Certifikát bezpečnostních studií

Certifikát pro bezpečnostní studia může získat student/ka magisterského stupně studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (MVES) Metropolitní univerzity Praha (MUP), který/která splní všechny podmínky řádného studia nutné pro udělení akademického titulu Mgr. Navíc musí student/ka pro udělení certifikátu splnit níže uvedená kritéria. Zájemci o získání certifikátu se nemusí nikde registrovat, pouze během studia plní níže uvedená kritéria pro udělení certifikátu. O udělení certifikátu student/ka požádá vyplněním příslušného formuláře, který co nejdříve úspěšném složení státní závěrečné zkoušky předloží ke kontrole na Studijní oddělení MUP. Formulář student odevzdává pouze po splnění všech níže uvedených podmínek pro udělení certifikátu. Posouzení úspěšného splnění podmínek pro udělení certifikátu je plně v kompetenci vedoucího Centra pro bezpečnostní studia (C4SS) MUP. Proti rozhodnutí vedoucího C4SS o udělení či neudělení certifikátu se lze písemně odvolat u prorektora pro studijní záležitosti MUP. Rozhodnutí prorektora MUP je konečné a není proti němu dalšího odvolání.

KRITÉRIA PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ

1. Hodnocení 1/výborně v nejméně třech povinných kurzech s explicitní bezpečnostní tématikou na magisterském stupni studia v oboru MVES, zbývající povinné kurzy s explicitní bezpečnostní tématikou musí být absolvovány s hodnocením 2/velmi dobře či lepší. Stávající povinné předměty s explicitní bezpečnostní tématikou:

  • Mezinárodní bezpečnost (všechny verze akreditace)
  • Vnější bezpečnost EU (akreditace platná do roku 2020-2021)/Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (akreditace platná od roku 2020-2021)
  • Evropská unie – prostor svobody, bezpečnosti a práva (akreditace platná do roku 2020-2021)/ Vnitřní bezpečnost Evropské Unie (akreditace platná od roku 2020-2021)
  • Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích (akreditace platná do roku 2020-2021)/ Řešení konfliktů (akreditace platná od roku 2020-2021)
  • Terorismus a boj s terorismem (pouze akreditace platná od roku 2020-2021)

2. Úspěšná obhajoba diplomové práce s hodnocením 2/velmi dobře či lepší. Práce musí řešit explicitní bezpečnostní tématiku. Posouzení relevance tématu diplomové práce je plně v kompetenci vedoucího C4SS.

3. Splnění alespoň jednoho z následujících kritérií nejpozději do data konání státní závěrečné zkoušky (SZZK):

a) Aktivní zapojení do činnosti jednoho z center či odborného časopisu kateder MVES a/nebo IRES (v současnosti Centrum pro bezpečnostní studia, Center for Middle-Eastern Studies a the Central European Journal of International and Security Studies) po dobu minimálně dvou semestrů. Vedoucí daného centra/časopisu musí písemně potvrdit aktivní zapojení studenta/studentky.

b) Minimálně půlroční členství v řešitelském týmu grantu uděleného v rámci Interního grantové systému MUP před datem konání SZZK. Dokladem je oficiální rozhodnutí o udělení grantu, kde je student/ka zapsán jako člen/ka řešitelského týmu.

c) Prezentace výsledků vlastního výzkumu vybrané bezpečnostní tématiky na studentské či expertní konferenci před datem SZZK. Student/ka musí předložit oficiální program konference se svým jménem coby prezentující.

d) Publikace odborného článku řešícího vybranou bezpečnostní tématiku před datem konání SZZK. Student/ka musí předložit minimálně potvrzení z redakce daného časopisu o přijetí textu k publikaci anebo kopii výtisku periodika se svým článkem.

e) Jiná vhodná aktivita demonstrující dlouhodobý zájem o bezpečnostní studia (např. letní škola, kurzy na bezpečnostní témata absolvovaná v zahraničí během programu Erasmus atd.). Aktivita musí být předem konzultována a schválena jako relevantní vedoucím Centra pro bezpečnostní studia.

UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU

Certifikát bude udělen na konci magisterského studia spolu s vysokoškolským diplomem po splnění všech výše uvedených podmínek. Student, který má zájem o udělení certifikátu, je povinen vyplnit a odevzdat na Studijní odděleni formulář Žádost o udělení certifikátu.