Certifikát iberoamerických studií

Certifikát iberoamerických studií MUP může získat student/ka bakalářského nebo magisterského stupně studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (existuje též možnost převedení již splněných kritérií z bakalářského do magisterského stupně studia), který/která splní všechny podmínky prezenčního studia a navíc vyhoví níže uvedeným kritériím.

O udělení certifikátu student požádá vyplněním příslušného formuláře (umístěn na SIS), který musí nejpozději do data konání státní závěrečné zkoušky předložit ke kontrole na studijním oddělení MUP. Posouzení úspěšného splnění podmínek pro udělení certifikátu je plně v kompetenci vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha, dr. Kateřiny Březinové.

KRITÉRIA PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU IBEROAMERICKÝCH STUDIÍ

Pro udělení Certifikátu je třeba, aby student/studentka splnil/a níže uvedená kritéria: Kurzy (č. 1), Jazyková příprava (č. 2) a Odborná práce (č. 3).

KURZY:

a) Na bakalářském stupni absolvování alespoň 3 povinně volitelných nebo volitelných kurzů s explicitní iberoamerickou tématikou. Povinně volitelné kurzy akceptovatelné pro udělení Certifikátu budou specifikovány vždy na začátku semestru v oficiálním rozvrhu MVES. Do těchto povinností mohou být zahnuty i relevantní kurzy absolvované v rámci studijního pobytu v zahraničí (schválení vedoucí Iberoamerického centra na základě předloženého sylabu absolvovaného kurzu).

b) Na magisterském stupni absolvování alespoň 3 povinně volitelných nebo volitelných kurzů s explicitní iberoamerickou/amerikanistickou tématikou. Kurzy akceptovatelné pro udělení Certifikátu budou vypsány vždy na začátku semestru v rozvrhu MVES. Do těchto povinností mohou být zahnuty i relevantní kurzy absolvované v rámci studijního pobytu v zahraničí (schválení vedoucí Iberoamerického centra na základě předloženého sylabu absolvovaného kurzu).

V akademickém roce 2012/2013 se jedná o následující kurzy:

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:MAGISTERSKÉ STUDIUM:
Transnacionální migrace: USA a Latinská Amerika Latinská Amerika a její postavení v mezinárodním obchodě
Teritoriální kurz: USA, Mexiko a Střední Amerika Teritoriální kurz: Španělsko a Portugalsko
Teritoriální kurs: Španělsko a Portugalsko USA – vývoj americké identity
Latinská Amerika a její postavení v mezinárodním obchodě Kurz s relevantní teritoriální tématikou na partnerské univerzitě v zahraničí

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA:

uchazeči o získání Certifikátu ovládají cizí jazyk daného teritoria (španělština, portugalština) alespoň v následujícím rozsahu:

 • oficiální zkoušky DELE, PLE
 • studium minimálně po dobu 4 semestrů na MUP
 • prokázaná znalost ze středoškolských studií
 • absolvování studia na zahraniční vysoké škole ve španělském/portugalském jazyce v rámci studijního pobytu v rozsahu alespoň jeden semestr

ODBORNÁ PRÁCE:

pro úspěšné získání Certifikátu je třeba, aby studenti prokázali dlouhodobý seriózní zájem o region Latinské Ameriky, a to formou úspěšného splnění alespoň jedné z následujících aktivit:

 • aktivní dlouhodobé zapojení do činnosti některého z odborných center MUP a tvorba jejich publikací
 • publikace odborného článku s relevantní tématikou (studenti magisterského studia)
 • prezentace na studentské konferenci
 • kvalifikační práce na relevantní téma
 • zapojení do interního grantu MUP na relevantní téma (studenti magisterského studia)
 • aktivní, dlouhodobé zapojení do Buddy systému pro zahraniční studenty z Latinské Ameriky, Španělska či Portugalska na MUP
 • pracovní stáž v relevantní zemi nebo instituci
 • jiná vhodná aktivita prokazující dlouhodobý zájem o problematiku Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska (například Letní škola, kurzy absolvované v zahraničí během programu Erasmus apod.)

Kontakt:
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.
katerina.brezinova@mup.cz