International Relations and European Studies

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Výuka programu probíhá v anglickém jazyce. Výuku zajišťují zahraniční akademičtí pracovníci a špičkoví čeští odborníci, kteří nepřipravují své studenty jen pro bezprostřední praxi, ale umožňují jim také získat nezbytnou sumu teoretických znalostí a praktických dovedností pro další studium. Posluchači si během studia osvojí znalosti z historických, právních, ekonomických a dalších humanitních programů. Program věnuje zvýšenou pozornost teritoriálním aspektům studia mezinárodních vztahů, studenti získají hlubší a aktuálně teoretické poznatky, například o členství České republiky v Evropské unii nebo o konfliktních oblastech v mezinárodních vztazích.

Studijní program: International Relations and European Studies
Oblast vzdělávání: Political Sciences
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Vyučovací jazyk: angličtina
Místo studia: Praha
Katedra International Relations and European Studies

CERTIFIKÁTY

Studenti mohou získat:

Security Studies Certificate

Certifikát Iberoamerických studií

Cambridge Exams (FCE, CAE, CPE)

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • vládní i nevládní instituce a organizace
  • úřady státní správy
  • média
  • diplomacie
  • neziskový sektor
  • soukromé firmy

KONTAKT

Email: study@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaTEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Požadovaná úroveň jazykových kompetencí je B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

ÚSTNÍ POHOVOR O MOTIVACI KE STUDIU

Ústní pohovor se zaměřuje na motivaci uchazeče ke studiu zvoleného oboru.

Uchazeč může na základě doložení ověřené kopie certifikátu (ne staršího dvou let) o složení mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka (např. TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, City&Guilds) odpovídající minimálně úrovni B2, případně státní jazykové zkoušky, požádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části. O prominutí přijímací zkoušky nebo její části mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v anglickém jazyce.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.