřování znalostí a formy atestací účastníků CŽV zcela totožné s podmínkami, stanovenými pro atestace studentů v řádném studiu. Tyto podmínky jsou podrobně definovány v sylabech jednotlivých studijních předmětů, které jsou všem studentům a účastníkům CŽV zpřístupněny v elektronickém Studijním informačním systému (SIS).

Programy CŽV v rámci akreditovaných vysokoškolských studijních programů

programy celoživotního vzdělávání (CŽV)