Veřejná správa

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Studium právního oboru Veřejná správa se zaměřuje na oblast právní problematiky, například práva obchodního, občanského, finančního, pracovního, sociálního zabezpečení a dalších právních odvětví. Stěžejním tématem studia je správní právo a teorii veřejné správy. Pozornost je také věnována evropskému a mezinárodnímu právu. Studium se skládá také z praktické přípravy. Účast studentů v regionálních, sociálních, antropologických analýzách a v projektech rozvoje i grantech samosprávných územních celků jim umožňuje získat dovednosti potřebné pro praxi, včetně schopnosti pracovat s právními předpisy a uplatňovat je při řešení konkrétních kauz. 

Studijní obor: Veřejná správa
Studijní program: Právní specializace
Standardní doba studia: 
3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra právních disciplín a veřejné správy

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat certifikáty:

Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě – základní stupeň

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • ústřední a místní správní úřady
  • orgány územní samosprávy
  • činnost v oblasti sociálních služeb
  • vládní i nevládní organizace a instituce
  • mezinárodni a nadnárodní společnosti
  • média
  • řada dalších institucí a podnikatelských subjektů

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTest z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z cizího jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

  • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
  • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

Kombinovaná forma studia je bez přijímacích zkoušek

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.