Humanitní studia

Baví vás společenské vědy a tíhnete k politologii? Pak jsou Humanitní studia jasná volba. Program nabízí humanitní vzdělání s důrazem na porozumění sociálním, politickým, kulturním a občanským aspektům moderní společnosti v kontextu současných globálních procesů a změn.

 • Získáte základy společenskovědních disciplín, především politologie.
 • Prohloubíte si znalost moderních dějin české společnosti.
 • Pochopíte, jak se česká společnost vyvíjí v kontextu současných globálních změn.
 • Seznámíte se s mediálně známými politology

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry politologie a humanitních studií.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodních vztahů a evropských studií, mediálních studií a právních disciplín a veřejné správy.

Kam po studiu

 • média
 • diplomacie
 • osvětová, vzdělávací či vědecká oblast
 • organizační struktura neziskového sektoru či politických stran
 • instituce veřejné správy, tj. státní správy i samosprávy
 • mezinárodní organizace a instituce

Studijní program: Humanitní studia
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • analytik v kanceláří prezidenta
 • redaktoři v médiích (např. Česká televize)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTest z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z cizího jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

 • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
 • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.

 

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje