Mediální specializace Žurnalistika

V rámci programu Mediální studia

CHARAKTERISTIKA MODULU

Tříletý odborný, prakticky orientovaný, vnitřně provázaný soubor kurzů zakončený obhajobou praktické novinářské práce a oceněný certifikátem, který je vydáván při promoci.

CÍL STUDIA

V rámci bakalářského studia nabídnout ucelený soubor praktických novinářských předmětů, které studenty (a) odborně připraví pro práci novináře v elektronických a tištěných médiích a (b) umožní jim pochopit práci „druhé strany“ (tedy pracovníků v tiskových odděleních, případně v odděleních public relations).

ZAHÁJENÍ VÝUKY

Od akademického roku 2014/2015

FORMA VÝUKY

Jedná se o praktické semináře zaměřené na psaní zpráv, reportáží, komentářů, rozhovorů a tiskových zpráv; natáčení rozhovorů a reportáží na mikrofon a kameru; moderování zpráv v televizním studiu; rétorika a hlasová průprava; vystupování před a za kamerou (neverbální komunikace, základy televizního líčení)

ZAŘAZENÍ VÝUKY DO SEMESTRŮ A PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU

Kurz se skládá z povinných a povinně volitelných předmětů rozložených rovnoměrně do celého tříletého studia. Certifikát získává student, který úspěšně
(a) absolvuje všechny povinné předměty předepsané pro udělení certifikátu z povinných předmětů akreditovaného bakalářského oboru Mediální studia, 
(b) absolvuje předepsaný počet povinně volitelných předmětů z nabídky vypsané v jednotlivých semestrech pro udělení certifikátu a z nich ty, které jsou pro získání certifikátu předepsány jako povinné
(Pro získání certifikátu musí student úspěšně absolvovat 6 povinných a 9 povinně volitelných
(c) vypracuje, předloží a obhájí závěrečný praktický žurnalistický projekt. Závěrečnou práci bude posuzovat tříčlenná komise složená ze dvou zástupců KMS MUP (z nichž jeden bude češtinář) a jednoho externího zástupce prestižního českého elektronického nebo tištěného média.

PŘIJETÍ DO PROGRAMU

Vzhledem k tomu, že kurzy jsou náročné na využití techniky a individuální práci, musí být počet studentů omezen na 20 ve skupině v povinně volitelných předmětech. V každém nastupujícím prvním ročníku budou po prvním semestru ze studentů, kteří o certifikát projeví zájem, vybráni ti, kteří dosáhnou nejlepších výsledků v povinných předmětech Základy novinářské práce 1 a Český jazyk (v případě předmětů zakončených zápočtem stanoví vyučující pořadí nejlepších dvaceti ze zájemců o certifikát), v případě rovnosti výsledku budou mít přednost studenti, kteří předměty absolvovali v prvním termínu. Pokud se povinně volitelné předměty nenaplní ze zájemců o certifikát, budou otevřeny i ostatním studentům.

PŘEDMĚTY ZAŘAZENÉ DO MODULU

1. semestr:

 • Základy novinářské práce I
 • Český jazyk

2. semestr:

 • Základy novinářské práce II
 • pv předmět: Hlasová a pohybová výchova (povinně pro všechny)

3. semestr:

 • Základy práce v AV médiích I
 • Tvorba www stránky
 • 2 z pv předmětů: Publicistický seminář, Základy fotografického zobrazování, Internetová žurnalistika

4. semestr:

 • 2 z pv předmětů: Základy práce v AV médiích 2 (povinně pro všechny), Rozhlasový seminář, Časopisecká žurnalistika

5. semestr:

 • Praktický projekt: ŽURNALISTIKA (povinně pro všechny)
 • 1 z pv předmětů: Dilemata novinářské práce, Vedení rozhovoru v TV studiu

6. semestr:

 • 2 z pv předmětů: Novinářský workshop (povinně pro všechny), Sportovní žurnalistika, Práce editora v médiích