Humanitní studia

Zaměření studia

Struktura programu nabízí humanitní vzdělání s důrazem na porozumění sociálním, politickým, kulturním a občanským aspektům moderní společnosti v kontextu současných globálních a integračních procesů a změn. Program je koncipován jako interdisciplinární, což znamená, že studenti jsou seznámeni se základy politologie, sociologie, politické filozofie, moderní historie, sociální antropologie, ekonomie a mediální komunikace. Absolventi tohoto programu získají hlubší znalosti moderních dějin české společnosti. Ve výuce je speciální pozornost věnována také problematice demokratické transformace ČR po roce 1989. 

Studijní program: Humanitní studia
Oblast vzdělávání: Politické vědy
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha
Katedra politologie a humanitních studií

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • média
  • diplomacie
  • osvětová, vzdělávací či vědecká oblast
  • organizační struktura neziskového sektoru či politických stran
  • instituce veřejné správy, tj. státní správy i samosprávy
  • mezinárodní organizace a instituce

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTest z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z cizího jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

  • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
  • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.

 

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje