Certifikát iberoamerických studií

KRITÉRIA PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU IBEROAMERICKÝCH STUDIÍ

Certifikát mohou získat studenti zapsaní v bakalářském studijním programu Mezinárodní vztahy/International Relations a v magisterském studijním programu Mezinárodní vztahy a evropská studia/ International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha (MUP) na základě splnění všech studijních povinností opravňujících udělení titulu Bc./ Mgr.

Pro udělení Certifikátu Iberoamerických studií je navíc třeba, aby studenti splnili níže uvedená specifická kritéria týkající se Kurzů (č.1), Jazykové přípravy (č.2) a Odborné práce (č. 3).

1. KURZY:

a) na bakalářském stupni absolvování alespoň 2 kurzů zaměřujících se explicitně na USA a / nebo Latinskou Ameriku. Do těchto povinností jsou zahnuty relevantní kurzy absolvované na Metropolitní univerzitě Praha i relevantní kurzy absolvované v rámci studijního pobytu v zahraničí podléhající schválení vedoucí Iberoamerického centra na základě předloženého sylabu absolvovaného kurzu. Hodnocení z těchto kurzů odpovídá známce 2/B či výše.

b) na magisterském stupni absolvování alespoň 2 kurzů zaměřujících se explicitně na Latinskou Ameriku. Do těchto povinností mohou být zahrnuty relevantní kurzy absolvované na Metropolitní univerzitě Praha i relevantní kurzy absolvované v rámci studijního pobytu v zahraničí podléhající schválení vedoucí Iberoamerického centra na základě předloženého sylabu absolvovaného kurzu. Hodnocení z těchto kurzů odpovídá známce 2/B či výše.

Stávající kurzy s relevantní iberoamerickou tematikou

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:MAGISTERSKÉ STUDIUM:
USA a Latinská Amerika (MVES) Transnational Migration (IRES)
Political and Security Issues in Latin America (IRES) Transnacionální migrace (MVES)
EU and the Non Western Regions (IRES) Kurs s relevantní teritoriální tematikou na partnerské univerzitě v zahraničí (MVES i IRES)
Kurs s relevantní teritoriální tematikou na partnerské univerzitě v zahraničí (MVES a IRES) Kurs s relevantní teritoriální tematikou na partnerské univerzitě v zahraničí (MVES i IRES)

2. JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA:

uchazeči o získání Certifikátu ovládají cizí jazyk daného teritoria (španělština, portugalština) alespoň v následujícím rozsahu:

 • oficiální zkoušky DELE, PLE;
 • studium minimálně po dobu 4 semestrů na MUP;
 • prokázaná znalost ze středoškolských studií;
 • absolvování studia na zahraniční vysoké škole ve španělském/portugalském jazyce v rámci studijního pobytu v rozsahu alespoň jeden semestr.

3. ODBORNÁ PRÁCE:

pro úspěšné získání Certifikátu je třeba, aby studenti prokázali dlouhodobý seriózní zájem o region USA a/nebo Latinské Ameriky, a to formou úspěšného splnění alespoň jednéz následujících aktivit.

 • aktivní, dlouhodobé zapojení do činnosti Iberoamerického centra MUP;
 • publikace odborného článku s relevantní tematikou (studenti magisterského studia);
 • prezentace na studentské konferenci před konáním státnic. Student/ka musí být zařazena do oficiálního programu konference vč. názvu prezentace
 • kvalifikační práce na téma jasně související s USA a/nebo Latinskou Amerikou obhájená s hodnocením 2 nebo lepší;
 • zapojení do interního grantu MUP na relevantní téma (studenti magisterského studia);
 • aktivní, dlouhodobé zapojení do Buddy systému pro zahraniční studenty z Latinské Ameriky, Španělska či Portugalska na MUP;
 • pracovní stáž v relevantní zemi, nebo instituci v délce minimálně 8 týdnů;
 • jiná vhodná aktivita prokazující dlouhodobý zájem o problematiku Latinské Ameriky (například Letní škola, kurzy absolvované v zahraničí během programu Erasmus apod.);

Studenti žádají o Certifikát formou písemné žádosti, adresované vedoucí Iberoamerického centra MUP Dr. Kateřině Březinové obsahující doklady potřebné k verifikaci splnění všech výše uvedených podmínek ze strany uchazeče/ky, a to nejpozději jeden den před státní závěrečnou zkouškou. 

Kontakt pro podání žádosti a další informace:
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.
katerina.brezinova@mup.cz

aktivní, dlouhodobé zapojení do činnosti Iberoamerického centra MUP;

-           publikace odborného článku s relevantní tematikou (studenti magisterského studia);

-           prezentace na studentské konferenci;

-           kvalifikační práce na relevantní téma;

-           zapojení do interního grantu MUP na relevantní téma (studenti magisterského studia);

-           aktivní, dlouhodobé zapojení do Buddy systému pro zahraniční studenty z Latinské Ameriky, Španělska či Portugalska na MUP;

-           pracovní stáž v relevantní zemi, nebo instituci;

-           jiná vhodná aktivita prokazující dlouhodobý zájem o problematiku Latinské Ameriky (například Letní škola, kurzy absolvované v zahraničí během programu Erasmus apod.);