Cestovní ruch

Chcete aby se váš koníček stal vaším zaměstnáním? Tak nastartujte svoji kariéru studiem programu Cestovní ruch a poznávejte svět. Komplexně pojatá skladba předmětů nabízí absolventům široké možnosti uplatnění. Studenti si osvojí znalosti a praktické dovednosti z fungování e-Turismu, cestovních kanceláří, kongresových akcí, destinačního managementu, hotelových a gastronomických zařízení. Rozšířené zaměření programu na rozvíjející se segment e-commerce a informačních technologií připraví studenty pro činnosti a budoucí výzvy v rámci online trhu cestovního ruchu. Moderně koncipované studium zahrnuje také semestrální praxe, přednášky předních expertů, top manažerů a exkurze v podnicích cestovního ruch.

Proč studovat

 • Získáte široké možnosti uplatnění na pozicích manažerů a specialistů v perspektivním oboru.
 • Při studiu budete moci využít rozsáhlou nabídku praxí, stáží a zahraničních studijních pobytů.
 • Navážete spolupráci s budoucími zaměstnavateli a objevíte příležitosti pro vlastní podnikání.
 • Získáte znalosti a praktické dovednosti z fungování e-commerce a nových technologií v cestovním ruchu.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z Institutu cestovního ruchu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodního obchodu, právních disciplín a veřejné správy a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • Cestovní kanceláře a agentury
 • E-commerce se specializací na online cestovní ruch
 • Mezinárodní hotelové řetězce
 • Kongresový cestovní ruch a event management
 • Management a marketing destinací
 • Management gastronomických zařízení
 • Vlastní podnikání, start-upy

Studijní program: Cestovní ruch
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTest z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z cizího jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

 • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
 • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.