International Business

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Výuka probíhá kompletně v anglickém jazyce. Posluchači získají znalosti potřebné k pochopení základních makroekonomických otázek a souvislostí mezinárodního obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů. Studium programu jim poskytne potřebné vědomosti  k přípravě a realizaci mezinárodních obchodních a platebních operací podnikatelských subjektů či specifické znalosti mezinárodního  marketingu a managementu. Absolventi programu si během studia prohloubí znalosti anglického jazyka, čímž si rozšíří možnosti uplatnění v praxi jak v České republice, tak i v zahraničí.

Studium je svou strukturou zároveň koncipováno tak, aby umožňovalo pokračování v navazujícím magisterském programu Regionální studia a mezinárodní obchod.

Studijní program: International Economic Relations
Oblast vzdělávání: Economic Sciences
Standardní doba studia: 
3 roky
Forma studia: prezenční
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha
Katedra mezinárodního obchodu

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • mezinárodní a nadnárodní společnosti
  • mezinárodní poradenské a konzultační firmy
  • podniky se zaměřením na zahraniční obchod
  • mezinárodně činné obchodní a výrobní organizace
  • média
  • instituce státní správy

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Požadovaná minimální úroveň jazykových kompetencí je B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

ústní pohovor o motivaci ke studiu

Uchazeč může na základě doložení ověřené kopie certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka, požádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části. O prominutí přijímací zkoušky nebo její části mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v anglickém jazyce.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.