Škola bez bariér

Od roku 2003 Metropolitní univerzita Praha realizuje program Škola bez bariér. V rámci programu umožňuje MUP studium uchazečům s pohybovým postižením.

Studenti s pohybovým postižením si mohou v souladu se stipendijním řádem požádat o přiznání stipendia pro celou dobu studia na MUP. V rámci tohoto programu umožňuje MUP uchazečům s pohybovým postižením studium v kompletně bezbariérových objektech.

V současné době Metropolitní univerzita Praha zaměstnává 5 studentů a absolventů programu Škola bez bariér.

Program zahrnuje

 • stipendium ve výši 90% školného po celou dobu studia (student s přiznaným stipendiem platí pouze 10% výše školného za akademický rok)
 • studium v bezbariérových budovách MUP
 • možnost speciálního studijního režimu
 • přizpůsobení komunikace individuálním možnostem
 • konzultace se studijní poradkyní
 • zapůjčení studijních pomůcek (notebooky, diktafony, studijní literatura, software pro přepis mluveného slova a kurzy rétoriky pro jeho správnou aplikaci)
 • pomoc se zajištěním ubytování v místě studia

Ocenění programu Škola bez bariér

 • HANNDINOV EUROPE 2008 za nejlepší projekt ve prospěch mladých lidí s handicapem
 • ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za nejlepší projekt zaměřený na vysokoškolské studenty se zdravotním postižením v akademickém roce 2008/2009
 • umístění na třetím místě v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2010 za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
 • umístění na prvním místě v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2014 za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
 • cena MOSTY 2014 za mimořádnou aktivitu ve prospěch občanů se zdravotním postižením
 • ocenění Domu zahraniční spolupráce – Pečeť kvality – za realizaci mobilitních projektů a podporu mobilit osob se specifickými potřebami v letech 2007–2013
 • ocenění Domu zahraniční spolupráce – Pečeť kvality – za realizaci mobilit Erasmus+ ve vysokoškolském vzdělávání v období 2014–2015
 • umístění na druhém místě v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2016 za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
 • cena v kategorii „projekty“ v celostátní soutěži pořádané Moravskoslezským krajem Rekordy handicapovaných hrdinů 2017
 • ocenění v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2023 za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

MUP podporuje a účastní se řady společenských a sportovních akcí, které podporují zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti.

   • každoroční partnerství  vyhlašování cen Mosty,
   • plesy a módní přehlídky,
   • účast na závodu Běchovice,
   • mezinárodní turnaj ve florbalu na elektrických vozících,
   • Oddíl bez bariér v rámci Sportovního klubu MUP

Studenti a absolventi

Za dobu trvání programu jím prošlo téměř 360 studentů, z toho jich přes 270 úspěšně absolvovalo.

Studenti Školy bez bariér se účastní také studijních pobytů a pracovních stáží na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+.

Projekty

Od března 2013 do prosince 2014 realizovala Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) projekt „Pracovní místa pro zdravotně postižené“ financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), v němž 40 osob se zdravotním postižením (OZP) získává možnost minimálně pětiměsíční stáže ve firmách, které mají zájem vyzkoušet si spolupráci s OZP. Součástí projektu jsou i další aktivity jako bilanční diagnostika nebo neprofesní vzdělávání. Ke konci roku 2013 se do projektových aktivit zapojilo 70 osob se zdravotním postižením, studentů a čerstvých absolventů MUP, ale i dalších pražských veřejných a soukromých vysokých škol.

Další projekt ve spolupráci s NFOZP Pracovní stáže pro zdravotně postižené“ proběhl v roce 2015.

V letech 2007–2014 realizovala MUP projekty pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (spolufinancováno Evropským sociálním fondem), do kterých byli zapojeni i někteří studenti MUP. Po skončení programu jsou někteří účastníci dále zaměstnáni na MUP i v dalších organizacích (Kapsch, Siemens, VZP, Komerční banka aj.). Smyslem projektů bylo usnadnit mladým lidem s tělesným postižením vstup na trh práce.

SPOLUPRÁCE

Metropolitní univerzita Praha uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která s univerzitou mj. spolupracuje při přijímacím řízení do programu.

Škola spolupracuje na realizaci programu i s dalšími institucemi a společnostmi, které pomáhají studentům s pohybovým postižením při hledání prvního zaměstnání, u některých mají studenti možnost vykonávat studentskou odbornou praxi.

Pro MUP a rozvoj programu Škola bez bariér je důležitá i spolupráce a sdílení zkušeností se zahraničními partnery jako např. Norwegian University of Science and Technology, se kterou realizuje MUP společné projekty zaměřené na studium a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V letech 2014–2015 to byl projekt The transition of physically handicapped graduates to the labour market.

KONTAKT – Studium pro pohybově postižené