Výuka jazyků při studiu

Nedílnou součástí bakalářských studijních programů v prezenční formě studia na MUP je výuka dvou světových jazyků. Zájemci mají možnost studovat i třetí cizí jazyk jako volitelný předmět. V kombinovaném studiu není výuka jazyků povinná, zájemci však mohou jazyky studovat jako volitelný předmět.

Na katedře cizích jazyků MUP si studenti vedle povinné výuky angličtiny mohou vybrat druhý cizí jazyk, a to konkrétně:

  • francouzštinu
  • němčinu
  • španělštinu

V anglicky vyučovaných programech si mohou zvolit zahraniční studenti jako cizí jazyk kromě výše uvedené nabídky jazyků i češtinu pro cizince.

Při jazykové výuce je uplatňován komunikativní přístup, důraz je kladen na rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní).  V zájmu zajištění maximální kvality a efektivity výuky jsou studenti před začátkem studia cizího jazyka rozděleni do skupin dle dosažené úrovně v daném jazyce.