Informace o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Správcem osobních údajů je Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, CZ – 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČ: 26482789. 

Tento dokument vysvětluje, jakým způsobem můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o právech, která máte ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům.

Osobní údaje jsou veškeré informace, které mohou být použity k Vaší identifikaci, nebo které jsou s Vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny. Tato Informace se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů spojené zejména s:

 1. studiem na naší univerzitě a poskytováním vzdělávacích programů;
 2. naší vydavatelskou a vědeckou činností;
 3. pořádáním vzdělávacích akcí a seminářů;
 4. nákupem v našem e-shopu;
 5. registrací do Klubu absolventů MUP;
 6. vstupem do prostor MUP; a
 7. používáním našich webových stránek.

 2. Zásady zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem a, vždy je shromažďujeme a zpracováváme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.
 2. Zpracováváme pouze relevantní osobní údaje, které potřebujeme pro konkrétní účel zpracování a pouze po dobu nezbytně nutnou.
 3. Dbáme na to, aby osobní údaje byly přesné, a v případě potřeby je aktualizujeme.
 4. Klademe velký důraz na zabezpečení osobních údajů a na jejich důvěrnost

3. Sběr informací

3.1 Všeobecně

Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás (a to i v případě, že s námi komunikujete např. prostřednictvím e-mailu).

Dále můžeme osobní údaje získávat od třetích stran, jako jsou státní orgány, veřejně dostupné záznamy apod.

3.2 Přijímací řízení

Pokud máte zájem o studium na Metropolitní univerzitě Praha a poskytnete nám osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře nebo e-mailu, tyto údaje budou použity pouze v rámci přijímacího řízení. Výjimečně se může stát, že budeme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout třetím osobám v souvislosti s právními předpisy či profesními standardy např. na žádost orgánů státní správy.

3.3 Kamerový systém za účelem ochrany majetku

V prostorách MUP je provozován kamerový systém s uchováváním záznamu osob pohybujících se v takových prostorách. Účelem pořizování záznamů z kamery je ochrana majetku MUP, jejich studentů, zaměstnanců, externích spolupracovníků, případně i dalších osob a jedná se tak o zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů těchto osob.

Záznam z kamer je uchováván po dobu 72 hodin, pouze v případě vzniku škodné události se tato lhůta může prodloužit. Záznam je zpřístupněn pouze administrátorům kamerového systému. Další zpřístupnění záznamu je možné jen ve prospěch Policie ČR, případně dalších orgánů a institucí, které se mohou podílet na vyšetřování zaznamenaného případu (zejm. vyšetření krádeže).

4. Zpracování

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

 1. je to nutné pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli; nebo
 2. poskytnete svůj souhlas k tomuto zpracování; nebo
 3. je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů, ať už Vašich, nebo jiné fyzické osoby, nebo
 4. je to nezbytné pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo
 5. považujeme takové zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, v souladu s Vaším přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na Vaše soukromí; nebo
 6. to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis.

Vaše osobní údaje využíváme k;

 1. realizaci přijímacího řízení;
 2. plnění povinností ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, zejména smlouvy o studiu;
 3. zlepšení naší interní organizace;
 4. zlepšení a rozšíření nabídky studijních programů a vzdělávacích akcí a seminářů včetně zajištění jejich organizace;
 5. plnění našich zákonných a profesionálních povinností;
 6. monitorování a analýze naší činnosti;
 7. zasílání marketingových (obchodních) sdělení;
 8. koordinaci naší vydavatelské činnosti;
 9. koordinaci Klubu absolventů MUP;
 10. zajištění bezpečnosti v prostorách MUP;
 11. realizaci online prvků výuky jako rozšířených studijních opor pro kombinovanou formu studia.

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují především:

 1. základní informace, jako je Vaše jméno, titul nebo postavení a Váš vztah k nám;
 2. kontaktní údaje, například poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo;
 3. finanční informace, například informace týkající se plateb;
 4. informace týkající se využívání našich internetových stránek (viz Informace o souborech cookies);
 5. informace týkající se studia na naší univerzitě a absolvováním některého z našich vzdělávacích programů (předchozí vzdělání, přijímací zkoušky, konkrétní studijní program, zapsané předměty, studijní výsledky, atd.);
 6. fotografie, případně audiovizuální záznamy, na kterých jste zachycení;
 7. jakékoli další informace, které nám sami poskytnete.

5. Předávání a sdílení

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud:

 1. jste nám k tomu dali souhlas;
 2. máme právní nebo odbornou povinnost tak učinit (například za účelem splnění požadavků zákona o vysokých školách);
 3. je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu nebo ochraně zákonných práv;
 4. z důvodu organizačních změn uvnitř Univerzity nebo přenesení veškeré nebo části naší činnosti budeme muset předat Vaše informace novým subjektům nebo třetím stranám;
 5. v případech, kdy je důležité předat informace partnerským univerzitám a stranám, s nimiž spolupracujeme (např. výměnné pobyty);
 6. předáváme anonymní statistické informace o uživatelích našich webových stránek a související uživatelské informace spolehlivým třetím stranám, včetně analytiků a poskytovatelů vyhledávačů.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami v souladu se smlouvami, které s nimi máme uzavřené. Jde především o:

 1. naše profesionální poradce a auditory;
 2. dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby, jako jsou dodavatelé školení na míru;
 3. poskytovatele IT služeb;
 4. třetí strany zapojené do hostování nebo pořádání akcí, přednášek nebo seminářů.

Z důvodů uvedených v těchto zásadách, a pouze v souladu s naší povinností mlčenlivosti, mohou být Vaše osobní údaje předány státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům. Vynaložíme nezbytné úsilí k tomu, abychom Vás o tomto předem informovali, pokud nám to právní předpisy nezakazují.

6. Bezpečnost

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich dat přenášených našim online aplikacím; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí.

7. Cookies

Informaci o souborech cookies je k dispozici zde: https://www.mup.cz/cookies.

8. Vaše práva

Předpisy na ochranu osobních údajů Vám přiznávají následující práva:

8.1 Právo na přístup, které znamená Vaše právo vyžadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

8.2 Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 4. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti,
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování OÚ nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je jsme pověřeni;
 3. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

8.3 Právo na omezení zpracování představuje vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
 4. jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.

 8.4 Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že

 1. zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. 

8.5 Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese.

Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Informujte nás, prosím, o všech změnách Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Marketingová (obchodní) sdělení

Pokud s tím budete souhlasit, můžeme Vám zasílat naše obchodní sdělení. V případě, že jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení, ale později jste si to rozmysleli, dejte nám, prosím, vědět, abychom Vás mohli odstranit z našich distribučních seznamů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese.

Marketingová sdělení týkající se našich studijních programů Vám můžeme zasílat i bez Vašeho předchozího svolení, pokud jste vyplnili přihlášku ke studiu nebo jste s námi podepsali smlouvu o studiu. Zasílání těchto marketingových sdělení můžete kdykoliv odmítnout způsobem uvedeným v e-mailu, který tato sdělení obsahuje, příp. nám napište na naši e-mailovou adresu viz. bod 11 níže. 

10. Aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a vyhrazujeme si právo na jejich případnou změnu.

11. Kontakty a další informace

Máte-li otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte našeho pověřence Mgr. Luboše Janáka, email: ou@mup.cz. Můžete se také obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.

Poslední aktualizace: prosinec 2022.